Sygepleje til barnet og dets familie, med fokus på familiecentreret sygepleje

Valgfagets titel:
Sygepleje til barnet og dets familie, med fokus på familiecentreret sygepleje /
Nursing for the child and family, with a focus on family-centered nursing

ECTS point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Valgfagets overordnede tema er pædiatrisk sygepleje med specielt fokus på familiecentreret sygepleje. Der sættes fokus på sygeplejen til familier med børn og unge med problematikker i forhold til amning, nedsat trivsel som følge af somatisk eller psykisk lidelser og familier i udsatte positioner.

Der fokuseres på forskning og udvikling indenfor den pædiatriske sygepleje med eksterne oplæg på henholdsvis: Familiecentreret sygepleje, “Gå glad til mad“-konceptet, Kommunikation og samarbejde på Neonatalafdeling og Ungdomsmedicin.

Der ønskes på valgfaget, at understøtte koblingen mellem teori og praksis hvorfor der i forløbet indgår en dags klinisk observationsstudie på H.C. Andersens børnehospital.

Teorien om problembaseret læring og arbejde med case er styrende for valgfagets metodiske opbygning.

Læringsforudsætninger:
Forudsætninger fra teoretisk undervisning på Modul 7 i udviklingspsykologi og pædiatrisk sygepleje samt forskellige sygeplejeteorier.

Praksiserfaringer fra klinisk praktikophold.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over børn, unge og familiens situation og forandringer i forbindelse med indlæggelse og sygdom.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over monofaglig og tværfaglig indsats til børn og unge og familier i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over observationer fra klinisk praksis i forhold til familiecentreret sygepleje og udførte sygeplejehandlinger til børn og unge med spiserelaterede problematikker, samt i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over udviklings- og forskningslitteratur og teorier bag familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn og unge med spiserelaterede problematikker samt i udsatte positioner.

Færdigheder:

 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn og unge med spiserelaterede problematikker samt i udsatte positioner
 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over monofaglig og tværfagligt samarbejde omkring det syge barn/unge og familien.
 • At den studerende kan søge, sortere og vurderer viden om familiecenteret sygepleje, sygepleje til børn med spiserelaterede problematikker samt sygepleje til børn/unge i udsatte positioner inden for national- og international udviklings- og forskningsarbejder.

Kompetencer:

 • At den studerende kan identificere og understøtte barnets/unges og familiens behov for sygepleje under indlæggelse og i udredningsfasen.
 • At den studerende kan vurdere problemstillinger, etiske dilemmaer og evidens ved familiecenteret sygepleje og sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker samt sygepleje til børn/unge i udsatte positioner.

Læringsaktivitet:
Oplæg og dialog om familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker og sygepleje til børn/unge i udsatte positioner, med henholdsvis eksterne- og interne undervisere samt studerende.

De studerende skal arbejde med afklaring af forskellige centrale begreber i forhold til familiecentreret sygepleje, spiserelaterede problematikker og børn/unge i udsatte positioner.

De studerende skal foretage kliniske observationer på udvalgte børneafdelinger.

De studerende skal i grupper identificere og arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn/unge med spiserelaterede problematikker og sygepleje til børn/unge i udsatte positioner.

Der søges og analyseres praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til den selvvalgte problemstilling.

Resultatet af aktiviteten formidles og diskuteres med medstuderende og undervisere ved videndeling.

Den fremlæggende gruppe formidler deres arbejde og opstiller nye spørgsmål til deres problemstilling til videre diskussion og afslutningsvis evalueres gruppens arbejde og der gives feedback.

Indhold:

 • Udviklingspsykologi
 • Sygeplejeteorier sat i relation til børn/unge
 • Familiecentreret sygepleje
 • Problematikker i forhold til amning
 • Nedsat trivsel hos børn fra 0-1 år
 • Børn/unge i udsatte positioner
 • Tværfagligt samarbejde
 • Børn/unge med funktionel lidelse
 • Aktuel sygeplejefagligudvikling indenfor pædiatrien
 • Klinisk observationsstudier

Eksempler på litteratur:
(For opdateret og præcis litteraturliste: Se “Studieplan og litteraturliste” på Fronter)

Diverse sygeplejeteoretikere eks. Janice Morse, Joyce Travelbee, Kari Martinsen, Dorothea Orem og Virginia Henderson.
Bom, Marianne, ”Stop amning efter fire måneder” Sygeplejersken: 2009, blad nr. 12: 35
Dencik, L., Jørgensen, P.S., Sommer; D., Familier og børn i en opbrudstid – Udsatte familier – mellem mellem belastning og sammenbrud (2008) Hans Reitzels Forlag  s 276-372
Hauge, Lene og Brørup, Mogens. Gyldendals Psykologi Håndbog: Nordisk Forlag A/S København 2005: 50-69
Jørgensen, Maja Mygdal og Rosenkrands, Hanne. Somatiserende tilstande/funktionelle lidelser hos børn og unge. Månedsskrift for Praktisk lægegerning, september 2007, 85. årgang, side 871-879.
Larsen, Jette Schilling. Bristede forventninger, Sundhedsplejersken: 2010, blad nr.3: 14-27 (Kopi på Fronter)
Møller, Birgit Hedegaard og Hall, Elisabeth. Når hospitalet bliver familiens andet hjem. Tidsskrift for Sygeplejeforskning 2/2007. (Kopi på Fronter)
Nielsson, Ingrid. Nuanceret debat om amning og miljøgifte ønskes, Sygeplejersken: 2009, blad nr. 14: 39
Omsorgsmålingen – Når sorgen rammer – En undersøgelse af trivsel og støtte når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien. Mandag Morgen og Egmont Fonden 2010; 31-39; 44-64 Rapporten kan hentes her: https://www.mm.dk/omsorgsmaalingen
Rask, Charlotte Ulrikka og Skovgaard, Anne Mette. Funktionelle somatiske symptomer hos børn. Månedsskrift for Praktisk lægegerning, oktober 2009, 87. årgang, side 913 -924.
Rask, Lisbeth og Skytte, Ida. Teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS Rapport fra Socialstyrelsen januar 2012. Rapporten kan downloades her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/teoretiske-perspektiver-pa-arbejdet-med-ics
Riiskjær, Erik. Syddansk Universitetsforlag (2014): Patienten som partner- en nødvendig ide med ringe plads, s.5 – 30
Stratton, Karen M. Parents experiences of their cild’s care during hospitalization. Journal of cultural Diversity, 2004 vol.11 nr. 1., side 4-11. (Kopi på Fronter)
Sundhedsstyrelsen, Ernæring til spædbørn og småbørn, en håndbog for sundhedspersonale, 2015: 9-38. Tilgængelig på: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/nye-raad-om-mad-til-spaedboern. Klik nederst på siden: Se hele publikationen: Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale
Tveiten, Sidsel. Sykepleie til barn. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 2012: 16-26, 35-39, 51-82.
Tveiten, Sidsel. Barnesykepleie. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 1998: 17-36, 46-67, 92-131
Ygge, Britt Marie; Lindholm, Christina og Arnetz, Judith. Hospital staff perceptions af parental involment in peadiatric hospital care. Journal of advanced nursing, 2006:534-542. (Kopi på Fronter)

Deltagerantal:
12 – 20 studerende

Undervisere:
Jette Marcussen
Merete Golles Laursen

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 10 – 11/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110813113
Dato og tidUge 10 - 11 (7. marts - 18. marts 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger