Kronisk sygdom, rehabilitering, tidlig palliation og åndelig/eksistentiel omsorg i sygeplejefaglig kontekst (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Kronisk sygdom, rehabilitering, tidlig palliation og åndelig/eksistentiel omsorg i sygeplejefaglig kontekst
Chronically illness, rehabilitation, early palliation and spiritually/existential care in a nursing context 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40/2020

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Odense

Kriterier for optagelse:
Sygeplejestuderende i UCL med bestået eksamen fra 6. semester i klinik

Valgfagets tema/profil:
Rehabilitering og palliation hænger uløseligt sammen!

Således vil der i rehabiliteringsforløb af kroniske patienter ofte være behov for tilpassede tidlige palliative indsatser i takt med at sygdomsaktiviteten progredierer/regredierer.

Med afsæt i jeres erfaring og i rammer af konkrete patient/borgersituationer (sygdomme) vil vi belyse begreberne til opnåelse af en dybere indsigt i, hvori disse væsentlige omdrejningspunkter for omsorgsfuld sygepleje manifesterer sig. Herudfra kommer I til at undersøge konkrete muligheder for indsatser.
I disse processer er den åndelige omsorg et underbelyst element. At blive syg medfører ofte personlige overvejelser af eksistentiel/åndelig art. Hvordan yder vi rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje medtænkende åndelig omsorg uanset religiøse forståelser?

Afsættet for disse 3 ugers fordybelse er jeres egne praksiserfaringer. Derfor er det vigtigt, at du har nedskrevet og medbragt en praksisbeskrivelse i forhold til rehabilitering ved kronisk sygdom/tidlig palliation til vores første dag.

Vær opmærksom på, at hovedfokus er rehabiliterende og tidlig palliativ sygepleje.

Læringsforudsætninger:
Bestået teoretisk og klinisk undervisning fra 1. – 6. semester, Sygeplejerskeuddannelsen. Villighed til at være refleksiv ift. egen praksis og inddrage konkrete eksempler herfra i forløbet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Tilegne sig viden om National og international praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til rehabilitering, tidlig palliation og åndelig omsorg
 • Arbejde med viden om etiske problemstillinger og dilemmaer relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde
 • Arbejde med viden om åndelige/eksistentielle problemstillinger relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og tidlig palliative arbejde
 • Viden om, hvordan man kan skabe sammenhængende pleje- og behandlingsforløb til patienter og borgere i rehabiliterende og tidlig pallierende forløb.

Færdigheder:

 • Kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabiliterende og tidlig pallierende sygepleje, herunder kunne beskrive redskaber og interventioner til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og implementering
 • Opøver færdigheder i identifikation af problemstillinger og afgrænsning samt former for litteratursøgning
 • Kan begrunde og komme med forslag til konkrete rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejeinterventioner til mennesker med længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.

Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere patientologiske perspektiver på patienters/borgeres og pårørendes/familiens livssituation, reaktioner og oplevelser af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter relateret til længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.
 • Kan argumentere for professionel omsorg og fagligt skøn
 • Kan anvende sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab til udøvelse af sygepleje i rehabiliterende og tidlig pallierende pleje- og behandlingsforløb

Læringsaktiviteter:
Indhold:

Erfaringsudveksling: medbring en situation fra dit kliniske forløb. I grupper udvælges en konkret situation, som bliver gennemgående for en dybere bearbejdning ift. en rehabiliterende og tidlig pallierende sygeplejefaglig tilgang. Oplæg ved undervisere og evt. eksterne samarbejdspartnere undervejs i forløbet afvekslende med selvstændigt arbejde i grupperne samt klyngemøder, hvor grupperne fremlægger og med mulighed for vejledning og sparring med underviser.

Litteratur:
(foreløbig anbefalet litteratur)

 • Eriksson, K. 1995. Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh
 • Hvidt et al. 2018. Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark, hvorfor, hvad, hvordan og hvem? Klinisk Sygepleje. Nr 4 – 2018; vol 32; pp265 – 280. Universitetsforlaget
 • Kjeldsen S.B. Forskning: Rehabilitering og palliation skal ske samtidig. Sygeplejersken 2017; 4: 38 – 41

Undervisere:
Ingrid Petersen, Underviser, Master i Gerontologi, RN
Margit Lund-Cramer, Lektor, Cand Scient San, RN

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413917
Dato og tid14. september – 2. oktober 2020 (uge 38-40)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point