Sygeplejerskens rolle i patientforløb nu og i fremtiden i primær og sekundær sektor?

Valgfagets titel:
Sygeplejerskens rolle i patientforløb nu og i fremtiden i primær og sekundær sektor? /
The nurse’s role and responsibilities in clinical patientpathways now and in the future

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
At den studerende har afsluttet modul 11 og 12 på Sygeplejerskeuddannelsen

At den studerende er villig til at inddrage og arbejde med egen erfaring fra primærsektor eller overgange fra sekundær til primær sektor og vil fordybe sig i et selvvalgt fokus indenfor valgfagets udvalgte problemstilling.

Valgfagets tema:
Problemstillingen, der gennem valgfaget belyses ud fra teorier og aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter er:

Kommunerne herunder hjemmesygeplejen og hjemmeplejen er de sidste år udfordret på grund af en stigende mængde sygeplejeopgaver og kompleksiteten af sygeplejeopgaverne. Det skyldes flere forhold: udviklingen i det regionale sundhedsvæsen, den demografiske udvikling samt antallet af kronisk syge patienter og krav om en mere økonomisk forpligtende rolle i det samlede sundhedsvæsen (KL 2012a). Samtidig sker der særligt i overdragelsen af patienter internt og eksternt ofte utilsigtede hændelser pga. uklarhed over, hvem der har ansvar for hvad i patientforløbet (DPSD).

Men trods de flere, nye og mere komplekse og kompetencekrævende opgaver ansatte kommu­nerne ikke flere sygeplejersker i perioden 2000 – 2010. Nye tal fra KL viser dog, at der i 2011 var ansat det samme antal sygeplejersker i basisstillinger som i år 2000, og at tallet er stigende (KL 2012a).

I 42% af kommunerne er der ansat sygeplejersker i alle kommunens plejecentre. Der er ansat sygeplejersker i flere plejecentre i 35% af kommunerne, men ikke i alle plejecentre. I 24% af kommunerne er der ikke ansat sygeplejersker i kommunens plejecentre. Sygeplejerskerne kommer kun, hvis de bliver tilkaldt, hvilket overlader et vurderingsansvar til faggrupper som ikke formelt har kompetence til dette (Dansk Sygeplejeråd 2012).

Organiseringen af sygepleje og sygeplejersker rolle og ansvar er meget forskelligt fra kommune til kommune. I nogle kommuner er sygeplejersken en god bagvagt, der konsulteres af andet personale og yder sygepleje gennem otte andre. I andre kommuner er sygeplejerske kontaktperson i for et afgrænset antal patienter, men der kordineres og samarbejdes med både interne og eksterne tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Sygeplejeydelser leveres i eget hjem, på plejecentre, rehabiliteringsenheder, i akutteam og på sygeplejeklinikker. Disse forskellige kontekster stiller krav til sygeplejersken for hun skal i alle forløb uanset, hvor de udspiller sig medvirke til at sikre patientinddragelse, sundhedsfaglig handleplan og sammenhængende forløb.

Men hvilken rolle og ansvar skal sygeplejersken have i patientforløbet uafhængigt af kontekst for at sygeplejerskens kompetence udnyttes mest effektivt og derved kommer patienterne og organisationen til gode? Hvordan kan sygeplejersken i primær og sekundær sektor medvirke til, at patientforløb er kendetegnet af sammenhæng og kvalitet? Dette ønskes belyst for at diskutere, hvilken rolle, kompetence og ansvar sygeplejersken i primær og sekundær skal have nu og i fremtiden.

I valgfaget belyser vi i fællesskab problemstillingen ud fra et patientologisk, curologisk og organisatorisk perspektiv.

Eksempelvis hvordan kan sammenhæng og kvalitet som begreb forståes ud fra de tre perspektiver og hvordan kan sygeplejersken bruge sine kompetencer til at skabe det?

Ud fra selvoplevede patientforløbscases med fokus på overgange mellem  primær og sekundær sektor opnår I færdigheder i sygeplejefaglig vurdering af patientens behov, udarbejdelse af sundhedsfaglig handleplan og arbejdsdeling ud fra patientens behov for kompetencer. I øver jer herved i rollen som sygeplejeansvarlig og forløbskoordinator for forskellige patientforløb i forskellige kontekster. Det vil dog være særligt fokus på primær sektor.

I øver jer i klinisk argumentation gennem faglig dokumentation af sundhedsfaglig handleplan ud fra sygeplejeprocessen som problemløsnings- og samarbejdsmodel, kliniske retningslinjer mv. til.

Ved deltagelse i valgfaget får I viden om og erfaring i vurdering af patientens behov for kompetencer gennem sundhedsfaglig vurdering af patientens sundheds- og livssituation. Jeres dokumentations- og forvaltningskompetence styrkes således I kan vurdere og dokumentere patientens samlede behov for ydelser og skelne mellem ydelser fra Sundhedslov fra Servicelov.

Ligeledes øver i jer i faglig begrundet delegation af sygepleje til andre relevante tværprofessionelle samarbejdsparter.

I inddrager forsknings-, udviklings og praksisviden i belysningen af problemstillingen.

I vil primært skulle belyse og diskutere, hvilken rolle og ansvar sygeplejersken skal tage i det samlede patientforløb for at sikre sammenhæng og kvalitet i sygeplejen. I arbejder med de konkrete udfordringer ved implementering af sygeplejerskens rolle og ansvar i sygeplejepraksis.

Læringsforudsætninger:
Sygeplejerskestuderende, der har gennemgået alle moduler fra 1 til og med 12 og dermed har erfaringer fra såvel primær- såvel som sekundærsektor.

Valgfaget tager blandt andet udgangspunkt i de studerendes egne erfaringer fra tidligere praktikker i såvel primær som sekundær.

Læringsudbytte:

 • At kritisk vurdere praksis- ,udviklings- , og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling
 • At diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 • At reflektere over muligheder og begrænsninger for implementering af udviklings– og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed

Læringsaktiviteter:
Oplæg fra underviser samt ledere i primærsektor, udviklingsmedarbejdere fra primær samt forsker i patientinddragelse.

Patientforløbcases fra overgange mellem sektorer samt primær danner baggrund for gruppearbejde, hvor I sammen øver jer i udarbejdelse af sundhedsfaglig handleplan på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og kategorisering af patientens sundheds- og livssituation. Det for at kunne vurdere, planlægge, beskrive patienternes behov for kompetencer og ydelser i et helhedsperspektiv.

Bearbejdning og belysning af problemstillingen med inddragelse af kundskabsbaseret viden.

I kan inddrage teori fra hele uddannelsen – dog med særligt fokus på sygeplejerskens rolle og ansvar i det samlede patientforløb.

Litteratur:

 • Sammenhængende patientforløb
 • Sundhedsfaglig vurdering
 • Sundhedsfaglig dokumentation
 • Delegering
 • Kompetencer
 • Ledelse og organisation af sygeplejen
 • Sygeplejerskens ansvar og pligter (herunder Love og regler på sundhedsområdet)
 • Individbaseret kompetencestyring (IKOS.no)

Deltagerantal:
Min. 12

Undervisere:
Minna Friemann
Eksterne undervisere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110313513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger