Sundhed i et Globalt Perspektiv (uge 35-40)

Valgfagets titel:
Sundhed i et Globalt Perspektiv
Health in a Global Perspective

Et tværfagligt uddannelsestilbud udviklet i et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke/Global Contact, UCL og Sundhedsuddannelserne.
OBS: du kan kun tilmelde dig valgfaget efter aftale med din internationale koordinator!


ECTS-point
:
6 uger svarende til 10 ECTS


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-40, 2024


Valgfaget afvikles som flg.:
1. uge:
1 dags fremmøde på UCL, Campus Odense med intro og læringsaktiviteter faciliteret af underviser ved UCL
1  kursusdag i forbindelse med afrejse ved Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12. 2200 København N.
(Rejseudgifter i forbindelse med transport til København er egenbetaling).

K2-aktiviteter kan løses online.

2. – 5. uge:
Sundhedsfaglig studietur til Uganda
Online-vejledning

6. uge:
Online vejledning incl. eksamen faciliteret af undervisere ved UCL.


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværfagligt Internationalt Team i Sundhedsuddannelserne ved UCL
Valgfagsansvarlig: lektor og international koordinator Hanne Mirzaei Pedersen


Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende opnår et globalt perspektiv på den sundhedsfaglige uddannelse.

Dette opnås gennem:

 • indsigt i politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed med specielt fokus på det valgte land,
 • deltagelse i tværprofessionelle gruppearbejder og workshops, møder og samarbejder med ressourcepersoner og befolkningen i det aktuelle land,
 • praktik, observationspraktik og deltagelse i workshops på udvalgte professionsrettede institutioner (hospitaler, klinikker mv.).


Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Foruden din sundhedsfaglige baggrund kræves der interesse og åbenhed overfor fremmede kulturer og engagement i de udfordringer, som befolkninger i landet stilles overfor. Sprogkundskaber (engelsk), så kommunikation med de mennesker, du møder, er mulig.
Vær opmærksom på, at deltagelse i valgfaget forudsætter en egenbetaling, som dækker Global Contact og udgifter til rejseomkostninger https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl


Læringsudbytte:
Viden: 

 • opnår viden om og forståelse for politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed,
 • viden om og forståelse for policy og betydning af de konfliktsituationer, som er aktuelle i ulande,
 • viden om og forståelse for særlige sundheds- sygdomsaspekter i det aktuelle land,
 • viden om og forståelse for såvel mono- som tværprofessionelle fagspecifikke temaer i det aktuelle land.

Færdigheder:

 • kunne kommunikere med mennesker i andre lande og kulturer,
 • kunne anvende sin sundhedsprofession i en global sammenhæng.

Kompetencer:

 • kunne løse aktuelle og relevante sundhedsfaglige problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med fremmøde og onlineaktiviteter, gruppearbejder og workshops, undervisningsseancer, rejser og ekskursioner.
Se i øvrigt beskrivelserne på: https://www.globalcontact.dk/studietur/ucl


Indhold bl.a.:
Det endelige studieprogram bliver offentliggjort inden valgfagets begyndelse.

Relevant teori omhandlende kulturmøder:

 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Introduktion til det valgte land, kulturforståelse og introduktion til de politiske systemer
 • Introduktion til sundhedssystemet og centrale sundhedsproblemer
 • Sundhed i landområderne med ekskursioner til hospitaler og klinikker i landet

Herunder ses et udpluk af eventuelle temaer:

 • Workshop med unge ugandere om social forandring mv.
 • Tema om kvinders sundhed
 • Tema om traditionel medicin
 • Tema om HIV/AIDS
 • Fokus på sundhed i hhv. storby og landdistrikter
 • Sundhedsfaglig uddannelse i Uganda
 • Tema om diabetes og livsstilssygdomme
 • Tema om psykosocial sundhed
 • Tema om rehabilitering


Prøvens udformning:
Valgfaget afsluttes med en prøve jævnfør ”Kriterier for intern prøve på valgfrie elementer – mono-og tværfaglige – i 7. semester ved sundhedsuddannelserne på UCL” (2023). Prøven afvikles som en gruppeprøve, men med individuel bedømmelse. Ved starten af valgfaget inddeles holdet på valgfaget i grupper af 3-4 studerende.


Litteratur:
Litteratur vil fremgå af endeligt program og vil blive præsenteret på Itslearning inden valgfagets begyndelse.


Deltagerantal:
10-15  (med mulighed for at øge antallet).


Undervisere:
Danske og internationale eksperter udvalgt af Mellemfolkeligt Samvirke
Sundhedsfaglige undervisere udpeget ved UCL