Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv
Evidencebased Clinical Sexology in a Multidisciplinary Rehabilitation Perspective


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2023


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sundhedsuddannelserne, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, primært
Radiografuddannelsen, sekundært


Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen


Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig særlig viden om evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv og gør brug af professionernes særlige faglige færdigheder i forhold til kliniske sexologiske problemstillinger. De studerende indgår i en kritisk diskussion af problemstillinger inden for rehabilitering af seksuel sundhed samt i faglig dialog om professionsudøvelse og –udvikling i et nationalt og internationalt perspektiv.


Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basiskompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, etik og tværprofessionelt samarbejde.
Specifikke faggrupper: sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og bioanalytiker.


Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksuel sundhed som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til seksualitet
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelle dysfunktioner og vanskeligheder som følge af sygdom, sygdomsbehandling og nedsat funktion
 • Seksuelle problematikker ved hjerte-kar sygdomme, cancer, muskuloskeletale- og urologiske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til rehabilitering af seksuelle dysfunktioner

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Samtale med patienter/brugere/borgere og give “tilladelse”, generel information samt begrænsede råd ift. seksuelle problemstillinger

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Søge evidensbaseret fokuseret litteratur om problemstillinger ift. seksuel sundhed og rehabilitering
 • Analysere og anvende relevante nationale og/eller videnskabelige internationale artikler

Der lægges vægt på det tværprofessionelle læringsudbytte.


Læringsaktiviteter:

 • undervisning og oplæg fra undervisere
 • studie-gruppearbejde
 • dialog, debat, diskussion og refleksion
 • øvelser, individuelle, parvise og i grupper
 • samtaleøvelser og rollespil
 • læsning af litteratur og artikler
 • søgning af litteratur og artikler
 • opgaver og øvelser i studiegrupper
 • studenteroplæg i grupper
 • peer-feedback til andre studerende
 • feedback fra undervisere
 • online refleksionsrum
 • selvtilrettelagte studiebesøg


Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, behandling og funktionsnedsættelse
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Sexologisk samtale, rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde
 • Svær overvægt og seksuel sundhed

Eksamen:

Der henvises til kriterier “Intern prøve i valgfrie elementer mono- og tværfaglige – 7. semester”

Litteratur:  

Derudover offentliggøres studieplan med specifikke litteraturanbefalinger og forslag senest 3 uger før valgfaget.

 

Supplerende litteratur:
I forbindelse med undervisningen anvendes relevant national og international forskningsbaseret litteratur og artikler til inspiration for afdækning af problemfelter og interventionsmuligheder

Internationale forskningsbaserede artikler gøres tilgængelige og anvendes i studieaktiviteter.


Undervisere:

Lektor Helle Gerbild, Fysioterapeut, Cand.scient.san, Master i sexologi og Ph.d. stud.
https://www.ucviden.dk/da/persons/helle-nygaard-gerbild

Lektor May-Lin Martinsen, Radiograf med speciale i stråleterapi
https://www.ucviden.dk/da/persons/may-lin-martinsen

Adjunkt Rosa Heralvsdottir Jensen, Sygeplejerske, cand.scient.san
https://www.ucviden.dk/da/persons/rosa-heralvsdottir-jensen

Gæstelærere med specifikke kompetencer inden for seksualitet og sundhed.

 

Kriterier for optagelse:
Studerende skal have bestået klinisk eksamen på 6. semester.


Andre bemærkninger:
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente, i et vist omfang, at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.