Diskurser i sygeplejen – hvordan gældende diskurser påvirker vores sprog og hermed skaber muligheder og barrierer i mødet med borgere og patienter (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Diskurser i sygeplejen – hvordan gældende diskurser påvirker vores sprog og hermed skaber muligheder og barrierer i mødet med borgere og patienter
Discourses in nursing – how prevailing discourses influence our language and hereby creates opportunities and barriers in the meeting with citizens and patients

 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

 

Periode for afvikling af valgfaget
Uge 6-8, 2020

 

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

 

Kriterier for optagelse:
Sygeplejerskestuderende

 

Valgfagets tema/profil:
Med en kritisk tilgang undersøger og reflekterer vi over, hvorfor vi som sygeplejersker tænker og handler, som vi gør. Hvilke antagelser og forståelser ligger bag? Hvilken magtperspektiver har betydning for sygeplejeprofessionen og den måde, vi møder mennesker på. Hvordan kan diskurser (magtstrukturer) være medskabere af, hvad der defineres som ”normalt” eller ”sundt” og hvordan har sproget betydning for de muligheder, vi ser? Der vil være et særligt fokus på diskurser og deres magt i sundhedsvæsnet.

 

Læringsforudsætninger:
Valgfaget har fokus på sygeplejeprofessionen og det forventes, at den studerende har lyst til og interesse i at forholde sig kritisk, reflekterende og undersøgende til faget såvel som til egen forståelse.

 

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje
 • Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør det hele sundhedsvæsen
 • Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet
 • Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Færdigheder:

 • Vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning
 • Anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis
 • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

Kompetencer:

 • Indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt
 • Håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje
 • Selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle
 • Selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • Håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb

 

Læringsaktiviteter:
Indhold:
På valgfaget dykker vi ned i nogle udvalgte eksempler på, hvorfor vi som sygeplejeprofession er med til at skabe/fastholde bestemte grupper af borgere/patienter og hvordan denne stigmatisering kan have konsekvenser for de tilbud og muligheder borgerne/patienterne tilbydes. Hvilke mekanismer har betydning for, hvordan vi taler og agerer i vores fag og i forhold til patienterne og hvordan kan disse medvirke til at fx hjemløse og misbrugere ofte mødes af forudindtagede meninger og måske ikke får den rette behandling eller at KOL-patienter kan opleve at ”det er deres egen skyld”. I mindre grupper vil I skulle arbejde med at undersøge forskellige typer af tekster/artikler/kampagner mv. med henblik på at få ”øje” på dén eller de diskurser, der præger teksterne. Dette selvstændige gruppearbejde skal I arbejde med løbende over de 3 uger og vi afslutter med en videndelingsdag.

 

Litteratur:
Dette er en meget foreløbig litteraturliste, som udelukkende skal ses som en appetitvækker i forhold til hvilken type af litteratur, vi arbejder med på valgfaget.

 • Skytte, M. Minoritetsgrupper i sundhedsvæsenet. I: G. Niklasson red. Sundhed, mennesker og samfund. 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 231–247.
 • Gawande, A., 2016. At give slip. At være dødelig : om livsforlængelse og livskvalitet. Kbh.: Lindhardt & Ringhof, s. 150–191.
 • Berring, L. L., et al. (2015). “Discourses of aggression in forensic mental health: a critical discourse analysis of mental health nursing staff records.” Nursing Inquiry 22(4): 296-305.
 • DEW, K. 2012. Chapter 6 – Public Health Campaigns in: The Cult and Science of Public Health : A Sociological Investigation, New York, N.Y., Berghahn Books.
 • Gottvall, M., Grandahl, M., Hoglund, A. T., Larsson, M., Stenhammar, C., Andrae, B. & Tyden, T. 2013. Trust versus concerns-how parents reason when they accept HPV vaccination for their young daughter. Ups J Med Sci, 118, 263-70.
 • Jørgensen, M. W.; Phillips, L. (2011) Diskursanalyse som teori og metode, 1. Udgave, Roskilde Universitetsforlag. Kap 3 Kritisk Diskursanalyse s. 72-104
 • RASMUSSEN, L. I. 2017. Sundhedsdirektøren: »Det postfaktuelle sniger sig ind på sundhedsområdet« Politiken, 19.02.2017.

 

Undervisere:
Mathilde Hermansen, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (tovholder på valgfaget)
Lisbeth Lauge Andersen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Kristian Alexander Jul Paaske, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Karen Davidsen Poulsen, Ergoterapeutuddannelsen i Odense
Line Sørensen, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
Andre eksterne undervisere kan forekomme.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110113217
Dato og tid3. februar – 21. februar 2020 (uge 6-8)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point