Evidens og evidensbaseret praksis i et kvantitativt og kvalitativt perspektiv - hvorledes vurderes og anvendes kvaliteten af den eksisterende viden? (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Evidens og evidensbaseret praksis i et kvantitativt og kvalitativt perspektiv – hvorledes vurderes og anvendes kvaliteten af den eksisterende viden?
Evidence and evidence-based practice in a quanti- and qualitative perspective – how to critically appraise and apply existing knowledge in clinical practice?

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2023

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagets tema/profil:
De tværprofessionelle studieaktiviteter i valgfaget er tilrettelagt med henblik på udvikling af de studerendes monofaglige og tværprofessionelle kompetencer.

Evidens og evidensbaseret praksis er begreber, der har været anvendt siden Sackett introducerede evidensbegrebet i 1970’erne. I virkeligheden opstod ideen lang tid før, idet James Lind udførte det første RCT og det første Systematiske Review i 1790’erne.

Evidensbaseret praksis og klinisk beslutningstagning er begreber, der er indbyrdes afhængige af hinanden, hvilket vil være et spotpoint på dette valgfag.

Evidensbegrebet er i sin grundlæggende form udviklet ud fra en positivistisk kvantitativ tilgang til behandling af menneskers sygdomme.

På dette valgfag arbejdes der med en bredere tilgang til evidensbegrebet, hvor den kvalitative humanistiske anvendelse også inddrages. Dette via akronymet FAME, der er udviklet af professor A. Pearsson fra Adeleaide i Australien.

Med dette som grundlag arbejdes der med, hvorledes evidensbaseret praksis influerer på den samlede sundhedstilstand inden for udvalgte områder. Dette belyses i relation til, hvorledes evidensbaseret kvantitativ og kvalitativ viden skabes, sammenfattes, formidles og implementeres i klinisk praksis.

I den evidensbaserede praksis er det essentielt, at den sundhedsprofessionelle er i stand til at vurdere kvaliteten af den mangfoldighed af materialer, der hele tiden strømmer ud med det formål at forbedre praksisindsatser. Hvad er god evidens og hvad er fake? Derfor arbejdes der med systematisk kritisk vurdering af disse materialer.

Det er således de grundlæggende elementer i evidensbaseret praksis, der er helt centrale i dette valgfag med kobling til egne problemstillinger.

Kurset sætter dig i stand til at vurdere: Systematiske review og kliniske studier, hvilket vil være et særdeles godt grundlag for arbejdet med BA-projektet.

Indhold:

  • Evidensbegrebet
  • Systematiske Review: hvorledes udvikles og vurderes disse i et kritisk perspektiv?
  • Kliniske studier: hvorledes udvikles og vurderes disse i et kritisk perspektiv?
  • Hvorledes formulerer jeg et fokuseret spørgsmål?
  • Hvilke kriterier skal jeg anvende, når jeg søger litteratur til at besvare mit kliniske spørgsmål?
  • Hvorledes gennemfører jeg en systematisk litteratursøgning?
  • Hvorledes foretager jeg en kritisk vurdering af de materialer, jeg har fundet?
  • Hvorledes foretages der en sammenfatning af de fundne resultater og hvorledes kan disse danne baggrund for anbefalinger for praksis?

Undervisningsform:
Veksling mellem oplæg, øvelser og arbejde med selvstændige problemstillinger.

Kurset afsluttes med en prøve, der baserer sig på arbejdet med en selvvalgt problemstilling.

Valgfaget varetages af:
Palle Larsen, ph.d. Forskningsleder for Anvendt sundhedsforskning og lektor, Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg.