Sundhed i et Globalt Perspektiv (uge 6-11)

Valgfagets titel:
Sundhed i et Globalt Perspektiv
Health in a Global Perspective

Et tværfagligt uddannelsestilbud skabt i et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke/Global Contact, UCL og Sundhedsuddannelserne.
OBS: du kan kun tilmelde dig valgfaget efter aftale med din internationale koordinator!


ECTS-point
:
6 uger svarende til 10 ECTS


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-11, 2024


Valgfaget afvikles som flg.:
1. uge:
1 dags fremmøde i Odense med intro og læringsaktiviteter faciliteret af underviser ved UCL
1  kursusdag i forbindelse med afrejse ved Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12. 2200 København N.
(Rejseudgifter i forbindelse med transport til København er for egen regning).

2. – 5. uge:
Sundhedsfaglig studietur til Palæstina, Ungarn eller Uganda
Online-vejledning

(Du skal ved tilmelding være åben for alle tre destinationer, så hvis du har ønske om en bestemt destination, bør du i stedet vælge at tilmelde dig valgfaget “Sundhedsfaglig udlandspraktik”.

6. uge:
Online vejledning incl. eksamen faciliteret af undervisere ved UCL.


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværfagligt Internationalt Team i Sundhedsuddannelserne ved UCL
Valgfagsansvarlig: lektor og international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen


Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende opnår et globalt perspektiv på den sundhedsfaglige uddannelse.

Dette opnås gennem:

 • indsigt i politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed med specielt fokus på de valgte lande og områder,
 • deltagelse i tværprofessionelle gruppearbejder og workshops, møder og samarbejder med ressourcepersoner og befolkningen i de aktuelle lande,
 • praktik, observationspraktik og deltagelse i workshops på udvalgte professionsrettede institutioner (hospitaler, klinikker mv.).


Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Foruden din sundhedsfaglige baggrund kræves der interesse og åbenhed overfor fremmede kulturer, engagement i de udfordringer, som befolkninger i ulande stilles overfor. Sprogkundskaber (engelsk), så kommunikation med de mennesker, du møder, er mulig. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i valgfaget forudsætter en egenbetaling, som dækker Global Contact og udgifter til rejseomkostninger (se evt.) https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl


Læringsudbytte:
Viden: 

 • opnår viden om og forståelse for politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed,
 • viden om og forståelse for policy og betydning af de konfliktsituationer, som er aktuelle i ulande,
 • viden om og forståelse for særlige sundheds- sygdomsaspekter i de aktuelle lande,
 • viden om og forståelse for såvel mono- som tværprofessionelle fagspecifikke temaer i de aktuelle lande.

Færdigheder:

 • kunne kommunikere med mennesker i andre lande og kulturer,
 • kunne anvende sin sundhedsprofession i en global sammenhæng.

Kompetencer:

 • kunne løse aktuelle og relevante sundhedsfaglige problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med fremmøde og onlineaktiviteter, gruppearbejder og workshops, undervisningsseancer, rejser og ekskursioner.
Se i øvrigt beskrivelserne på: https://www.globalcontact.dk/studietur/ucl


Indhold bl.a.:
Det endelige studieprogram bliver offentliggjort inden valgfagets begyndelse.

Relevant teori omhandlende kulturmøder:

 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Introduktion til de valgte lande Ungarn, Uganda og Palæstina, kulturforståelse og introduktion til de politiske systemer
 • Introduktion til sundhedssystemet og centrale sundhedsproblemer
 • Sundhed i landområderne med ekskursioner til hospitaler og klinikker i landet

Herunder ses et udpluk af eventuelle temaer:

 • Workshop med unge ugandere, ungarer eller palæstinensere om social forandring mv.
 • Tema om kvinders sundhed
 • Tema om traditionel medicin
 • Tema om HIV/AIDS
 • Fokus på sundhed i flygtningelejrene
 • Sundhedsfaglig uddannelse i Palæstina
 • Tema om diabetes og livsstilssygdomme
 • Tema om psykosocial sundhed
 • Tema om rehabilitering


Prøvens udformning:
Valgfaget afsluttes med en prøve jævnfør ”Kriterier for intern prøve på valgfrie elementer – mono-og tværfaglige – i 7. semester ved sundhedsuddannelserne på UCL” (2023). Prøven afvikles som en gruppeprøve, men med individuel bedømmelse. Ved starten af valgfaget inddeles holdet på valgfaget i grupper af 3-4 studerende.


Litteratur:
Litteratur vil fremgå af endeligt program og vil blive præsenteret inden valgfagets begyndelse.


Deltagerantal:
10-15  (med mulighed for at øge antallet) til hhv. Uganda og Palæstina.


Undervisere:
Danske og internationale eksperter udvalgt af Mellemfolkeligt Samvirke
Sundhedsfaglige undervisere udpeget ved UCL