Diskurser i sygeplejen – hvordan gældende diskurser påvirker vores sprog og hermed skaber muligheder og barrierer i mødet med borgere og patienter (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Diskurser i sygeplejen – hvordan gældende diskurser påvirker vores sprog og hermed skaber muligheder og barrierer i mødet med borgere og patienter
Discourses in nursing – how prevailing discourses influence our language and hereby creates opportunities and barriers in the meeting with citizens and patients

 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

 

Periode for afvikling af valgfaget
Uge 35-37 , 2022

 

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

 

Kriterier for optagelse:
Sygeplejerskestuderende

 

Valgfagets tema/profil:
Med en kritisk tilgang undersøger og reflekterer vi over, hvordan sygeplejersker tænker og handler og hvorfor? Hvilke kulturer, antagelser og forståelser ligger bag? Hvilke magtperspektiver har betydning for sygeplejeprofessionen og den måde, sygeplejersker møder mennesker på? Hvordan kan diskurser (magtstrukturer) være medskabere af, hvad der defineres som ”normalt”, “rigtigt”, ”tabuiseret” eller ”sundt” og hvordan har sproget eller mangel på italesættelse betydning for sygeplejerskers behandlings- og plejemuligheder? Der vil være et særligt fokus på diskurser, deres magt i sundhedsvæsnet og betydningen for patienterne.

 

Læringsforudsætninger:
Valgfaget har fokus på sygeplejeprofessionen og det forventes, at den studerende har lyst til og interesse i at forholde sig kritisk, reflekterende og undersøgende til faget såvel som til egen forståelse.

 

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje
 • Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen
 • Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet
 • Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Færdigheder:

 • Vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning
 • Anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis
 • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

Kompetencer:

 • Indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borgersituationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt
 • Håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje
 • Selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • Håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb

Indhold:

På valgfaget dykker vi ned i nogle udvalgte eksempler på, hvorfor sygeplejeprofession kan være med til at skabe/fastholde bestemte grupper af borgere/patienter og hvordan denne stigmatisering kan have konsekvenser for de tilbud og muligheder borgerne/patienterne tilbydes. Hvilke mekanismer har betydning for, hvordan vi som sygeplejersker taler og agerer i vores fag og i forhold til patienterne samt hvordan disse kan medvirke til at fx:

 • Mennesker med anden kultur eller mennesker med psykiske lidelser ofte mødes af forudindtagede meninger
 • Mennesker, hvor sygdom eller behandling kan have en negativ påvirkning af den seksuelle sundhed, måske ikke får den rette behandling
 • Hvordan vi italesætter og forstår vores egen profession

Undervisningen tilrettelægges med oplæg, gruppediskussioner og forskellige øvelser og vil foregå i en konstruktiv, udforskende og refleksiv dialog mellem underviser og studerende. Der planlægges med fysisk fremmøde på undervisningsdage.

 

Selvstændigt gruppearbejde:
I skal i mindre grupper arbejde med at undersøge forskellige typer af tekster/artikler/kampagner mv. med henblik på at få ”øje” på dén eller de diskurser, der præger teksterne. Dette selvstændige gruppearbejde skal I arbejde med løbende over de 3 uger (særligt i sidste uge) og vi afslutter med 1-2 fælles videndelingsdage. Arbejdet med det selvstændige gruppearbejde samt vejledning kan foregå som en online aktivitet.

 

Litteratur:
Dette er en meget foreløbig litteraturliste, som udelukkende skal ses som en appetitvækker i forhold til hvilken type af litteratur, vi arbejder med på valgfaget.

 • Skytte, M. Minoritetsgrupper i sundhedsvæsenet. I: G. Niklasson red. Sundhed, mennesker og samfund. 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 231–247.
 • Kinderman, P. & Cooke, A., 2020, Tænk på sproget! En guide til hvordan vi taler og skriver om psykiske problemer i medier, kunst og kultur. I: PSYKOSOCIALE REPLIKKER, s. 1-16.
 • Randwijk, C. van & Hansen, J.O., 2013. “Nu tager vi over”: en diskursanalyse af subjektpositioner i psykiatrisk sygepleje, Nordiske udkast, årg. 41, nr. 1, s. 83.
 • Berring, L. L., et al. (2015). “Discourses of aggression in forensic mental health: a critical discourse analysis of mental health nursing staff records.” Nursing Inquiry 22(4): 296-305.
 • Jørgensen, M. W.; Phillips, L. (2011) Diskursanalyse som teori og metode, 1. Udgave, Roskilde Universitetsforlag. Kap 3 Kritisk Diskursanalyse s. 72-104
 • Sommer, C., 2020. Husk patienternes seksualitet | Sygeplejersken, DSR [Online], DSR. Tilgængelig fra: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2020-1/husk-patienternes-seksualitet [Lokaliseret 24-03-2021].
 • Kristensen, T.B., 2009. Kampen om den sygeplejefaglige identitet, Sygeplejersken, nr. 8, s. 54–57.

 

Undervisere:
Mathilde Hermansen, Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg (tovholder på valgfaget)
Grete Ingemann Sørensen, Sygeplejerskeuddannelsen, Odense
Helle Nygaard Gerbild, Fysioterapeutuddannelsen, Odense
Mette Lucie Overvad, Sygeplejerskeuddannelsen, Odense
Kristian Alexander Jul Paaske, Ph.d.-studerende, Sygeplejeuddannelsen i Odense
Lise Alsted Henrichsen, bibliotekar, Svendborg

Andre eksterne undervisere kan forekomme