Patientens stemme – udvikling af sygepleje i et brugerperspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Patientens stemme – udvikling af sygepleje i et brugerperspektiv
Give the patient a voice – A users perspective on how to develop nursing care

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget
Uge 9-11, 2023

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Der kan forventes ca. 6 dage med fremmøde i Odense, derudover vil valgfaget afholdes online

Valgfagsansvarlig uddannelse:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Det overordnede tema er brugerperspektivets betydning for udvikling af sygeplejen. Den studerende skal reflektere over og arbejde med, hvordan man får viden om brugernes perspektiv og hvordan det kan inddrages i sygeplejen.

Læringsforudsætninger:
Sygeplejestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Formål og overordnet indhold:
Valgfaget har til formål at give de studerende viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan skabe viden om og inddrage brugerperspektivet i udvikling af sygeplejen. Brugerne kan i denne sammenhæng både være patienter, pårørende eller sundhedsprofessionelle.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i at identificere forskning og udvikling, der anvender brugernes perspektiv. Herigennem vil de studerende blive introduceret til flere aspekter af brugerinddragelse, som fx patientoplevelser, de sundhedsprofessionelles perspektiv, Participatory Design (co-design processer) og Patient Public Involvement (PPI), hvor de studerende arbejder med de forskellige aspekter gennem inddragelse af forskningsartikler, som de selv fremsøger.

Herefter skal de studerende identificere mulige udviklings- og forskningsområder inden for klinisk sygepleje, der kan udvikles ved at inddrage brugerperspektivet samt planlægge, hvordan de vil inddrage og arbejde med brugerperspektivet. De studerende får kompetencer til dette gennem undervisning, hvor de arbejder med forskellige kvalitative metoder som fx interviews, fokusgruppe og deltagerobservation. Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg, refleksion og øvelser, hvor de studerende kommer igennem forskellige faser af forskningsprocessen med fokus på udvikling af sygeplejepraksis gennem inddragelse af brugerperspektivet.

Læringsudbytte

Viden:
Den studerende opnår:

 • Grundlæggende forståelse og viden om brugerinddragelse
 • Grundlæggende forståelse og viden om brugerperspektivets betydning for udvikling af sygeplejepraksis
 • Viden om forskning, der anvender brugerperspektivet

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Læse og forstå relevant forskning omkring brugerinddragelse
 • Identificere udviklings- og forskningsområder, hvor brugerinddragelse kan anvendes
 • Planlægge undersøgelser, der genererer viden ud fra et brugerinddragende perspektiv

Kompetencer:
Den studerende:

 • Opnår kompetencer til at udvikle sygeplejepraksis ved inddragelse af brugerne
 • Kan reflektere og forholde sig kritisk til anvendelse af brugerinddragelse
 • Opnår kompetencer inden for litteratursøgning og vurdering af forskningslitteratur
 • Opnår kompetencer til at anvende forskellige kvalitative metoder

Læringsaktiviteter som fx:

 • Undervisning og oplæg fra interne undervisere
 • Læsning, nærlæsning og analyse af tekster
 • Arbejde i studiegrupper
 • Dialog, diskussion og refleksion
 • Øvelser
 • Litteratursøgning.
 • Kritisk vurdering af artikler
 • Studieopgaver individuelt og i studiegrupper
 • Rådgivning og vejledning
 • Studenteroplæg i gruppe
 • Peer-feedback/sparring med andre studerende
 • Feedback/sparring fra undervisere

Litteratur:
Fremgår på itslearning på de enkelte undervisningsdage.

Udpluk af litteratur:

 • Halkier, B, 2018. Fokusgrupper. 3. udg. Samfundslitteratur
 • Koch, A.B., 2018. Deltagerobservation som metode. I: H. Jørgensen, H. Hede & K. Tuft red. Pædagogers sprog. Akademisk Forlag
 • Kvale, S. & Brinkmann S, 2015. Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag
 • Nake, B (2012). James P. Spradley – Deltagerobservation. I: M. Pedersen, J. Klitmøller & K. Nielsen. Deltagerobservation.  Hans Reitzels Forlag, s. 54-60
 • Spradley, JP. Participant observation. 1980. Waveland press, Inc
 • Tørslev, MK & Kristiansen M, 2021. Participatoriske forskningsmetoder. I red. Jensen AMB & Vallgårda S. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 6. udg. Munksgaard
 • Wadel, C, 2016. Feltarbeid i egen kultur. 1. udg. Cappelen Damm Akademisk
 • ViBIS. Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. https://danskepatienter.dk/vibis [Lokaliseret 16.09.2021]


Kriterier for optagelse:
Skal have bestået klinisk prøve på 6. semester
Sygeplejestuderende i UCL

Undervisere
Interne undervisere:
Randi Dam Schmidt
Birgitte Sønderborg