Kronisk sygdom, rehabilitering, tidlig palliation og åndelig/eksistentiel omsorg i sygeplejefaglig kontekst (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Kronisk sygdom, rehabilitering, tidlig palliation og åndelig/eksistentiel omsorg i sygeplejefaglig kontekst
Chronically illness, rehabilitation, early palliation and spiritually/existential care in a nursing context 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2021

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Odense

Kriterier for optagelse:
Sygeplejestuderende i UCL med bestået eksamen fra 6. semester i klinik

Valgfagets tema/profil:
Rehabilitering og palliation hænger uløseligt sammen!

Således vil der i rehabiliteringsforløb af kroniske patienter ofte være behov for tilpassede tidlige palliative indsatser i takt med at sygdomsaktiviteten progredierer/regredierer.

Med afsæt i jeres erfaring og i rammer af konkrete patient/borgersituationer (sygdomme) vil vi belyse begreberne til opnåelse af en dybere indsigt i, hvori disse væsentlige omdrejningspunkter for omsorgsfuld sygepleje manifesterer sig. Herudfra kommer I til at undersøge konkrete muligheder for indsatser.
I disse processer er den åndelige omsorg et underbelyst element. At blive syg medfører ofte personlige overvejelser af eksistentiel/åndelig art. Hvordan yder vi rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje medtænkende åndelig omsorg uanset religiøse forståelser?

Afsættet for disse 3 ugers fordybelse er jeres egne praksiserfaringer. Derfor er det vigtigt, at du har nedskrevet og medbragt en praksisbeskrivelse i forhold til rehabilitering ved kronisk sygdom/tidlig palliation til vores første dag.

Vær opmærksom på, at hovedfokus er rehabiliterende og tidlig palliativ sygepleje.

Læringsforudsætninger:
Bestået teoretisk og klinisk undervisning fra 1. – 6. semester, Sygeplejerskeuddannelsen. Villighed til at være refleksiv ift. egen praksis og inddrage konkrete eksempler herfra i forløbet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Tilegne sig viden om National og international praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til rehabilitering, tidlig palliation og åndelig omsorg
 • Arbejde med viden om etiske problemstillinger og dilemmaer relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde
 • Arbejde med viden om åndelige/eksistentielle problemstillinger relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og tidlig palliative arbejde
 • Viden om, hvordan man kan skabe sammenhængende pleje- og behandlingsforløb til patienter og borgere i rehabiliterende og tidlig pallierende forløb.

Færdigheder:

 • Kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje, herunder kunne beskrive redskaber og interventioner til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og implementering
 • Opøver færdigheder i identifikation af problemstillinger og afgrænsning samt former for litteratursøgning
 • Kan begrunde og komme med forslag til konkrete rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejeinterventioner til mennesker med længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.

Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere patientologiske perspektiver på patienters/borgeres og pårørendes/familiens livssituation, reaktioner og oplevelser af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter relateret til længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.
 • Kan argumentere for professionel omsorg og fagligt skøn
 • Kan anvende sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab til udøvelse af sygepleje i rehabiliterende og tidlig pallierende pleje- og behandlingsforløb

Læringsaktiviteter:
Indhold:

Erfaringsudveksling: medbring en situation fra dit kliniske forløb. I grupper udvælges en konkret situation, som bliver gennemgående for en dybere bearbejdning ift. en rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejefaglig tilgang. Oplæg ved undervisere fra Sygeplejerskeuddannelserne i Svendborg, Odense og Vejle og eksterne samarbejdspartnere undervejs i forløbet, afvekslende med selvstændigt arbejde i grupperne samt klyngemøder, hvor grupperne fremlægger og med mulighed for vejledning og sparring med underviser.

Litteratur:
(foreløbig anbefalet litteratur)

 • Eriksson, K. 1995. Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh
 • Hvidt et al. 2018. Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark, hvorfor, hvad, hvordan og hvem? Klinisk Sygepleje. Nr 4 – 2018; vol 32; pp265 – 280. Universitetsforlaget
 • Kjeldsen S.B. Forskning: Rehabilitering og palliation skal ske samtidig. Sygeplejersken 2017; 4: 38 – 41

Undervisere:
Ingrid Petersen, Underviser, Master i Gerontologi, RN
Margit Lund-Cramer, Lektor, Cand Scient San, RN, tovholder på valgfaget
Rikke Madsen, Adjunkt, ph.d., cand.cur., sygeplejerske
Bente Hull Frich, Lektor, MHH, Ph.d
Lene Moestrup, Lektor, PhD, cand.scient.san, sygeplejerske

 

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413218
Dato og tid1. marts – 19. marts 2021
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point