Sygepleje som sanselig praksis (uge 35-37)

Valgfagets titel:

Sygepleje som sanselig praksis
Nursing as a sensory Practice

 

ECTS-point: 5

 

Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 35-37, 2022

 

Valgfaget afholdes:

UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagets afholdes med 4 fremmødedage i Vejle, 3 studiedage samt 7 undervisningsdage over Zoom.

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:

Sygeplejerskeuddannelsen, UCL

 

Valgfagets tema/profil:

Når man som sygeplejestuderende står ved afslutningen af sit studie og inden for ganske kort tid skal træde ind i et virke som sygeplejerske, kan man få tanken, at det bliver vanskeligt – måske endda umuligt – at lykkes i at udleve den nærværende sygepleje, som for én er helt essentiel. Er det overhovedet realistisk at prioritere omsorgen og nærværet i sine handlinger, i nutidens sundhedsvæsen? Det mener vi.

Formålet med dette valgfag er at du, som sygeplejestuderende, får udvidet din forståelse for og erfaring med begrebet sanselig praksis. For at kunne give sansningen plads og dyrke den i nutidens sygepleje, kræver det, at vi retter opmærksomheden indad og lærer at identificere egne følelser, styrker, svagheder og forforståelser. Sansning er unik for hver enkelt menneske. Den er farvet af vores sygeplejefaglige professionsidentitet, men i lige så høj grad af alle de personlige oplevelser, vi har med os i rygsækken.

Sygepleje som sanselig praksis udfoldes i den nedenstående fortælling, som er skrevet af en sygeplejerske, der arbejder på en lungemedicinsk afdeling:


Patienten kigger mig i øjnene og siger stille: ”Jeg har ikke været udenfor i 3 måneder”.

Det rører mig. Han ser så tung og sørgmodig ud. Det mærkes som om han med denne ene sætning overgiver al sin afmagt til mig. Hans tyngde lægges ligesom i mine hænder og rundt om mit hjerte. Jeg mærker det helt fysisk som en tyngde i brystet og jeg tænker, at jeg selv ville blive syg, hvis ikke jeg duftede, mærkede og lyttede til naturen og årstidernes skifte.

De oprindelige planer for dagen fortoner sig. Det, der fra morgenen var så vigtigt, er blevet nogle små ting, som skal klares – men ikke fylde. Det, som før var dagens mål (mad, medicin, rensning af dræn osv.), er nu blevet til biting. Små opgaver, som må gøres for at nå til det væsentlige. Fokus flytter sig.

Dette lille tekststykke vækker måske noget i dig. Hvis du har lysten – og modet til – at arbejde med dig selv og udvide dine kompetencer til at se, mærke og reagere på det sanselige, så er valgfaget det rette for dig.

Den teoretiske ramme på valgfaget er Chinn og Kramers fire kundskabsområder; det empiriske, det æstetiske, det etiske og personlige. På valgfaget anvender vi Chinn og Kramers teori til at forstå, hvordan den gode sygepleje opstår, når de forskellige kundskaber integreres.

På valgfaget vil du desuden blive præsenteret for redskaber, som du vil kunne bruge, når du skal lave dit Bachelorprojekt. Vi arbejder bl.a. med en etnografisk metode herunder deltagerobservation, som er et brugbart design til at indfange det sanselige, som så vanskeligt lader sig beskrive, men som dog er.

 

Læringsforudsætninger:
Sygeplejestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Personlig udvikling er en stor del af undervisningsaktiviteterne og det er en forudsætning for at opnå det ønskede læringsudbytte, at den enkelte studerende aktivt deltager i øvelser og diskussioner samt inddrager personlige sansninger og er åben for at reflektere over disse.

LæringsudbytteViden; den studerende har forståelse for:

Chinn og Kramers grundlæggende kundskabsformer i sygeplejen:

 • Empirisk
 • Æstetisk
 • Personlig
 • Etisk

– herunder hvordan de forskellige vidensformer kommer til udtryk og påvirker den sygepleje, der udøves som sanselig praksis.

 

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • analysere og fortolke sygepleje ud fra de grundlæggende vidensformer,
 • analysere og fortolke egne sanseindtryk i forskellige situationer,
 • forstå og reflektere over betydningen af sygeplejerskens eget væsen i udøvelsen af sygeplejen,
 • identificere og reflektere over egne styrker og svagheder – både fysiologiske, følelsesmæssige, sociale, spirituelle og etiske,
 • kan udarbejde og gennemføre en mindre undersøgelse om sanselighed ud fra metoden deltagerobservation.

 

Kompetencer:

Den studerende:

 • opnår kompetencer inden for udøvelsen af en sanselig sygepleje, hvilket indebærer en styrkelse af den studerendes egne kompetencer til at reflektere over sine egne følelser og værdier.,
 • opnår kompetencer til at reflektere over forskellige kundskabsformer betydning i sygeplejen og i mødet mellem sygeplejersken og patienten,
 • opnår viden om hvordan man kan anvende sansning som del af en videnskabelig og systematisk dataindsamling.

 

Læringsaktiviteter:

Undervisningen er fordelt over 3 uger med en obligatorisk opgave undervejs i form af en mundtlig fremlæggelse på valgfagets sidste dag. Der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kundskaber og sansning i sygeplejen. De forskellige læringsaktiviteter er tilrettelagt sådan, at de studerende selv skal opleve en sansning og undersøge hvordan denne sansning kan anvendes i en sygeplejefaglig kontekst. Der vil således være en høj grad af deltageraktivitet

 • Undervisning og oplæg fra interne og eksterne undervisere
 • Dialog, diskussion og refleksion
 • Sansende aktiviteter med udgangspunkt i kunst, bevægelse, naturen, litteratur m.m.
 • Studieopgaver individuelt og i grupper
 • Arbejde med etnografiske metoder
 • Etnografisk analyse og diskussion
 • Rådgivning og vejledning
 • Studenteroplæg i gruppe
 • Peer-feedback til andre studerende
 • Feedback fra undervisere

  

Indhold:

På valgfagets første dag vil der være fokus på en indføring i Chinn og Kramers teori, da denne danner den teoretiske ramme for det 3 ugers forløb. Desuden præsenteres et forskningsprojekt af sygeplejerske og Ph.d. Sine-Maria Herholdt-Lomholt, der netop begrebsliggør, hvad sanselig praksis er.

De næste par uger bliver en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde, besøg af eksterne oplægsholdere samt studiebesøg på relevante sygehusafdelinger (eller andre lokalisationer, hvor det er muligt at udforske sanselig praksis relateret til sygepleje).

 

Litteratur: 

Fremgår på Itslearning på de enkelte undervisningsdage. Meget litteratur er scannet ind og lagt på Itslearning.

 

Udpluk af litteraturen:

 • Chinn, PL og Kramer, MK (2013). Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København: Akademisk
 • Herholdt-Lomholdt, SM 2019, Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation? En fænomenologisk og dialogisk aktionsforskningsundersøgelse af skønne øjeblikkes natur og mulige forbindelser til en sygeplejefaglig udviklings- og innovationspraksis. Aalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultet. Ph.D.-Serien, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg
 • Mogensen, HO og Dalsgård, AL (2018) At være tilstede: Deltagelse og observation. I: Rubow, C., Bundgaard, H. og Mogensen, HO. (Red.) Antropologiske metoder – en grundbog. København: Samfundslitteratur. S. 163-180
 • Rosa, H. (2013) Fremmedgørelse og acceleration. København: Hans Ritzels Forlag. S. 7-14
 • Martinsen, K. (2018) Bevegelig berørt. Bergen: Fagbokforlaget. S. 11-67
 • Martinsen, K. (2021) Min rejse med Løgstrup – i filosofi og sygepleje. I: Martinsen, B., Dreyer, P. og Norlyk, A. (Red.) Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis. København: Munksgaard. S. 44-52
 • Herholdt-Lomholdt, SM og Delmar, C. (2021). Med Martinsen på medicinsk afdeling. I: Martinsen, B., Dreyer, P. og Norlyk, A. (Red.) Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis. København: Munksgaard. S. 129-143
 • Kirkevold, M. (2017) Sygeplejeteorier: analyse og evaluering
 • udgave, 4. oplag. København: Munksgaard. s. 158-172
 • Benner, P. (2004) Fra novice til ekspert: Mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis 1. udgave, 4. oplag. København: Munksgaard. s. 20 – 28
 • Morse, J. M., Bottorff, J., Anderson, G., O’Brien, B., & Solberg, S. (1992). Beyond empathy: Expanding expressions of caring. Journal of advanced nursing, 17(7), 809-821

 

Deltagerantal:

maks. 30.

 

Undervisere:

Interne undervisere: Jeannett Klitgaard og Inge Haahr Langdahl

Eksterne undervisere: Planlægges løbende

 

Kriterier for optagelse:

Skal have bestået monofaglig 6. semester klinisk eksamen

Sygeplejerskestuderende i UCL

Være indstillet på at arbejde med sig selv, sin krop og sine sanser