Sygepleje til barnet og dets familie, med fokus på familiecentreret sygepleje

Valgfagets titel:
Sygepleje til barnet og dets familie, med fokus på familiecentreret sygepleje /
Nursing for the child and family, with a focus on family-centered nursing

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ETCS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Valgfagets overordnede tema er pædiatrisk sygepleje med specielt fokus på familiecentreret sygepleje. Der sættes fokus på sygeplejen til familier med børn og unge med problematikker i forhold til amning, nedsat trivsel som følge af somatisk eller psykisk lidelser og familier i udsatte positioner.

Der fokuseres på forskning og udvikling indenfor den pædiatriske sygepleje med eksterne oplæg på henholdsvis: Familiecentreret sygepleje, “Gå glad til mad”-konceptet og Ungdomsmedicin.

Der ønskes på valgfaget, at understøtte koblingen mellem teori og praksis hvorfor der i forløbet indgår en dags klinisk observationsstudie på H.C. Andersens børnehospital.

Teorien om problembaseret læring og arbejde med case er styrende for valgfagets metodiske opbygning.

Læringsforudsætninger:
Forudsætninger fra teoretisk undervisning på modul 7 i udviklingspsykologi og pædiatrisk sygepleje samt forskellige sygeplejeteorier.

Praksiserfaringer fra klinisk praktikophold.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over børn, unge og familiens situation og forandringer i forbindelse med indlæggelse og sygdom.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over monofaglig og tværfaglig indsats til børn og unge og familier i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over observationer fra klinisk praksis i forhold til familiecentreret sygepleje og udførte sygeplejehandlinger til børn og unge med spiserelaterede problematikker, samt i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over udviklings- og forskningslitteratur og teorier bag familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn og unge med spiserelaterede problematikker samt i udsatte positioner.

Færdigheder:

 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn og unge med spiserelaterede problematikker samt i udsatte positioner
 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over monofaglig og tværfagligt samarbejde omkring det syge barn/unge og familien.
 • At den studerende kan søge, sortere og vurderer viden om familiecenteret sygepleje, sygepleje til børn med spiserelaterede problematikker samt sygepleje til børn/unge i udsatte positioner inden for national- og international udviklings- og forskningsarbejder.

Kompetencer:

 • At den studerende kan identificere og understøtte barnets/unges og familiens behov for sygepleje under indlæggelse og i udredningsfasen.
 • At den studerende kan vurdere problemstillinger, etiske dilemmaer og evidens ved familiecenteret sygepleje og sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker samt sygepleje til børn/unge i udsatte positioner.

Læringsaktivitet:

 • Oplæg og dialog om familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker og sygepleje til børn/unge i udsatte positioner, med henholdsvis eksterne- og interne undervisere samt studerende.
 • De studerende skal arbejde med afklaring af forskellige centrale begreber i forhold til familiecentreret sygepleje, spiserelaterede problematikker og børn/unge i udsatte positioner.
 • De studerende skal foretage kliniske observationer på udvalgte børneafdelinger.
 • De studerende skal i grupper identificere og arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker og sygepleje til børn/unge i udsatte positioner.
 • Der søges og analyseres praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til den selvvalgte problemstilling.
 • Resultatet af aktiviteten formidles og diskuteres med medstuderende og undervisere ved videndeling.
 • Den fremlæggende gruppe formidler deres arbejde og opstiller nye spørgsmål til deres problemstilling til videre diskussion og afslutningsvis evalueres gruppens arbejde og der gives feedback.

Indhold:

 • Udviklingspsykologi.
 • Sygeplejeteorier sat i relation til børn/unge.
 • Familiecentreret sygepleje.
 • Problematikker i forhold til amning.
 • Nedsat trivsel hos børn fra 0-1 år.
 • Børn/unge i udsatte positioner.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • Børn/unge med funktionel lidelse.
 • Aktuel sygeplejefaglig udvikling indenfor pædiatrien.
 • Klinisk observationsstudier.

Eksempel på litteratur:
(For opdateret og præcis litteraturliste: Se Studieplan og litteraturliste på Fronter)

Diverse sygeplejeteoretikere eks. Janice Morse, Joyce Travelbee, Kari Martinsen, Dorothea Orem og Virginia Henderson.
Hauge, Lene og Brørup, Mogens. Gyldendals Psykologi Håndbog: Nordisk Forlag A/S København 2005: 50-69
Møller, Birgit Hedegaard og Hall, Elisabeth. Når hospitalet bliver familiens andet hjem. Tidsskrift for Sygeplejeforskning 2/2007. (Kopi på Fronter)
Sundhedsstyrelsen; Ernæring til spædbørn og småbørn, en håndbog for sundhedspersonale, 2015: 9-38. Tilgængelig på: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/nye-raad-om-mad-til-spaedboern – klik nederst på siden: Se hele publikationen: Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale
Sygeplejersken, Stop amning efter fire måneder 2009, blad nr. 12 http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2009-12-35-2-Ud_med_sproget.aspx
Sygeplejersken, Nuanceret debat om amning og miljøgifte ønskes, 2009, blad nr.14 http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2009-14-39-1-Debat.aspx
Tveiten, Sidsel. Sykepleie til barn. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 2012: 16-26, 35-39, 51-75.
Tveiten, Sidsel. Barnesykepleie. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 1998: 17-36, 46-67
Rask, Lisbeth og Skytte, Ida. Teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS Rapport fra Socialstyrelsen januar 2012.
Jørgensen, Maja Mygdal og Rosenkrands, Hanne. Somatiserende tilstande/funktionelle lidelser hos børn og unge. Månedsskrift for Praktisk lægegerning, september 2007, 85. årgang, side 871-879.
Rask, Charlotte Ulrikka og Skovgaard, Anne Mette. Funktionelle somatiske symptomer hos børn. Månedsskrift for Praktisk lægegerning, oktober 2009, 87. årgang, side 913 -924.
Larsen, Jette Schilling. Bristede forventninger, Sundhedsplejersken: 2010, blad nr.3: 14-27 (Kopi på Fronter)
Stratton, Karen M. Parents experiences of their cild’s care during hospitalization. Journal of cultural Diversity, 2004 vol.11 nr. 1., side 4-11. (Kopi på Fronter)
Tveiten, Sidsel. Barnesykepleie. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 1998: 92-131
Ygge, Britt Marie; Lindholm, Christina og Arnetz, Judith. Hospital staff perceptions af parental involment in peadiatric hospital care. Journal of advanced nursing, 2006:534-542. (Kopi på Fronter)

Deltagerantal:
12 – 20 studerende

Undervisere:
Jette Marcussen
Merete Golles Laursen

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110813513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedSygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger