Sygepleje som sanselig praksis (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Sygepleje som sanselig praksis
Nursing as a sensory Practice


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-37, 2023


Valgfaget afholdes:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.
Der er tale om fire fremmødedage i Vejle og fire fremmødedage i Odense. Resterende undervisning foregår som K2-dage.


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen, UCL


Valgfagets tema/profil:
Når man som sygeplejestuderende står ved afslutningen af sit studie og inden for ganske kort tid skal træde ind i et virke som sygeplejerske, kan man få tanken, at det bliver vanskeligt – måske endda umuligt – at lykkes i at udleve den nærværende sygepleje, som for én er helt essentiel. Er det overhovedet realistisk at prioritere omsorgen og nærværet i sine handlinger, i nutidens sundhedsvæsen? Det mener vi.

Formålet med dette valgfag er, at du som sygeplejestuderende, får udvidet din forståelse for og erfaring med begrebet sanselig praksis. For at kunne give sansningen plads og dyrke den i nutidens sygepleje, kræver det, at vi retter opmærksomheden indad og lærer at identificere egne følelser, styrker, svagheder og forforståelser. Sansning er unik for hver enkelt menneske. Den er farvet af vores sygeplejefaglige professionsidentitet, men i lige så høj grad af alle de personlige oplevelser, vi har med os i rygsækken.

Sygepleje som sanselig praksis udfoldes i den nedenstående fortælling, som er skrevet af en sygeplejerske, der arbejder på en lungemedicinsk afdeling:


Patienten kigger mig i øjnene og siger stille: ”Jeg har ikke været udenfor i 3 måneder”.

Det rører mig. Han ser så tung og sørgmodig ud. Det mærkes som om han med denne ene sætning overgiver al sin afmagt til mig. Hans tyngde lægges ligesom i mine hænder og rundt om mit hjerte. Jeg mærker det helt fysisk som en tyngde i brystet og jeg tænker, at jeg selv ville blive syg, hvis ikke jeg duftede, mærkede og lyttede til naturen og årstidernes skifte.

De oprindelige planer for dagen fortoner sig. Det, der fra morgenen var så vigtigt, er blevet nogle små ting, som skal klares – men ikke fylde. Det, som før var dagens mål (mad, medicin, rensning af dræn osv.), er nu blevet til biting. Små opgaver, som må gøres for at nå til det væsentlige. Fokus flytter sig.

Dette lille tekststykke vækker måske noget i dig. Hvis du har lysten – og modet til – at arbejde med dig selv og udvide dine kompetencer til at se, mærke og reagere på det sanselige, så er valgfaget det rette for dig.

Tidligere studerende på valgfaget skriver:

”Det har været enormt fint at få mulighed for at koble noget teori på den intuition man har – altså at få noget belæg for det, man går og fornemmer i hverdagen”.

 ”Valgfaget har været meget afvekslende med forskellige gæsteoplæg, en dag på yogamåtten og gruppearbejde”.

 ”Valgfaget har betydet for mig, at jeg tror på, at jeg lige om lidt kan give en sygepleje med skønne øjeblikke, også selv om rammerne er virkelig travle”.


Læringsforudsætninger:
Sygeplejestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Personlig udvikling er en stor del af undervisningsaktiviteterne og det er en forudsætning for at opnå det ønskede læringsudbytte, at den enkelte studerende aktivt deltager i øvelser og diskussioner samt inddrager personlige sansninger og er åben for at reflektere over disse.


Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Hvad, der kendetegner sansning og et skønt øjeblik
 • Muligheder for at inddrage sansning som en del af praksis, når rammebetingelserne i sundhedsvæsenet udfordrer sygeplejersken i hans eller hendes virke.


Færdigheder:
Den studerende kan:

 • identificere og fortolke egne sanseindtryk i forskellige situationer,
 • forstå og reflektere over betydningen af sygeplejerskens eget væsen i udøvelsen af sygeplejen,
 • identificere og reflektere over egne styrker og svagheder – både fysiologiske, følelsesmæssige, sociale, spirituelle og etiske.


Kompetencer:
Den studerende opnår:

 • kompetencer inden for udøvelsen af en sanselig sygepleje, hvilket indebærer en styrkelse af den studerendes egne kompetencer til at reflektere over sine egne følelser og værdier,
 • professionspersonlig kompetence til at mærke, hvad der opstår i det mellemmenneskelige møde,
 • viden om, hvordan man kan anvende sansning som del af en videnskabelig og systematisk dataindsamling.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen er fordelt over 3 uger med en obligatorisk opgave undervejs.

Valgfaget afsluttes med en mundtlig fremlæggelse på valgfagets sidste dag.

Der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om sansning i sygeplejen. De forskellige læringsaktiviteter er tilrettelagt sådan, at de studerende selv skal opleve en sansning og undersøge, hvordan denne sansning kan anvendes i en sygeplejefaglig kontekst. Der vil således være en høj grad af deltageraktivitet

 • Undervisning og oplæg fra interne og eksterne undervisere
 • Dialog, diskussion og refleksion
 • Sansende aktiviteter med udgangspunkt i kunst, bevægelse, naturen, litteratur m.m.
 • Studieopgaver individuelt og i grupper
 • Vejledning
 • Studenteroplæg i gruppe
 • Peer-feedback til andre studerende
 • Feedback fra undervisere


Indhold:
På valgfagets første dag introduceres de studerende til en afhandling af sygeplejeforsker Sine-Maria Herholdt-Lomholt, der netop begrebsliggør, hvad sanselig praksis er. Denne afhandling danner rammen for valgfaget, som suppleres med nyere tekster fra Kari Martinsens forfatterskab.

Valget som helhed er en vekslen mellem underviseroplæg, dialog og besøg af eksterne oplægsholdere samt studiebesøg relateret til de studerendes eget projektarbejde.


Litteratur:
Fremgår på Itslearning på de enkelte undervisningsdage. Alt litteratur er scannet ind og lagt på Itslearning.


Udpluk af litteraturen:

 • Herholdt-Lomholdt, SM (2019), Skønne øjeblikke i sygepleje – en kilde til innovation? En fænomenologisk og dialogisk aktionsforskningsundersøgelse af skønne øjeblikkes natur og mulige forbindelser til en sygeplejefaglig udviklings- og innovationspraksis. Aalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultet. Ph.D.-Serien, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg
 • Martinsen, K. (2018) Bevegelig berørt. Bergen: Fagbokforlaget. S. 15-39
 • Martinsen, K. (2021) Min rejse med Løgstrup – i filosofi og sygepleje. I: Martinsen, B., Dreyer, P. og Norlyk, A. (Red.) Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis. København: Munksgaard. S. 44-52
 • Chinn, PL og Kramer, MK (2013). Udvikling af kundskaber i sygeplejen. København: Akademisk
 • Det Etiske Råd (2021). Omsorg i sundhedsvæsenet. Redegørelse
 • Albsoul, RA, FitzGerald, G og Alshyyab, MA. Missed nursing care: a snapshot case study in a medical ward in Australia. British Journal of Nursing 31.13 (2022): 710-716
 • Winther, H. 2014. Det professionspersonlige – om kroppen som klangbund i professionel kommunikation. I: Winther, H. (Red) Kroppens sprog som professionel praksis – om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation. 1. udgave, 2. oplag. Billesø og Baltzer Side 74-88


Undervisere:
Interne undervisere: Jeannett Klitgaard, Mette Bonde Dahl og Inge Haahr Langdahl
Eksterne undervisere: Planlægges løbende


Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig 6. semester klinisk eksamen
Sygeplejerskestuderende i UCL
Være indstillet på at arbejde med sig selv, sin krop og sine sanser