Narrative tilgange – fortællingens betydning i sygdom og sundhed (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Narrative tilgange – fortællingens betydning i sygdom og sundhed
Narrative approaches – the importance of stories in illness and health

 

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

 

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-8, 2024

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

 

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

 

Kriterier for optagelse:
Særlig interesse og engagement i forhold til narrativer og narrative tilgange og læsning af skønlitteratur.

 

Formål:
Valgfaget har til formål at give de studerende viden om, hvordan vi som professionelle aktivt kan bruge patientens/borgerens (sygdoms)fortællinger til at skabe medinddragelse i pleje-, behandling og rehabiliteringsforløbet. Hensigten er her både at træne den studerendes empati og narrative kompetence. Gennem litteraturen skabes et refleksionsrum, hvori den studerende bliver bevidst om både egen samt patientens/borgerens forståelse af sygdommens betydning for individets identitet og livsfortælling.

Med de narrative metoder styrkes, kvalificeres og målrettes samarbejdet med borgere, patienter og pårørende. Det resulterer i en bedre og mere effektiv rehabilitering, behandling og pleje, hvor det enkelte menneske i højere grad respekteres som et individ med en ofte kompliceret livshistorie.

Derudover skal valgfaget give de studerende muligheden for at reflektere over egen professionsidentitet og -udvikling med udgangspunkt i de studerendes egne narrativer.

 

Valgfagets profil:
Undervisningen vil tage udgangspunkt i to perspektiver inden for narrative tilgange: Der vil der være fokus på at øge de studerendes kompetencer i at læse, analysere, forstå og fortolke narrativer i form af fortællinger som f.eks. interviews, romaner, noveller, blogindlæg, digte eller podcasts; fortællinger, der både er skrevet af patienter og pårørende. Ved at lære at have opmærksomhed på og analysere borgerens narrativ, findes kimen til en bedre forståelse af, hvad der er vigtigt for den enkelte. Dette gøres ved at træne opmærksomheden på også at notere sig sproglige variationer og ordvalg. Derudover arbejdes der med skrivning af både fortællinger og refleksioner.

Ydermere vil der på valgfaget blive præsenteret nyere forskning for at give en indsigt i, hvordan læsning af litteratur og brug af andre narrative tilgange fra et patient-/borgerperspektiv kan bidrage til en lindrende og rehabiliterende proces.

Undervisningen vil være baseret på en blanding af oplæg, diskussioner, skriveøvelser samt læsning og analyse af narrativer og skønlitteratur.  De studerende vil blive præsenteret for nyere dansk og international forskning på feltet og for udvalgte narrativer fortalt af borgere, patienter og pårørende samt relevant skønlitteratur. Underviserne på valgfaget har beskæftiget sig både praktisk og teoretisk med narratologi og narrativ medicin.

 

Læringsudbytte
Viden:

 • Har viden om og kan forstå narrativers betydning for patient/borger/klient/bruger
 • Har viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering
 • Har viden om hvilke ydre faktorer, der kan påvirke menneskets sygdom og fortælling


Færdigheder:

 • Analysere og fortolke (skøn)litteratur og stille relevante spørgsmål
 • Demonstrere evne til at kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, patienter og pårørende
 • Udvise empati for mennesker i forskellige livssituationer
 • Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser


Kompetencer:

 • Kan analysere og identificere patient/borger/klient/brugers problemstillinger i forbindelse med undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering
 • Demonstrere evnen til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer
 • Kan forstå og reflektere over humanistisk viden om sprogs, litteraturs og kulturs effekt i patientinddragelsen
 • Kan forstå og reflektere over cases med patientfortællinger og patienters kreative skrivning samt diskutere effekten heraf
 • Kan analysere narrative perspektiver i behandlingssammenhænge med afsæt i faglitteratur om narrativ medicin
 • Kan analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra narrative tilgange

 

Læringsaktiviteter og indhold:
Grundlæggende principper inden for narrativ medicin, herunder:

 • Læsning og nærlæsning af patientfortællinger og skønlitteratur
 • Sårbar læsning
 • Narrativ analyse
 • Skrivning og læsning af litteratur som helende i en rehabilitering, sygdoms- eller sorgproces
 • Forskning inden for narrativ medicin
 • Brug af narrativer i behandling

Undervisningens form til være en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændige reflektionsøvelser.


Periode for afvikling af valgfaget:
15 lektioner afvikles i 1. uge
15 lektioner afvikles i 2. uge
15 lektioner afvikles i 3. uge


Valgfaget henvender sig til:
Sygeplejerske-, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende.


Primær litteratur:

 • Frank, A.W., 2013. The wounded storyteller: body, illness, and ethics. 2. ed. Chicago, Ill., London: The University of Chicago Press.
 • Rasmussen, A.J. & Davidsen, M. red., 2017. Læse, skrive og hele: perspektiver på narrativ medicin. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 • Rasmussen, A.J., Mai, A.-M. & Ploug Hansen, H. red., 2021. Narrativ medicin i uddannelse og praksis. Kbh.: Gad.
 • Rasmussen, A.J. et al. red., 2022. Enhver sygdom er en fortælling: litterære tekster. Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Undervisere:
Helena Skaalum, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Marianne Rasmussen, Ergoterapeutuddannelsen i Odense
Cindie Maagaard, associate professor, SDU
Berit Foldrup, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Mette Lucie Overvad, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense