Demens set i et tværprofessionelt perspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Demens set i et tværprofessionelt perspektiv
Dementia in an interdisciplinary perspective


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11, 2024


Navn og email på tovholder:
Trine Holt Clemmensen, thch@ucl.dk


Valgfagets tema/profil:
Valgfaget afvikles som hybridundervisning med både online- og fysisk fremmøde. Formålet med valgfaget er, at den studerende styrkes til at samarbejde med personer med demens og deres pårørende. Der anvendes en rehabiliterende og personcentreret tilgang til at imødekomme de problemstillinger, der kan opstå i et demensforløb hos både personen selv, de pårørende, fagpersoner og samfund. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværfagligt og monofagligt perspektiv.


Pædagogisk praksis og tilrettelæggelse:
Valgfaget afvikles med afveksling mellem fysisk fremmøde ca. to dage om ugen og online-undervisning én dag om ugen i alle 3 uger. Valgfaget afsluttes med eksamen. For beskrivelse af eksamen se kriterier for 7. semester prøve del 1.

Undervisningen er tilrettelagt som opgavebaseret læring, som er en struktureret og metodisk fremgangsmåde, der er inddelt i tre trin: Introduktion, arbejde med en opgave og prøve. De studerende arbejder i tværprofessionelle grupper med opgaven.

Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger. Der stilles krav til at samarbejde på tværs af uddannelser ved bl.a. at omsætte teori til praksis og derved belyse opgaveløsningen med forskellige tværprofessionelle perspektiver.

Undervisningen vil være baseret på studerendes egen erfaring, praksis, udviklings- og forskningsviden, cases udvalgt af underviserne og konkrete tværfaglige problemstillinger fra praksis.


Indhold:
Med udgangspunkt i en case, skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Der undervises primært ud fra en personcentreret tilgang og der vil blive lagt vægt på teori om rehabilitering. Der vil indgå beskrivelser af psykosociale interventioner til personer med demens og deres pårørende med henblik på at skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj kvalitet.

Derudover vil der indgå teori om ætiologi og patologi vedrørende demenssygdomme samt beskrivelser af den tværsektorielle organisering af arbejdet med demens, herunder udredning, rehabilitering og en personcentreret tilgang i et demensforløb. Gennemgående i forløbet vil der være fokus på kommunikation, relation og samarbejde med personer med demens, deres pårørende og øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere.

 • Uge 1 har særlig fokus på konsekvenser af at leve med demenssygdom for både personer med demens og deres pårørende samt teori om rehabilitering og tværprofessionelt samarbejde.
 • Uge 2 har særlig fokus på udarbejdelse af en rehabiliteringsplan, der kan understøtte det tværprofessionelle samarbejde til gavn for personer med demens og deres pårørende samt introduktion til evidensbaserede interventioner og litteratursøgning mhp. at kvalificere rehabiliteringsplanen.
 • Uge 3 har særlig fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle kan anvende en personcentreret tilgang i samarbejdet med og omkring personen med demens  samt understøtte god kommunikation. Desuden er der fokus på vejledning og formidling.


Afslutning af valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern teoretisk gruppeprøve. Se kriterier på mitUCL


Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger om demens, offentlige tilgængelige rapporter i PDF-format samt videnskabelige artikler i PDF-format.

Eksempler på litteratur:

 • Andersen, M., S., 2018. Rehabilitering af aktiviteter hos personer med demens. I: Kallehauge, Andersen & Jensen red. Rehabilitering ved demenssygdom. Munksgaard. 1. udgave, s. 181-189.
 • Busted L, Nielsen D & Birkelund R (2020) “Sometimes it feels like thinking in syrup” – the experience of losing sense of self in those with young onset dementia, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15:1
 • Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun. 2019. The family’s experience and perception of phases and roles in the progression of dementia: An explorative, interview-based study. Dementia, 18, 2, 490-513.
 • Sundhedsstyrelsen. 2020. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. S.22-34
 • Sørensen (2016). Samarbejde i rehabiliteringsprocessen s.127-136 i: Maribo og Nielsen. Rehabilitering: en grundbog. Gad. 2. udgave, kap 9.
 • Thuesen J, Ravn MB, Petersen KS. Towards person-centred rehabilitation in dementia – a narrative synthesis. Disabil Rehabil. 2021 Sep;43(18):2673-2679


Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i problemstillinger vedrørende demenssygdom og de udfordringer disse sygdomme medfører for personer med demens og deres pårørende.

Det forudsættes, at den studerende har ønske om at indgå i et samarbejde med andre studerende på tværs af uddannelser med henblik på at løse udfordringer i praksis relateret til demenssygdom i et tværprofessionelt perspektiv.


Mål for læringsudbytte:
Viden:

 • opnå viden om og forståelse for demenssygdomme samt forståelse for, hvordan det opleves at leve med en demenssygdom – både for personer med demens og pårørende til en person med demens,
 • viden om rehabiliteringsbegrebet og indsatser i forhold til problemstillinger inden for demens,
 • viden om pågående forsknings-og udviklingsaktiviteter inden for demens i UCL.

Færdigheder:

 • kunne formulere mål og udarbejde en rehabiliteringsplan ud fra en personcentreret tilgang,
 • kunne samarbejde med personer med demens og deres pårørende,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i det personrettede samarbejde.

Kompetencer:

 • kunne løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.


Valgfagets fysiske placering:
UCL Campus Vejle, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle


Hvilke professioner henvender valgfaget sig primært til:
Fysioterapeut-, ergoterapeut- og sygeplejerskestuderende.


Undervisere på valgfaget:
Laila Mohrsen Busted, sygeplejerske (LMBU)
Annemarie Ginnerup Toubøl, sygeplejerske (AGTO)
Trine Holt Clemmensen, fysioterapeut (THCL)
Mette Hartvig, ergoterapeut (MEHA)