Tværprofessionel virksomhed i et internationalt perspektiv - OBS dette er et 6 ugers valgfag

Valgfagets titel:
Tværprofessionel virksomhed i et internationalt perspektiv / Interdisciplinary business in an international perspective

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 11/2018 – fordelt på 2 ugers teori + 3 ugers klinik i udlandet og 1 uges teori

Valgfaget afholdes:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Læringsforudsætninger:
At tidligere prøver er bestået

Formål:
Et uddannelsestilbud der har fokus på tværprofessionalitet og tværprofessionelt samarbejde i og på tværs af sektorer. Det tværprofessionelle fokus skal kvalificere de studerende til tværprofessionel og tværsektoriel læring og forståelse for samarbejde i forskellige kontekster med udgangspunkt i borgeren og dennes vej gennem sundhedsvæsenet i internationale sammenhænge. Det tværprofessionelle uddannelsestilbud har fokus på emner, områder eller problemstillinger, der har klinisk relevans og som fordrer læring og forståelse for samarbejde mellem professioner og på tværs af sektorer i et internationalt perspektiv.

Supplerende pejlepunkter:

  • Opnå en forståelse for mulighederne og udfordringerne i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring patienter/borgere og deres pårørende i international kontekst.
  • Med udgangspunkt i et borgerperspektiv, at kunne forstå de sundhedsprofessionelles rolle i den helhedsorienterede indsats.
  • Opnå indsigt i koordineringens og tværprofessionelle samarbejdes betydning for patient/borger og deres pårørende og det professionelle arbejde, i international kontekst og dermed indsigt i, hvordan tværfagligt samarbejde kan styrke den monofaglige indsats

Læringsudbytte:

  • Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation og samarbejde.
  • Indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster.
  • Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde
  • Medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis

Læringsaktiviteter:
Undervisningsformer i valgfaget: Der vil blive anvendt forskellige læringsaktiviteter i løbet af de to teorimoduler. Der vil bl.a. være dialogbaseret undervisning, oplæg, gruppearbejde, selvstudier, litteratursøgning, opponance, peerfeedback, vejledning, og studenter fremlæggelser.

Teori 1 / to uger:
I den første uge udarbejder de studerende, i grupper sammensat ud fra udrejseland, på baggrund af litteratursøgning, et baggrundsafsnit, der omhandler dels det pågældende udrejselands sundhedsvæsens udbredelse, opbygning og finansiering og dels hvorledes professionsuddannelserne er opbygget, finansieret og deres betydning i sundhedsaktiviteterne. Litteratursøgning skal derudover underbygge baggrundsafsnittets argumentation for faktorer der kan true befolkningens sundhed og påvirke deres sundhedsadfærd.

Ud over dette afsnit vil den studerende efter de 2 første uger have udarbejdet:

  • En klar plan ift. hvad der skal undersøges omkring tværprofessionalitet, i det pågældende land
  • Hvordan det/ de valgte studiespørgsmål rent metodisk og praktisk skal undersøges
  • En tydelig etisk refleksion ift. at være undersøgende gæst i dette lands sundhedsvæsen.

Udlandsophold / tre uger:
På baggrund af forarbejdet de 2 første uger undersøger de studerende deres formulerede studiespørgsmål. Undersøgelsen bearbejdes og fastholdes løbende så den kan danne baggrund for analyse og præsentationen i den sidste uge.

Teori 2 / en uge:
Det indsamlede undersøgelsesmateriale bearbejdes til en endelig skriftlig besvarelse og refleksion af de studiespørgsmål, som var fokus for undersøgelsen. Der udfærdiges en samlet konklusion på hele undersøgelsen. Disse afsnit benyttes sammen med baggrundsafsnit, studiespørgsmål og etik-afsnit fra fagets første to uger til at udarbejde en poster, som gruppen præsenterer mundtligt for holdet på en semi-international konference, en af fagets sidste dage. Dvs. posteren indeholder følgende overskrifter: Baggrund, Studiespørgsmål, Etik, Resultater og Konklusion.

Litteratur:
Fremgår af studieplanen.

Indhold:
Internationalt og nationalt perspektiv på sundhed, illness, disease og sickness, sundhedsforståelser, professionalitet i internationalt perspektiv (Jeg- Vi – Os), etik og undersøgelsesdesign i anden kulturel kontekst.  Kulturforståelse og kulturel kompetence. Samarbejdsrelationers betydning for borgerens mulige roller i sundhedsvæsenet.

Deltagerantal:
Ca. 30 studerende

Undervisere:
Ergoterapeut Grete Egmont, Sygeplejerske Eva Odgaard, Sygeplejerske Lizzi Carlsen

Kriterier for optagelse:
At aftale om udlandsophold i 3 uger foreligger

Deltagelse:
Der vil være deltagelsespligt på valgfaget (max. 20 % fravær) – Konsekvens for manglende deltagelse vil være en afløsningsopgave

Bemærkning:
Studerende, der har en foreløbig aftale med international koordinator Mette Bro Jansen mmbj@ucl.dk skal prioritere dette

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600012215
Dato og tid5. februar - 16. marts 2018 (uge 6 - 11)
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point