Rehabilitering, palliation og åndelig omsorg i sygeplejefaglig kontekst (uge 9-11) - Odense

Valgfagets titel:
Rehabilitering, palliation og åndelig omsorg i sygeplejefaglig kontekst / Rehabilitation, palliation and spiritually care in a nursing context

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Odense

Kriterier for optagelse:
Sygeplejestuderende i UCL med bestået eksamen fra 6. semester i klinik

Valgfagets tema/profil:
Rehabilitering og palliation hænger uløseligt sammen!

Med afsæt i Jeres erfaring og i rammer af konkrete patient/borgersituationer(sygdomme), vil vi belyse begreberne rehabilitering og palliation i forhold til mennesker med kroniske sygdomme, til opnåelse af en dybere indsigt i hvori disse væsentlige omdrejningspunkter indgår i en helhedsorienteret sygepleje hvor målet er at fremme livskvaliteten.

Herudfra kommer I til at undersøge konkrete muligheder for indsatser. Det kunne fx være indsatser og forløb til mennesker med KOL, hjertesygdom, sindslidelser, cancer, sclerose/andre sygdomme i nervesystemet, muskel/skellet lidelser i forhold til konkrete aldersgrupper.

I disse processer er den åndelige omsorg et underbelyst element. At blive syg medfører ofte personlige overvejelser af eksistentiel/åndelig art. Hvordan yder vi rehabiliterende og pallierende sygepleje medtænkende åndelig omsorg uanset religiøse forståelser?

Læringsforudsætninger:
Bestået teoretisk og klinisk undervisning fra 1. – 6. semester, Sygeplejerskeuddannelsen. Villighed til at være refleksiv ift. egen praksis og inddrage konkrete eksempler herfra i forløbet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Tilegne sig viden om National og international praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til rehabilitering, palliation og åndelig omsorg
 • Arbejde med viden om etiske problemstillinger og dilemmaer relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde.
 • Arbejde med viden om åndelige/eksistentielle problemstillinger relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde.
 • Viden om hvordan man kan skabe sammenhængende pleje- og behandlingsforløb til patienter og borgere i rehabiliterende og pallierende forløb.

Færdigheder:

 • Kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabiliterende og pallierende sygepleje, herunder kunne beskrive redskaber og interventioner til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og implementering
 • Kan begrunde og komme med forslag til konkrete rehabiliterende og pallierende sygeplejeinterventioner til mennesker med længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.

Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere patientologiske perspektiver på patienters/borgeres og pårørendes/familiens livssituation, reaktioner og oplevelser af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter relateret til længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.
 • Kan argumentere for professionel omsorg og fagligt skøn
 • Kan anvende sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab til udøvelse af sygepleje i rehabiliterende og pallierende pleje- og behandlingsforløb

Læringsaktiviteter:
Indhold:
Medbring en situation fra dit kliniske forløb. I grupper udvælges en konkret situation, som bliver gennemgående for en dybere bearbejdning ift såvel en rehabiliterende som en pallierende sygeplejefaglig tilgang. Oplæg ved undervisere og evt eksterne samarbejdspartnere undervejs i forløbet afvekslende med selvstædigt arbejde i grupperne med klyngevejledning med medstuderende og underviserne. Der arbejdes med portfolio og peer-feed-back undervejs til at holde styr på jeres læringsaktiviteter. Forløbet afsluttes af en workshop hvor grupperne fremlægger deres arbejde hvor underviserne giver feed-forward.

Litteratur:

 • Kjeldsen S.B. Forskning: Rehabilitering og palliation skal ske samtidig. Sygeplejersken 2017; 4: 38 – 41
 • Lund H. Hjortbak B. R. 2017. Grundlaget for rehabilitering. Munksgaard. Side 13 – 25, 125 – 156, 157 – 184, 185 – 218.
 • Øvrig litteratur vil fremgå på ItsLearning

Deltagerantal:
30-40 deltagere

Undervisere:
Interne undervisere
Ingrid Petersen, Underviser, Master i Gerontologi, RN
Margit Lund-Cramer, Lektor, Cand Scient San, RN
Bente Hull Frich, Lektor, PhD, RN
Eksterne undervisere både fra forsknings- og praksisverdenen vil fremgå af ItsLearning.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413216
Dato og tid25. februar - 15. marts 2019 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point