Professionel kommunikation i praksis (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Professionel kommunikation i praksis
Professional kommunication in practice


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-8, 2024


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vestre Engvej 51 C/Boulevarden, 7100 Vejle


Kriterier for optagelse:
Særlig interesse og engagement i forhold til kommunikation


Formål:
Uddannelsestilbuddet skal medvirke til udvikling af de studerendes kompetencer i forhold til at kommunikere med patienter/klienter/pårørende/brugere inden for egen profession. Professionel kommunikation i sundhedsvæsenet fordrer specialiserede kommunikative kompetencer. Overordnet tager valgfaget udgangspunkt i praksisrelaterede problemstillinger, der netop kræver sådanne kompetencer.

Valgfaget skal give mening for de studerende på kort sigt og på lang sigt. Dvs. dels i forhold til læringsudbyttet i forbindelse med bachelorprojekt, dels i forhold til deres kommende professionsudøvelse.

Formålet med valgmodulet er at:

 • udvikle de studerendes generelle kompetencer i at kommunikere med patienter/klienter/pårørende/brugere,
 • bevidstgøre de studerende om egne kommunikative kompetencer,
 • øge de studerendes forståelse for psykologiske faktorers betydning for kommunikation,
 • udvikle færdigheder i relation til generelle og udvalgte vanskelige samtalesituationer.


Valgfagets tema/profil:
Valgfagets tema er praktisk kommunikation og samtalens struktur. De studerende præsenteres for grundlæggende metoder til den gode samtale med afsæt i anerkendt grundlæggende teori samt praktiske kommunikative erfaringsbaserede situationer. Der tages desuden afsæt i visionen for SLB’s kommunikation og “Den gode samtale” med patienter og pårørende.


Undervisningstemaer:

 • Samtalens opbygning og tilrettelæggelse samt generelle kommunikationsfærdigheder
 • Patientens perspektiv og psykologiske reaktioner
 • Samtale med pårørende og samtale med flere deltagere
 • Den alvorlige samtale
 • Den korte samtale
 • Andre vanskelige samtaler
 • Supervision af egne patientsamtaler

Valgfaget har stor fokus på transfer mellem teori og praksis.


Læringsforudsætninger:
Kommunikationstræning i form af små rollespil og simulation er en aktiv del af undervisningen. Det er en forudsætning for undervisningen og optimalt læringsudbytte, at de studerende deltager aktivt i såvel gruppedrøftelser, kommunikationstræning og videooptagelser samt bidrager med egne erfaringer og selvoplevede samtaler. Derudover forventes det, at de studerende læser den angivne litteratur.


Læringsudbytte
Viden:

 • Har viden om og kender betydningen af samtalens rammer og indhold
 • Har viden om og kender den patient/klient-centrerede samtale
 • Har viden om og kender betydningen af almindelige samtalefærdigheder

Færdigheder:

 • Kan tilrettelægge samtalen og etablere en fælles dagsorden for samtalen
 • Kan indhente og formidle relevant information på en patientcentreret og afstemt måde; herunder stille åbne spørgsmål, spørgsmål med psykosocialt fokus og screenende spørgsmål
 • Kan vise/udtrykke empati og kan forholde sig åbent og konstruktivt til samtalepartnerens perspektiv og dennes emotionelle reaktioner
 • Kan styre og afrunde en samtale
 • Kan reflektere over egen og andres professionelle kommunikation og give deskriptiv og konstruktiv feedback

Kompetencer:

 • Kan håndtere og påtage sig ansvar for den kliniske samtale a.m. Calgary-Cambridge-Guiden og evidensbaseret viden om patientcentrerede samtaler i sundhedsvæsenet
 • Kan udvise ansvarlighed og agere professionelt og reflekteret i det emotionelle felt af en klinisk samtale
 • Kan håndtere og påtage sig ansvar i tværprofessionelle samtaler samt samtaler med flere parter


Læringsaktiviteter og i
ndhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger med en obligatorisk opgave undervejs i form af en videooptagelse af egen oplevet patient-/klientsamtale. Der præsenteres og arbejdes med teori og forskning om kommunikation med hovedvægt på redskabsorienteret kommunikationstræning (rollespil og simulation) med individuel vejledning og feedback. De fleste rollespil tager afsæt i samtalesituationer, som de studerende selv har oplevet. Derudover indgår teoretiske oplæg, videodemonstrationer, øvelser og gruppedrøftelser. Der vil således være en høj grad af deltageraktivitet.


Periode for afvikling af valgfaget:
15 lektioner afvikles i 1. uge med fokus på viden og færdigheder i kommunikationstræning som afsæt for kommunikation og feltarbejde.
15 lektioner afvikles i 2. uge, hvor de studerende arbejder videre med kommunikationstræning i forskellige typer af samtaler samt feltarbejde.
15 lektioner afvikles i 3. uge, hvor de studerende laver en videooptagelse, der demonstrerer, at de kan strukturere en samtale og anvende særlige træningsfoci; derudover er der fokus på feedback og supervision.


Litteratur:
Udpluk af den anvendte litteratur:

 • Ammentorp J, Basset B, Dinesen J, Lau M. Den gode patient samtale. 1. Udgave, 2. Oplag 2017. Munksgaard, Kbh 2016 pp. 15-75, 85-101, 113-139, 209-212
 • Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for Communication with Patients. Second Edition. Radcliffe, 2005 pp. 14-21, 22-26, 35-55, 199-205
 • Jørgensen Kim (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle.
 • Kap 1 ’Kommunikation i sundhedsvæsenet’
 • Kap 2 ’Dialog og forståelse’
 • Kap 3 ’Kommunikation i sundhedssektoren’
 • Kap 6 ’Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar’
 • Kap 9 ’Den fænomenologiske og eksistentielle samtale’
 • Kap 11 ’Patientinddragelse i en sundhedsprofessionel kontekst’
 • Kap 12 ’Fælles beslutningstagen’


Valgfaget henvender sig til:
Valgfaget henvender sig til professioner på tværs i sundhedsvæsenet, der har med patienter/klienter/borgere/pårørende at gøre; eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf etc.


Undervisere:
Praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, SD Lotte Kanstrup
Praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, SD, Master i Læreprocesser Jeanett Marschall