Mødet mellem mennesker med anden etnicitet/kultur og sundhedsvæsenet (uge 9-11) - Svendborg

Valgfagets titel:
Mødet mellem mennesker med anden etnicitet/kultur og sundhedsvæsenet / Ethnic minorities and cultural meetings in the Danish healthcare system

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Kriterier for optagelse: 

 • Skal have bestået monofaglig 6. semester klinisk eksamen
 • Sygeplejerskestuderende i UCL

Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig specifik og evidensbaseret viden om mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og det danske sundhedsvæsen med fokus på anvendelse af sygeplejerskeprofessionens særlige fagligheder i relation til dette møde.

De studerende indgår i en kritisk diskussion af samt faglig dialog om de problemstillinger, herunder ulighed i sundhed, og udfordringer, som sygeplejersker og mennesker med anden etnicitet / kultur kan opleve i mødet, idet der i diskussioner og analyser af problemstillinger vil blive lagt vægt på at inddrage både et fagprofessionelt og et brugerperspektiv. Problemstillingerne vil blive belyst ud fra både dansk og international forskning på feltet.

Læringsforudsætninger:
Sygeplejerskestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Kulturbegrebet
 • Etniske minoriteters sundhedsforståelse
 • Indvandreres brug af sundhedsvæsenet
 • Muslimske kræftpatienter i palliative kræftforløb
 • Etnisk ulighed i sundhed
 • Sundhedsprofessionelles udfordringer i mødet med mennesker med anden etnicitet / kultur
 • Sygepleje i indvandrermedicinsk klinik
 • Tværkulturel kommunikation
 • Tolkning i sundhedsvæsenet
 • Sygeplejerskers etiske ansvar samt faglige ansvars- og interventionsområder relateret til kulturmødet
 • Forskning inden for sundhed, migration og etnicitet

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Identificere sundhedsfaglige problemstillinger hos patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur
 • Udføre sygepleje med en samtidig forståelse og respekt for patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere/pårørende med anden etnicitet / kultur

Kompetencer:
Den studerende:

 • Opnår interkulturelle kompetencer, hvilket indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt en forståelse af, hvordan egne kulturelle værdier kan influere på sygeplejepraksis.
 • Kan reflektere over egne normer, værdier og holdninger til og i mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og det danske sundhedsvæsen.
 • Kan søge evidensbaseret litteratur om problemstillinger relateret til mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og sundhedsvæsenet. Kan analysere og anvende relevante videnskabelige nationale og / eller internationale artikler.

Læringsaktiviteter:

 • undervisning og oplæg fra interne og eksterne undervisere
 • studie-gruppearbejde
 • dialog, debat, diskussion og refleksion
 • øvelser, individuelle og i grupper
 • søgning og læsning af litteratur og artikler
 • rådgivning og vejledning
 • studenteroplæg i gruppe
 • peer-feedback til andre studerende
 • feedback fra undervisere

Indhold:
Valgfaget varer tre uger og der indgår undervisning i både teoretiske og praktiske vinkler på mødet mellem mennesker med anden etnicitet / kultur og det danske sundhedsvæsen og heraf relevante i sygeplejefaglig indsats. Valgfaget indledes med en generel introduktion til valgfaget og til et gennemgående gruppearbejde, der skal munde i et skriftligt produkt, som skal sendes ud til de etniske patientkoordinatorer på OUH. Efterfølgende vil undervisningen baseres på følgende tre temaer:

Tema 1: Kulturbegrebet i et politisk, etisk, sygeplejefagligt og patientologisk perspektiv.
Undervisningen vil her primært varetages af Lene Moestrup og Mathilde Hermansen, der introducerer til kulturbegreber, migration og kulturmødet i sundhedsvæsenet gennem oplæg, bearbejdning og diskussion af relevante tekster.

Tema 2: Kommunikation og sprogbarrierer.
Dorthe Nielsen og Mathilde Hermansen vil med et særligt perspektiv fra Indvandrermedicinsk Klinik, OUH varetage undervisning i kommunikation og tolkebistand. Undervisningen vil her tage udgangspunkt i oplæg, kommunikationsøvelser og diskussion. Endvidere vil der i et samarbejde med en tolk fra OUH gives indsigt i konkret anvendelse af nyere teknologi på tolkeområdet.

Tema 3: Kulturmødet i praksis.
I dette tema vil forskellige eksterne og interne undervisere give indblik i kulturmødet i forskellig sundhedsfaglig praksis fra ”vugge til grav” med et særligt fokus på ulighed i sundhed.

 • Sundhedsplejerske Pernille Juul Nielsen vil fortælle om hverdagen som sundhedsplejerske i Vollsmose.
 • Sygeplejerske / adjunkt på Sygeplejerskeuddannelsen Mathilde Hermansen vil holde omlæg om sygeplejefaglige problemstillinger relateret til kulturmødet dels på en akutmodtagelse dels på psykiatrisk afdeling.
 • Religionsforsker Hanne Bess Boelsbjerg vil på bagrund af sit ph.d. projekt give oplæg om muslimske patienter i kræftforløb
 • Sygeplejerske Meryem KorkMaz Güler vil holde oplæg om den ældre tyrkiske patient og hendes forsøg på at oprette et plejehjem for ældre med indvandrerbaggrund.
 • Dorthe Nielsen vil holde oplæg om kulturelle problemstillinger og forskning særlig relateret til mennesker med demens.

Litteratur:
Fremgår på itslearning på de enkelte undervisningsdage. Meget litteratur er scannet ind og lagt her.

Deltagerantal:
30-40 studerende

Undervisere:
Interne undervisere:

 • Lektor, ph.d., sygeplejerske Lene Moestrup
 • Adjunkt, cand.cur., sygeplejerske Mathilde Meedom Hermansen
 • Docent, ph.d., sygeplejerske Dorthe Nielsen, Indvandrer-medicinsk klinik, OUH og Center for anvendt forskning, UCL .

Eksterne undervisere:

 • Cand.mag. i religionsvidenskab Hanne Bess Boelsbjerg, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 • Sygeplejerske og frivilligkoordinator Meryem KorkMaz Güler, Neurorehabiliteringen på Svendborg Sygehus
 • Sundhedsplejerske i Vollsmose Pernille Juul Nielsen
 • Tolk fra OUH

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110613216
Dato og tid25. februar - 15. marts 2019 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point