Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet i et tværprofessionelt perspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet i et tværprofessionelt perspektiv
Quality development in the healthcare system in an interprofessional perspective


ECTS-point og varighed
:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Navn og email på tovholder:
Anne Jochimsen: aujo@ucl.dk


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 9-11, 2024


Valgfagets fysiske placering:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej 51, 7100 Vejle.


Formål:
Formålet med valgfaget er at styrke de studerendes kompetencer inden for kvalitetsudvikling i klinikken/sundhedsvæsenet i samarbejde med tværprofessionelle samarbejdspartner. Valgfaget tager udgangspunkt i samfundsmæssige temaer eller problemstillinger, der kræver sådanne kompetencer.

Valgfaget skal give mening på kort og på lang sigt. Dvs. dels i forhold til læringsudbyttet i forbindelse med bachelorprojekt og dels i forhold til den studerendes kommende professionsudøvelse. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværprofessionelt og monofagligt perspektiv.


Læringsaktiviteter og indhold:
Valgfaget afvikles med afveksling mellem fysisk fremmøde og online-vejledning.
Der er ca. 5-6 dage med fysisk fremmøde i løbet af de 3 uger, hvor prøvedagen er inkluderet.

Uge 1:

 • Teori og projekt
 • Fysisk fremmøde

Uge 2:

 • Projekt, undervisning og vejledning
 • Online

Uge 3:

 • Teori og prøvedag
 • Fysisk fremmøde og online

Der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kvalitetsudvikling med fokus på evidensbasering, kliniske retningslinjer og grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Undervisningen er tilrettelagt med korte oplæg, som inspiration til de studerendes selvstændige arbejdsproces med gruppens eget kvalitetsudviklingsprojekt. Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger. De studerende arbejder i grupper med identificering af en tværprofessionel problemstilling til kvalitetsudvikling. Dette kan udspringe af de studerendes erfaringer fra praksis.

Herefter arbejdes der med fastlæggelse af standard for kvaliteten af området. Dette gøres vha. litteratursøgning og efterfølgende evidensbasering og vurdering ud fra fastlagte kriterier.

Herefter indsamles empiri vha. kvalitetsudviklingsmetoder f.eks. systematisk litteratur søgning, laboratoriearbejde UCL, audit, spørgeskema, skyggemetode eller ”I patientens fodspor”.

Der kan indsamles empiri i klinikken f.eks. en sygehusafdeling, andre samarbejdspartner eller i primær sektoren.

Efter identificering af behov for kvalitetsudvikling og analyse af data, planlægges implementeringsstrategi for området. Her arbejder de studerende gruppebaseret med implementeringsteori og udvælger kommunikationsstrategier samt vurderer disse i relation til succesfuld implementering i praksis.

Der er indlagt vejledning i undervisningsforløbet, så der kontinuerligt gives feedback på processen.

Ovenstående elementer er visualiseret i nedenstående model og skal ses som et sammenhængende udviklingsprojekts elementer

 

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger om kvalitetsudvikling, offentlige tilgængelige rapporter i PDF-format samt videnskabelige artikler i PDF-format.


Læringsforudsætninger:
Viden og færdigheder i litteratursøgning. Grundlæggende viden om kvalitetsbegreber i sundhedsvæsenet.
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende:

 • har interesse i udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet med fokus på de udfordringer de forskellige professioner møder i klinikken
 • har ønske om at indgå i et samarbejde med andre studerende på tværs af uddannelser med henblik på at løse udfordringer i klinikken relateret til kvalitetsudvikling i et tværprofessionelt perspektiv
 • har viden om kvalitetsudviklings betydning for klinikken, herunder relevansen af udvikling af kliniske retningslinjer og standarder
 • har viden om forskellige strategier til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • har viden om forskellige implementeringsstrategier


Læringsudbytte:
Viden:

 • har viden om grundlæggende begreber om kvalitet og kvalitetsudvikling
 • har viden om grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling

Færdigheder:

 • kan beskrive og vurdere kvalitet ud fra et organisatorisk, et sundhedsfagligt og et patientoplevet perspektiv
 • kan identificere behov for kvalitetsudvikling og kan udvælge og begrunde relevante metoder til kvalitetsudvikling
 • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater i relation til et område hvor der er behov for kvalitetsudvikling
 • kan vurdere og argumentere for mulige strategier til implementering

Kompetencer:

 • kan forholde sig kritisk analyserende i forhold til forsknings- og udviklingsviden, der inddrages som evidens i en klinisk retningslinje og kan argumentere for perspektiver og synspunkter
 • kan anvende og reflektere over muligheder og barrierer for udvikling og implementering af kliniske kvalitetsudviklingsinitiativer


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern prøve. Jf. Kriterier for Intern prøve i valgfrie elementer mono- og tværfaglige – 7. semester, som kan findes på MitUCL.


Udpluk af litteratur:


Hvilke professioner henvender valgfaget sig til:
Fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, radiograf og bioanalytiker.


Undervisere på valgfaget:
Anne Jochimsen (Sygeplejerskeuddannelsen)
Anne Kristine Sommer (Sygeplejerskeuddannelsen)
Peter Dirch Jørgensen (Fysioterapeutuddannelsen)
Rima El-Jashi (Bioanalytikeruddannelsen)
Karen Brage (Radiografuddannelsen)
Ekstern underviser Philip Pedersen (Udviklingssygeplejerske i Grindsted Kommune)