InnoEvent 2019 (uge 9-11) - Odense

Valgfagets titel:
InnoEvent 2019 / InnoEvent 2019

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfag:
Uge 9 – 11/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
og
Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C
og
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Kriterier for optagelse:
For at deltage i valgfaget skal du tidligere have deltaget på det tværprofessionelle modul 5 – IPT/TPM

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Valgfaget udbydes i samarbejde med alle grunduddannelserne på SUND, Uddannelsesinnovation, udvalgte uddannelser fra uddannelsesområder Business og Teknologi og Byggeri, OUH, STENO Diabetes Center Odense og CIMT (Center for innovativ medicinsk teknologi).

Valgfagets tema/profil:
I valgfaget arbejder vi med temaet Det nære sundhedsvæsen med fokus på diabetespatienter. Temaet baseres på en række forskellige real life cases stillet af OUH. Valgfaget er teambaseret, og der arbejdes med kreative, innovative og entreprenørielle arbejdsmetoder.

Læringsaktiviteter og indhold:
Vil du være med til at komme med bud på løsninger til udfordringer, som OUH står med inden for temaet ’Det nære sundhedsvæsen med fokus på diabetespatienter’?

Temaet for InnoEvent i 2019 er ’Det nære sundhedsvæsen med fokus på diabetespatienter’.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er de indsatser og funktioner, som borgeren tilbydes i eget hjem eller i deres nære omgivelser. Indsatserne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan både leveres af kommuner og regioner – det kan være forskellige kommunale sundhedstilbud, ydelser i praksissektor og funktioner dækket af sygehuse. Det afgørende er ikke, hvem der leverer en indsats, men at der er tale om en indsats tæt på borgerens eget hjem eller hverdag. Fokus vil i denne sammenhæng være på diabetespatienter.

Årets tema er et vigtigt indsatsområde, som er af stor betydning både for individet såvel som samfundet, hvorfor en række offentlige og private aktører vil indgå i valgfaget som sparringspartnere, oplægsholdere og dommere.

InnoEvent består af to overordnede faser, hvoraf den første er videnfasen (uge 9+10) og den anden er innovationsfasen (uge 11).

I videnfasen (uge 9+10) går vi i dybden med at indsamle, producere og dele viden om Det nære sundhedsvæsen og diabetes. I denne fase arbejdes der også med kreativitet, procesledelse, teamsamarbejde og tværprofessionalitet.

Videnfasen har til formål at give dig en faglig ballast, således at du er rustet til at være den sundhedsfaglige ekspert i dit team, når innovationsfasen går i gang.

Næste fase er innovationsfasen (uge 11). Her har du og dit team én uge til at komme med jeres bud på løsninger på en af de cases, som OUH stiller. I løbet af ugen bliver I guidet gennem kreative og innovative processer af både undervisere, forskere og repræsentanter fra OUH. I denne uge udvides alle teams med studerende fra uddannelsesområderne Business og Teknologi og Byggeri.
Som kulmination på ugen præsenterer alle teams deres idéer for OUH og eksterne dommere, der kårer den bedste idé, som OUH arbejder videre med i praksis.

Glæd dig til en spændende og anderledes læreproces! J

Her kan du se en stemningsvideo fra uge 11 ved seneste InnoEvent: InnoEvent 2018 uge 11

InnoEvent er for dig, der har lyst til at udvide dit fagprofessionelle netværk, være i direkte kontakt med praktikere fra både private og offentlige virksomheder og skabe løsninger, som endnu ikke findes.

OBS: Vær opmærksom på, at der er mødepligt lørdag d. 16. marts 2019. Der kompenseres for dette i løbet af uge 9+10.

Undervisningsaktiviterne vil bestå af bl.a. innovationscamp, oplæg af eksperter fra offentlige instanser, private virksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner, feltarbejde, flipped classroom, blended learning, teamøvelser, videoproduktion, pitch og præsentation mv.

Hele valgfaget forgår på dansk.

Formålsbeskrivelse:
Formålet med InnoEvent er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis.
Gennem InnoEvent og samarbejdet med praksis lærer den studerende om innovative processer og får derigennem indsigt i arbejdsmarkedets krav til fremtidens innovative medarbejdere.
Den studerende får også indsigt i, hvordan man kan omsætte monofaglig viden i nye sammenhænge og anvende dette til at innovere i nye eller allerede eksisterende organisationer.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Den studerende har viden om:

 • Målgruppen diabetespatienter i relation til ’Det nære sundhedsvæsen’
 • Teorier og begreber inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab
 • Processer og arbejdsmetoder inden for innovation og entreprenørskab
 • Grundelementer i proces/projektledelse
 • Teori og metode til at håndtere teamprocesser

Færdigheder:

 • Kan samarbejde tværfagligt
 • Kan søge relevant evidens til at underbygge målgruppens karakteristisk samt udfordringer og eksisterende indsatser der har til formål at fremme Det nære sunhedsvæsen
 • Kan redegøre for og arbejde med problemdefinition inden for udvalgte sundhedsudfordringer
 • Kan anvende og vurdere relevante metoder og teorier inden for innovationsfeltet
 • Kan analysere udfordringer og på baggrund heraf komme på ideer og mulige løsninger på et fagligt grundlag
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde og kunne definere snitfladerne mellem faglighederne.
 • Kan planlægge og organisere projekter
 • Kan strategisk formidle et budskab til en specifik målgrupper

Kompetencer:

 • Kan skabe forudsætninger for kvalitetsudvikling
 • Kan formidle relevant empiri via video
 • Kan udvise etiske agtpågivenhed i forhold til udarbejdelse af video
 • Idégenerere, identificere muligheder for innovation og sætte innovative processer i gang.
 • Håndtere usikkerhed, konflikter og kunne navigere i kaos samt reflektere over egne og andres reaktioner i forbindelse med dette.
 • Identificere forskellige roller i et projektsamarbejde samt påtage sig ansvar for dele af projektets processer og leverancer.
 • Reflektere kritisk over samarbejdet, processen og produktet.
 • Reflektere over læringsudbyttet og sætte dette i spil i den studerendes ordinære uddannelsesforløb

Undervisere:
Annette Wolters Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Steffen Bader, Fysioterapeutuddannelse, UCL
Undervisere fra uddannelsesområder Business og Teknologi og Byggeri
Sara Emilie Troelsdatter, Tværgående Uddannelsesudvikling, UCL

Deltagerantal:
30-50 sundhedsstuderende
50 studerende fra uddannelsesområderne Business og Teknologi og Bygger

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600010216
Dato og tid25. februar - 15. marts 2019 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
og
Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C
og
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point