Kulturmøder i Sundhedsvæsenet (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Kulturmøder i Sundhedsvæsenet
Cultural meetings in the Danish healthcare system

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11, 2023

Valgfaget afholdes på:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg
I foråret 2023 afholdes valgfaget som fremmøde med mulighed for gruppearbejde og vejledning online.

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget tager udgangspunkt i, at ethvert møde mellem mennesker er et kulturmøde.

De studerende tilegner sig specifik og evidensbaseret viden om mødet mellem mennesker med forskellige kulturer og sundhedsvæsenet med fokus på anvendelse af sygeplejerskeprofessionens særlige fagligheder i relation til dette møde.

De studerende indgår i en kritisk diskussion af samt faglig dialog om de problemstillinger, herunder ulighed i sundhed, og udfordringer, som sygeplejersker og mennesker med forskellige kulturer kan opleve i mødet, idet der i diskussioner og analyser af problemstillinger vil blive lagt vægt på at inddrage både et fagprofessionelt og et brugerperspektiv. Problemstillingerne vil blive belyst ud fra både dansk og international forskning på feltet.

Læringsforudsætninger:
Sygeplejerskestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Kulturbegrebet i bred forstand
 • Kulturer i sundhedsvæsenet
 • Sygdoms og sundhedsforståelse i et kulturelt perspektiv
 • Ulighed i sundhed
 • Sygeplejerskers etiske ansvar samt faglige ansvars- og interventionsområder relateret til kulturmødet
 • Sundhedsprofessionelles udfordringer herunder strukturelle barrierer i mødet med mennesker med forskellige kulturer
 • Sygepleje i indvandrermedicinsk klinik
 • Kultur og kommunikation
 • Patientologi i et kulturelt perspektiv
 • Forskning inden for kulturforståelse og sundhed

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • identificere og kommunikere sundhedsfaglige problemstillinger og løsninger hos patienter/brugere/borgere/pårørende med forskellige kulturer med anvendelse af et tydeligt og situationsbestemt fagsprog,
 • udføre sygepleje med en samtidig forståelse og respekt for patienter/brugere/borgere/pårørende med forskellige kulturer,
 • kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere/pårørende med forskellige kulturer.

Kompetencer:
Den studerende:

 • opnår kulturelle kompetencer, hvilket indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt en forståelse af, hvordan egne kulturelle værdier kan influere på sygeplejepraksis,
 • kan reflektere over egne normer, værdier og holdninger til og i mødet mellem mennesker med forskellige kulturer og det danske sundhedsvæsen,
 • kan søge evidensbaseret litteratur om problemstillinger relateret til mødet mellem mennesker med forskellige kulturer og sundhedsvæsenet. Kan analysere og anvende relevant national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over professionen.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning og oplæg fra interne og eksterne undervisere
 • Studie-gruppearbejde
 • Dialog, debat, diskussion og refleksion
 • Øvelser, individuelle og i grupper
 • Studieopgaver individuelt og i studiegrupper
 • Vejledning
 • Studenteroplæg i gruppe
 • Peer-feedback til andre studerende
 • Feedback fra undervisere
 • Litteratursøgning. Kritisk vurdering og læsning af litteratur og artikler

Indhold:

Valgfaget varer tre uger og der indgår undervisning i både teoretiske og praktiske vinkler på mødet mellem mennesker med forskellige kulturer og det danske sundhedsvæsen i relation til sygeplejefaglig indsats. Valgfaget indledes med en generel introduktion til valgfaget og til det gennemgående gruppearbejde, der skal munde ud i et produkt, der indgår i valgfagets afsluttende prøve.

Undervisningen baseres på følgende to temaer:

Tema 1: Kulturbegrebet i et politisk, etisk og sygeplejefagligt og patientologisk perspektiv. Undervisningen vil her primært varetages af Lene Moestrup og Mathilde Hermansen, der introducerer til kulturbegrebet og kulturmødet i sundhedsvæsenet gennem oplæg, bearbejdning og diskussion af relevante tekster. Desuden vil adjunkt og ph.d. Hjørdis Brandrup Kortbek fra Pædagoguddannelsen i samarbejde med Lene Moestrup bidrage med oplæg med fokus på kulturmøder mellem fagligheder.

Tema 2: Kommunikation og sprogbarrierer. Professor Dorthe Nielsen og Mathilde Hermansen vil med et særligt perspektiv fra Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, varetage undervisning i kommunikation og tolkebistand. Undervisningen vil her tage udgangspunkt i oplæg, kommunikationsøvelser og diskussion. Endvidere vil der i et samarbejde med tolk Salah El-Matari gives indsigt i konkret anvendelse af nyere teknologi på tolkeområdet. Dorthe Nielsen vil desuden holde oplæg om kulturelle problemstillinger og forskning særlig relateret til mennesker med demens.

Prøveform:

Valgfaget afsluttes med en prøve jævnfør ”Kriterier for intern prøve på valgfrie elementer – mono-og tværfaglige – i 7. semester ved sundhedsuddannelserne på UCL” (2019). Eksamen er en gruppeeksamen, der foregår over to dage.

Formkrav til besvarelsen: Produktet vil på dette valgfag være funderet i en casebeskrivelse og hertil hørende afgrænset problemstilling og udledt problemformulering. Den studerende skal søge relevant national og international litteratur, der kan beskrive praksis-, udviklings-og forskningsbaseret viden i relation den udvalgte problematik/tematik. Der arbejdes fortløbende med problemstillingen gennem hele valgfaget.

Prøveforløbets 1. dag vil være i valgfagets tredje uge, hvor der i grupperne arbejdes med udarbejdelse af produktet. To eksaminatorer deltager i tre ud af seks lektioner og går rundt mellem grupperne og indgår i dialog og drøftelser med grupperne. Dialogen indgår i den samlede bedømmelse og tager udgangspunkt i mål for læringsudbytter samt proceskrav jævnfør ”Kriterier for intern prøve på valgfrie elementer – mono-og tværfaglige – i 7. semester ved sundhedsuddannelserne på UCL”.

På dette valgfag vægtes særlig refleksion over valgfagets litteratur, oplæg og forskningsartiklers bidrag til relevansen af den problemstilling, der belyses i rapporten.

Prøveforløbets 2. dag vil være fredag i valgfagets tredje uge, hvor grupperne mundtligt skal præsentere deres produkt. I præsentationen skal gruppen argumentere for, hvordan posterens indhold bidrager med praksisrelevant viden om den udvalgte problematik – mono- og tværprofessionelt. Herudover vægtes en akademisk argumentation med relevante metode- og teoriovervejelser samt at de studerende har udvist aktiv deltagelse i præsentation.

Præsentationen af produktet foregår som videndeling i plenum. Herefter følger 5 minutters votering og 5 minutters feedback til gruppen og en individuel karakter.

Forudsætning for deltagelse i prøven: Som forudsætning for deltagelse i prøven, skal den studerende have godkendt sin deltagelsespligt på det første valgfag på 7. semester.

Hvis forudsætningerne ikke opfyldes, er den studerende ikke indstillet til prøven og har samtidig brugt et prøveforsøg.

Omprøve: Hvis ét eller flere medlemmer af gruppen ikke består prøven, skal de(n) pågældende til en mundtlig omprøve.

Litteratur:
Fremgår af Itslearning på de enkelte undervisningsdage. Meget litteratur er scannet ind og lagt på Itslearning.

Undervisere:
Interne undervisere:
Lene Moestrup, Lektor, ph.d., sygeplejerske
Mathilde Meedom Hermansen, lektor, cand. cur, sygeplejerske
Hjørdis Brandrup Kortbek, Adjunkt, ph.d., cand. mag i Kultur og formidling, Pædagoguddannelsen i Svendborg og Odense

Eksterne undervisere:
Dorthe Nielsen, Professor, sygeplejerske, Indvandrer-medicinsk klinik, OUH
Lisa Duus, konsulent/Sundhed for etniske minoriteter
Salah El-Matari, Cand. Mag i Mellemøststudier. Tolk, Region Syddanmarks Tolkecenter på Kolding Sygehus