Demens set i et tværprofessionelt perspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Demens set i et tværprofessionelt perspektiv
Dementia in an interdisciplinary perspective

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2023

Valgfaget afholdes:
Valgfaget afvikles med afveksling mellem fysisk fremmøde ved UCL i Vejle ca. 2 dage om ugen og online-undervisning 1 – 2 dage om ugen i alle 3 uger. Online-undervisning vil fremgå tydeligt i skemaet.

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende styrkes til at samarbejde med personer med demens og deres pårørende. Dette opnås gennem forståelse for de forskellige demenssygdomme samt en rehabiliterende tilgang til udfordringer, demens giver for både personen selv, de pårørende, fagpersoner og samfund. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværfagligt og monofagligt perspektiv.

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i problemstillinger vedrørende demenssygdom og de udfordringer disse sygdomme medfører for personer og deres pårørende.

Det forudsættes, at den studerende har ønske om at indgå i et samarbejde med andre studerende på tværs af uddannelser med henblik på at løse udfordringer i praksis relateret til demenssygdom i et tværprofessionelt perspektiv.

Læringsudbytte:
Viden:

 • opnå viden om og forståelse for demenssygdomme samt forståelse for, hvordan det opleves at leve med en demenssygdom – både for personer med demens og pårørende til en person med demens,
 • viden om rehabiliteringsbegrebet og indsatser i forhold til problemstillinger inden for demens,
 • viden om pågående forsknings-og udviklingsaktiviteter inden for demens i UCL.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde med personer med demens og deres pårørende,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i det personrettede samarbejde.

Kompetencer:

 • kunne løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.

Fælles læringsudbytter:
Efter 7. semester 1. del kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation og samarbejde,
 • indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:

Undervisningen er tilrettelagt som opgavebaseret læring, som er en struktureret og metodisk fremgangsmåde, der er inddelt i tre trin: Introduktion, arbejde med en opgave og prøve.

Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger. Der stilles krav til at samarbejde på tværs af uddannelser ved bl.a. at omsætte teori til praksis og derved belyse opgaveløsningen med forskellige tværprofessionelle perspektiver.

Undervisningen vil være baseret på studerendes egen erfaring, cases udvalgt af underviserne og konkrete tværfaglige problemstillinger fra praksis.

Indhold:
Med udgangspunkt i en case, skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Der vil indgå teori om ætiologi og patologi vedrørende demenssygdomme; Alzheimers demens, vaskulær demens, frontallap demens samt Lewy body demens. Der vil indgå beskrivelser af den tværfaglige og tværsektorielle organisering af arbejdet med demens, herunder udredning, rehabilitering og en personcentreret tilgang i et demensforløb. Der vil være teori, som retter sig mod kommunikation, relation og samarbejde med borgere med demens, deres pårørende og øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere. Der vil indgå beskrivelser af psykosociale interventioner til personer med demens og deres pårørende med henblik på at skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj kvalitet.

Uge 1 har særlig fokus på sygdom og udredning samt rehabilitering og kommunikation med personer med demens og deres pårørende samt tværprofessionelt samarbejde.

Uge 2 har særlig fokus på personcentreret tilgang, interventioner og det tværprofessionelle samarbejde omkring personer med demens i Danmark, herunder rehabiliteringsplaner.

Uge 3 har særlig fokus på udarbejdelse af en rehabiliteringsplan i det sundhedsprofessionelle arbejde omkring personen med demens samt litteratursøgning. Desuden er fokus på vejledning, forberedelse og afvikling af prøve.

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger om demens, offentlige tilgængelige rapporter i PDF-format samt videnskabelige artikler i PDF-format.

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Undervisere:
Laila Mohrsen Busted
Annemarie Ginnerup Toubøl
Trine Holt Clemmensen

Andre bemærkninger:
Eventuelle gæstelærere kan indgå i undervisningen.