Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje
Development of clinical nursing quality


ECTS-point
:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 38-40, 2022


Valgfaget afholdes på:
Både online og fysisk undervisning, bortset fra 2 dage, som vil være med fremmøde på UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej 51, 7100 Vejle.
Den interne prøve vil også foregå med fysisk fremmøde.


Valgfagsansvarlig uddannelse:

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle


Kriterier for optagelse:
Bestået de første 6 semestre i Sygeplejerskeuddannelsen. Kan kun søges af sygeplejerskestuderende i UCL.


Formål:
Uddannelsestilbuddene skal medvirke til udvikling af de studerendes kompetencer i forhold til at agere professionelt i et samfund og sundhedsvæsen, der er under konstant forandring. Det fordrer specialiserede monofaglige kompetencer. Overordnet tager valgfaget udgangspunkt i samfundsmæssige temaer eller problemstillinger, der netop kræver sådanne kompetencer. Valgfaget skal give mening for de studerende på kort og på lang sigt. Dvs. dels i forhold til læringsudbyttet i forbindelse med bachelorprojekt og dels i forhold til deres kommende professionsudøvelse.

Valgfaget skal med fokus på det professionsspecifikke give de studerende mulighed for monofaglig fordybelse eller toning i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen. Disse uddannelsestilbud retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af professionsfaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. De enkelte tilbud skal inddrage tværprofessionelle og tværsektorielle perspektiver.


Valgfagets tema/profil:
Valgfagets tema er kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje. De studerende præsenteres for grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling med afsæt i viden om og færdigheder i udvikling af bl.a. kliniske retningslinjer, audit og survey. Der præsenteres nationale og lokale strategier for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og disse applikeres til de studerendes eget kvalitetsudviklingsprojekt og/eller bachelorprojekt. Herefter arbejder de studerende i grupper med kvalitetsudviklingsmetoder og afprøver disse i lille skala. Ud fra de studerendes fokus arbejdes med litteratursøgning, evidensbasering, dataindsamling og vurderingsred-skaber. De studerende vælger eget fokus for kvalitetsudvikling og der indhentes data fra klinisk praksis. Data analyseres og slutteligt udarbejder og præsenterer de studerende implementeringsstrategier for deres kvalitetsudviklingsfokus.

Der er indlagt vejledning i undervisningsforløbet, så der kontinuerligt gives feedback på processen.

Kvalitetsudviklingsprocessen dokumenteres løbende. Desuden er fokus på vejledning, forberedelse og afvikling af intern prøve i den sidste uge af valgfaget.

Ovenstående elementer er visualiseret i nedenstående model og skal ses som et sammenhængende udviklingsprojekts elementer:

Læringsforudsætninger:
Viden og færdigheder i litteratursøgning. Grundlæggende viden om kvalitetsbegreber i sundhedsvæsenet.


Læringsudbytte:
Viden:

 • har viden om grundlæggende begreber om kvalitet og kvalitetsudvikling,
 • har viden om grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling,
 • har viden om kvalitetsudviklings betydning for den kliniske sygepleje, herunder relevansen af udvikling af kliniske retningslinjer og standarder,
 • har viden om forskellige strategier til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet,
 • har viden om forskellige implementeringsstrategier.

Færdigheder:

 • kan beskrive og vurdere kvalitet ud fra et organisatorisk, et sundhedsfagligt og et patient-oplevet perspektiv,
 • kan identificere behov for kvalitetsudvikling og kan udvælge og begrunde relevante metoder til kvalitetsudvikling,
 • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater i relation til et område, hvor der er behov for kvalitetsudvikling,
 • kan vurdere og argumentere for mulige strategier til implementering.

Kompetencer:

 • har færdigheder i at indgå i udarbejdelse af en klinisk retningslinje,
 • forholder sig kritisk analyserende i forhold til forsknings- og udviklingsviden, der inddrages som evidens i en klinisk retningslinje og kan argumentere for perspektiver og synspunkter,
 • har færdigheder i at anvende metoder til kvalitetsmonitorering og udvikling,
 • kan anvende og reflektere over muligheder og barrierer for udvikling og implementering af kliniske kvalitetsudviklingsinitiativer.

 

Læringsaktiviteter og indhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger og der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kvalitetsudvikling med fokus på evidensbaseret sygepleje, kliniske retningslinjer og grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling af sygeplejen.

Undervisningen er tilrettelagt med korte oplæg, som inspiration til de studerendes selvstændige arbejdsproces. Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger.

De studerende arbejder i grupper med identificering af en sygeplejefaglig problemstilling til kvalitetsudvikling. Dette kan udspringe af de studerendes erfaringer fra praksis eller de studerendes Bachelorprojekt. Herefter arbejder de med fastlæggelse af standard for kvaliteten af området. Dette gøres vha. litteratursøgning og efterfølgende evidensbasering og vurdering ud fra fastlagte kriterier. Herefter indsamles empiri vha. kvalitetsudviklingsmetoder f.eks. audit, survey, skyggemetode eller ”I patientens fodspor”. Der kan indsamles empiri i Sundhedshuset eller hos andre samarbejdspartnere f.eks. en sygehusafdeling på SLB eller i primærsektoren.

Efter identificering af behov for kvalitetsudvikling og analyse af data, planlægges implementeringsstrategi for området. Her arbejder de studerende gruppebaseret med implementeringsteori og udvælger kommunikationsstrategier samt vurderer disse i relation til succesfuld implementering i praksis. Valgfaget afsluttes med en intern prøve jvf. Semesterbeskrivelsen.

 

Pensum:

Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger bl.a.

Primær:

Sekundær:

 • Mainz, Jan (2017): Basal Kvalitetsudvikling. Munksgaard s. 15-58.

Primær:

 • Larsen, Palle, Håkonsen, Sasja Jul, Pedersen, Preben Ulrich & Bjerrum, Merete Bender (2017): Kliniske retningslinjer. I: Pedersen, Preben Ulrich et al: Fra forskning til praksis. Munksgaard, kapitel 9.

Sekundær:

 • Krøll, Vibeke (2011): Centrale begreber i arbejdet med kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 11-23.
 • Pedersen, Preben Ulrich (2011): Hvorfor arbejde med kliniske retningslinjer i klinisk praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København,
  Munksgaard, s. 25 – 37.
 • Laustsen, Sussie (2011): Evidensbaseret praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 39 – 49.
 • Horsbøl, Trine Allersslev (2011): Udvikling af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke  (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 51 -61
 • De Thurah, Anette (2011): Det fokuserede spørgsmål. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 63 – 70.
 • De Thurah, Anette (2011): Vurdering af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.101 – 108

Primær:

 • Karlsson, Eva Karin (2018): Informationssøgning. I: Henricson, Maria: Videnskabelig teori og metode. Fra idé til eksamination. Munksgaard, s. 103-121

Sekundær:

 • Buus, Niels et all (2008):Litteratursøgning i praksis. I: Sygeplejersken, årg.108 nr.10
 • Horsbøl, Trine Allerslev (2011): Systematisk litteratursøgning og gennem-gang I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København Munksgaard, s.71-90.

Primær:

Sekundær:

 • Rogers, Everette M (1983). Diffusions of innovation. The Free Press. S. 241-263.

 

Der må endvidere påregnes, at supplerende litteratur kan forekomme.

Undervisere:
Adjunkt Anne Jochimsen
Adjunkt Anne Kristine Sommer
Ekstern underviser