Sygeplejefaglig omsorg til mennesker med kronisk sygdom (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Sygeplejefaglig omsorg til mennesker med kronisk sygdom
Care and Chronically illness in a nursing context


ECTS-point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 9-11, 2024


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:

Sygeplejerskeuddannelsen Odense


Kriterier for optagelse:
Sygeplejestuderende i UCL med bestået eksamen fra 6. semester i klinik


Valgfagets tema/profil:
Sygeplejefaglig omsorg i gråzonerne mellem rehabilitering og tidlig palliation.

Rigsrevisionen har kritiseret, at den tidlige palliation til mennesker med kronisk sygdom svigter, men omsorg, rehabilitering og tidlig palliation hænger uløseligt sammen! Således vil der i rehabiliteringsforløb af kroniske patienter ofte være behov for tilpassede tidlige palliative indsatser i takt med at sygdomsaktiviteten progredierer/regredierer.

Med afsæt i jeres konkrete erfaringer vil vi fordybe os i, hvordan vi kan yde en omsorgsfuld sygepleje til mennesker, der lever med kronisk sygdom. Her vil vi blandt andet diskutere balancen mellem rehabilitering og palliation samt fordybe os i den åndelige og eksistentielle dimension af omsorgen. Dette medfører uomgængeligt også overvejelser omkring tværprofessionalitet og klinisk lederskab. At få og leve med en alvorlig sygdom medfører ofte personlige overvejelser af eksistentiel/åndelig art, men det overses tilsyneladende i sygeplejen. Hvordan yder vi rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje medtænkende åndelig omsorg uanset religiøse forståelser? Kan Total Pain-begrebet mon være med til at øge vores viden og indsigt i omsorgsbegrebet?

Med udviklingen mod rehabiliterende palliation og pallierende rehabilitering, der i sig selv er paradokser, kaldes på et mindset, hvor man tør tænke nyt og anderledes og arbejde med at nedbryde barrierer med en kreativ problemløsende tilgang.

Afsættet for disse 3 ugers fordybelse er jeres egne praksiserfaringer, som vi vil tage afsæt i. I vil kunne lytte til spændende og inddragende undervisning, der på forskellig vis belyser disse problematikker ligesom I selv, i grupper, vil komme til at arbejde med en selvvalgt vinkel, som I, ligesom i Bachelorprojektet, vil skulle udarbejde en problemstilling på og søge relevant litteratur. Hertil vil I få vejledning undervejs af underviserne.


Læringsforudsætninger:
Bestået teoretisk og klinisk undervisning fra 1. – 6. semester, Sygeplejerskeuddannelsen. Villighed til at være refleksiv ift. egen praksis og inddrage konkrete eksempler herfra i forløbet.


Læringsudbytte:
Viden:

 • Tilegne sig viden om National og international praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til rehabilitering, tidlig palliation og åndelig omsorg
 • Arbejde med viden om etiske problemstillinger og dilemmaer relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde
 • Arbejde med viden om åndelige/eksistentielle problemstillinger relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og tidlig palliative arbejde
 • Viden om, hvordan man kan skabe sammenhængende pleje- og behandlingsforløb til patienter og borgere i rehabiliterende og tidlig pallierende forløb.

Færdigheder:

 • Kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje, herunder kunne beskrive redskaber og interventioner til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og implementering
 • Opøver færdigheder i identifikation af problemstillinger og afgrænsning samt former for litteratursøgning
 • Kan begrunde og komme med forslag til konkrete rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejeinterventioner til mennesker med længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.

Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere patientologiske perspektiver på patienters/borgeres og pårørendes/familiens livssituation, reaktioner og oplevelser af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter relateret til længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.
 • Kan argumentere for professionel omsorg og fagligt skøn
 • Kan anvende sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab til udøvelse af sygepleje i rehabiliterende og tidlig pallierende pleje- og behandlingsforløb


Læringsaktiviteter:
Indhold:

Erfaringsudveksling:  I grupper udvælger I en konkret situation fra jeres kliniske praksis, hvor I tænker, at her kunne vi måske have støttet borgeren med kronisk sygdom anderledes, så vedkommende kunne have opnået bedre livskvalitet. Denne situation bliver gennemgående for en dybere bearbejdning ift. en rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejefaglig tilgang. Oplæg ved undervisere fra Sygeplejerskeuddannelserne i Svendborg, Odense og Vejle og eksterne samarbejdspartnere undervejs i forløbet, afvekslende med selvstændigt arbejde i grupperne samt klyngemøder, hvor grupperne fremlægger og med mulighed for vejledning og sparring med underviser.


Litteratur:
(foreløbig anbefalet litteratur)

 • Eriksson, K. 1995. Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh
 • Hvidt et al. 2018. Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark, hvorfor, hvad, hvordan og hvem? Klinisk Sygepleje. Nr 4 – 2018; vol 32; pp265 – 280. Universitetsforlaget
 • Kjeldsen S.B. Forskning: Rehabilitering og palliation skal ske samtidig. Sygeplejersken 2017; 4: 38 – 41


Undervisere
:
Marianne Thorup-Erichsen, Adjunkt, Cand.cur, Sygeplejerske
Margit Lund-Cramer, Lektor, Cand Scient San, RN, tovholder på valgfaget
Rikke Madsen, Adjunkt, ph.d., cand.cur., sygeplejerske
Bente Hull Frich, Lektor, PhD, RN
Gitte Thybo Pihl, Adjunkt, ph.d., Cand Soc, RN

Eksterne undervisere:
Inge Bolean, Cand ergo og sclerosepatient
Nina Birk, nyuddannet sygeplejerske
Dorthe Holst-Jacobsen, Hjemmesygeplejerske, Nyborg Kommune

Desuden:
Besøg i Living Lab, hvor ergoterapeut udfolder mere om rehabilitering