Sygepleje til barnet og dets familie med fokus på familiecentreret sygepleje og børn i udsatte positioner

Valgfagets titel:
Sygepleje til barnet og dets familie med fokus på familiecentreret sygepleje og børn i udsatte positioner / Nursing for the child and family, with a focus on family-centered nursing

ECTS point:
2 uger svarende til 3 1/3 ETCS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgaardsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier til optagelse:
Sygeplejerskestuderende der, som udgangspunkt, har gennemført modul 11 og/eller modul 12

Valgfagets tema/profil:
Valgfagets overordnede tema er pædiatrisk sygepleje med specielt fokus på familiecentreret sygepleje. Der sættes fokus på sygeplejen til familier med børn i forskellige udsatte positioner. Eksempelvis opstart af amning, langtidsindlæggelser, neonatal fødsel, ungdomsmedicin og funktionelle lidelser.

Der fokuseres på forskning og udvikling indenfor den pædiatriske sygepleje med eksterne oplæg omkring eksempelvis; ’familiecentreret sygepleje’, ’gå glad til mad konceptet’, ’kommunikation og samarbejde på neonatalafdeling’ og ’ungdomsmedicinsk sygepleje’.

Der ønskes på valgfaget, at understøtte koblingen mellem teori og praksis hvorfor der i forløbet indgår en dags klinisk observationsstudie på H.C Andersen Børnehospital eller ved Sundhedsplejen.

Teorien om problembaseret læring og arbejde med case er styrende for valgfagets metodiske opbygning.

Læringsforudsætninger:
Forudsætninger fra teoretisk undervisning på modul 7 i udviklingspsykologi og pædiatrisk sygepleje samt forskellige sygeplejeteorier.

Praksiserfaringer fra klinisk praktikophold.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over barnets og familiens situation og forandringer i forbindelse med indlæggelse og sygdom.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over monofaglig og tværfaglig indsats til børn og familier i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over observationer fra klinisk praksis i forhold til familiecentreret sygepleje og udførte sygeplejehandlinger til børn i udsatte positioner.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over udviklings- og forskningslitteratur og teorier bag familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn i udsatte positioner.

Færdigheder:

 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over familiecentreret sygepleje og sygepleje til børn i udsatte positioner
 • At den studerende udvikler en forståelse for og kritisk refleksion over monofaglig og tværfagligt samarbejde omkring det syge barn og dets familie.
 • At den studerende kan søge, sortere og vurderer viden om familiecenteret sygepleje, sygepleje til børn i udsatte positioner inden for national- og international udviklings- og forskningsarbejder.

Kompetencer:

 • At den studerende kan identificere og understøtte barnets og familiens behov for sygepleje under indlæggelse og i udredningsfasen.
 • At den studerende kan vurdere problemstillinger, etiske dilemmaer og evidens ved familiecenteret sygepleje og sygepleje til børn i udsatte positioner.

Læringsaktivitet:
Oplæg og dialog om familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn med spiserelaterede problematikker og sygepleje til børn i udsatte positioner, med henholdsvis eksterne- og interne undervisere samt studerende.

De studerende skal arbejde med afklaring af forskellige centrale begreber i forhold til familiecentreret sygepleje og børn i udsatte positioner.

De studerende skal foretage kliniske observationer på H.C. Andersens børnehospital eller i sundhedsplejen.

De studerende skal i grupper identificere og arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor familiecentreret sygepleje, sygepleje til børn i udsatte positioner.

Der søges og analyseres praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til den selvvalgte problemstilling.

Resultatet af aktiviteten formidles og diskuteres med medstuderende og undervisere ved videndeling.

Den fremlæggende gruppe formidler deres arbejde og opstiller nye spørgsmål til deres problemstilling til videre diskussion og afslutningsvis evalueres gruppens arbejde og der gives feedback.

Indhold:

 • Udviklingspsykologi
 • Sygeplejeteorier sat i relation til børn.
 • Familiecentreret sygepleje.
 • Problematikker i forhold til amning og børn med nedsat trivsel (0-1 år).
 • Børn i udsatte positioner.
 • Børn med funktionel lidelse.
 • Aktuel sygeplejefagligudvikling indenfor pædiatrien og ungdomsmedicin.
 • Klinisk observationsstudier.

Litteratur:
(For opdateret og præcis litteraturliste: Se ’Studieplan og litteraturliste’ på Fronter)
Corlett, Jo; Twycross Alison “Negotiating of Parental roles within family-centered care: a review of the research” Journal of Clinical Nursing, 2006; 15:1308-1316.
Diverse sygeplejeteoretikere eks. Janice Morse, Joyce Travelbee, Kari Martinsen, Dorothea Orem og Virginia Henderson.
Hauge, Lene og Brørup, Mogens. ´Gyldendals Psykologi Håndbog´: Nordisk Forlag A/S København 2005: 50-69
Korttarmssyndrom: http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/
Sundhedsvidenskab/Medicinske_mave-tarmsygdomme/
Møller, Birgit Hedegaard og Hall, Elisabeth. ‘Når hospitalet bliver familiens andet hjem’. Tidsskrift for Sygeplejeforskning 2/2007. (Kopi på fronter)
Sundhedsstyrelsen, “Anbefalinger for spædbarnets ernæring, vejledning til sundhedspersonale“, 2006: 12-35.
Sygeplejersken, “Stop amning efter fire måneder” 2009, blad nr. 12
Sygeplejersken, “Nuanceret debat om amning og miljøgifte ønskes”, 2009, blad nr. 14
Tveiten, Sidsel. ´Barnesykepleie´. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 1998: 17-36, 46-67
Tveiten, Sidsel.`Sykepleie til barn`. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 2012: 16-26, 35-39, 51-75.

Supplerende litteratur:
Larsen, Jette Schilling. “Bristede forventninger“,Sundhedsplejersken: 2010, blad nr.3: 14-27 (Kopi på fronter)
Stratton, Karen M. ‘Parents experiences of their cild’s care during hospitalization’. Journal of cultural Diversity, 2004 vol.11 nr. 1., side 4-11. (Kopi på fronter)
Tveiten, Sidsel. ´Barnesykepleie´. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2. utgave 1998: 92-131
Ygge, Britt Marie; Lindholm, Christina og Arnetz, Judith. ‘Hospital staff perceptions af parental involment in peadiatric hospital care’. Journal of advanced nursing, 2006:534-542. (Kopi på fronter)

Deltagerantal (min./maks.):
12-20 sygeplejerskestuderende

Undervisere:
Britta Bang Larsen
Merete Golles Laursen

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 39 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110813512
Dato og tid21. september 2015 - 2. oktober 2015
StedBlangstedgaardsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015