InnoEvent 2020 (uge 9-11)

Valgfagets titel:
InnoEvent 2020
InnoEvent 2020


ECTS-point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfag:
Uge 9 – 11/2020


Valgfaget afholdes på:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C


Kriterier for optagelse:
For at deltage i valgfaget skal du tidligere have deltaget på det tværprofessionelle forløb IPT/TPM


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Valgfaget udbydes på tværs af sundhedsfaglige grunduddannelser (professionsuddannelserne i sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og radiograf). Derudover deltager udvalgte uddannelser fra uddannelsesområdet Erhverv samt udvalgte uddannelser fra Syddansk Universitet. Valgfaget udbydes i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Herved adskiller InnoEvent sig fra andre valgfag ved at arbejde på tværs af andre fagprofessioner ud over de sundhedsfaglige.


Valgfagets tema/profil:
I InnoEvent arbejder vi med temaet ”Hjertet”, som baseres på en række forskellige kliniske real life cases, der er stillet af OUH. Fokus er rettet mod at bringe dig som studerende med ind i løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer, som relaterer sig til hjertepatienter, borgere og pårørende, for herved skabe værdi for brugerne af sundhedsvæsenet.

I arbejdet med de kliniske problemstillinger tilegner du dig viden, færdigheder og kompetencer inden for temaet gennem kreative, innovative og entreprenørielle arbejdsmetoder. Metodeanvendelsen sigter mod at kunne anvendes til at udvikle løsninger på de fremstillede problemstillinger.


Læringsaktiviteter og indhold:
Hvis du vil være med til at komme med dit bud på, hvordan OUH kan løse deres kliniske udfordringer inden for temaet ”Hjertet” – så tilmeld dig valgfaget InnoEvent. I InnoEvent lærer du ikke blot om vigtigheden af udvikling og forbedring af klinisk praksis, men du får også viden, færdigheder og kompetencer til at gøre din idé til virkelighed. Det er vigtigt, da du som fremtidens sundhedsprofessionelle får en helt central rolle i udvikling af løsninger, der kan imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer.

Inden for tematikken ”Hjertet”, har OUH stillet 4 overordnede cases, som dækker over patienter og borgere med forskellige hjerteproblematikker i alle dele af behandlingsforløbet – fra tidlig symptomopsporing og sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag til akut indlæggelse, behandling og pleje, ambulant opfølgning og rehabiliterende indsats. Dertil vil problematikker for sundhedsprofessionelle og pårørende til hjertepatienter og borgere også blive berørt.

Årets tema er et vigtigt indsatsområde, som er af stor betydning både for individet såvel som samfundet, hvorfor en række offentlige og private aktører vil indgå i valgfaget som sparringspartnere, oplægsholdere og dommere. InnoEvent er derfor for dig, der har lyst til at udvide dit fagprofessionelle netværk, være i direkte kontakt med praktikere fra både private og offentlige virksomheder og skabe løsninger, som endnu ikke findes. Således er InnoEvent en anderledes, men ikke mindst spændende læringsproces, som klæder dig på til at skabe forandring og udvikling i dit fremtidige virke som sundhedsprofessionel.

 

InnoEvent består af tre overordnede faser: Vidensfasen, Kreativitetsfasen og Innovationsfasen:

Vidensfasen (uge 9) har fokus på teamsamarbejde og vi går i dybden med at indsamle, producere og dele viden om kliniske problemstillinger relateret til hjertet.

I Kreativitetsfasen (uge 10) arbejder vi med kreative og innovative arbejdsmetoder, som giver dig en faglig og metodisk indsigt, som ruster dig til at være den sundhedsfaglige ekspert i dit team, når innovationsfasen går i gang.

I Innovationsfasen (uge 11) arbejder vi med tværprofessionalitet og her har du sammen med dit team én uge til at komme med bud på løsninger på én af de cases, som OUH stiller. I løbet af ugen bliver I guidet gennem kreative og innovative processer af både undervisere, forskere og repræsentanter fra OUH. I denne uge udvides alle teams med studerende fra uddannelsesområdet Erhverv samt studerende fra SDU. Som kulmination på ugen præsenterer alle teams deres idéer for OUH og eksterne dommere, der kårer den bedste idé, som OUH arbejder videre med i praksis.

OBS. vær opmærksom på, at der er planlagt undervisning lørdag d. 14. marts 2020. Der kompenseres for dette i løbet af uge 9+10.

Undervisningsaktiviteterne i løbet af de tre uger består bl.a. af feltarbejde, teamøvelser, videoproduktion, flipped classroom, blended learning, pitch-træning samt introduktion til brugerdreven innovation gennem oplæg fra patienter/borgere, eksperter, offentlige og private instanser samt fra uddannelsesinstitutionerne.

Hele valgfaget forgår på dansk.

 

Formålsbeskrivelse:

 • Formålet med InnoEvent er, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at få indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere, udvikle og udfordre nye eller allerede eksisterende organisationer og sundhedsløsninger.
 • Formålet med InnoEvent er tillige at bidrage til øget innovation i praksis og således bringe de studerende med ind i løsningen af fremtidens sundhedsudfordringer for at skabe værdi for brugerne af sundhedsvæsenet.


Læringsforudsætninger:
For at deltage i valgfaget InnoEvent, skal du tidligere have deltaget på Innovation på Tværs (IPT)/Tværprofessionelt Modul (TPM).


Læringsudbytte:
Den studerende opnår viden om:

 • Konkrete kliniske problemstillinger, som knytter sig til eksisterende udfordringer i sundhedsvæsenet,
 • De forskellige målgrupper og aktører, der er inden for hjerteområdet,
 • Teorier, begreber og arbejdsprocesser/-metoder inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab,
 • Grundelementer i proces- og projektledelse, herunder teori og metode til at håndtere teamprocesser og -konflikter.

Den studerende opnår færdigheder til at:

 • Søge relevant evidens til at underbygge målgruppens karakteristisk samt udfordringer og eksisterende indsatser,
 • Opstille problemdefinition ud fra analyse af eksisterende sundhedsudfordringer og på et fagligt grundlag komme på ideer og mulige innovative løsninger,
 • Anvende og vurdere relevante metoder og teorier inden for innovationsfeltet,
 • Indgå i tværfagligt samarbejde og kunne definere snitfladerne mellem faglighederne,
 • Tilrettelægge og organisere tværprofessionelle innovationsprojekter og strategisk formidle et budskab til en specifik målgruppe.

Den studerende opbygger kompetencer til at:

 • Formidle relevant empiri via videoformat og udvise etisk agtpågivenhed i forhold til udarbejdelse af video,
 • Idégenerere, identificere muligheder for innovation og sætte innovative processer i gang,
 • Indgå i tværprofessionelt teamsamarbejde, herunder håndtere usikkerhed og konflikter samt reflektere over egne og andres reaktioner,
 • Identificere forskellige roller i et projektsamarbejde samt påtage sig ansvar for dele af projektets processer og leverancer,
 • Reflektere kritisk over samarbejde, proces og produkt,
 • Reflektere over læringsudbyttet og sætte dette i spil i den studerendes ordinære uddannelsesforløb.


Deltagerantal:
30-50 studerende fra Sundhedsuddannelserne
75 studerende fra uddannelsesområdet Erhverv
35 studerende fra SDU


Undervisere:
Annette Wolters Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Steffen Bader, Fysioterapeutuddannelse, UCL
Undervisere fra uddannelsesområdet Erhverv
Lizette Jakobsen, Innovationskonsulent ved Sundhedsuddannelserne, UCL

 

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600012217
Dato og tid24. februar – 13. marts 2020 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point