SUNDIAL - Telemedicin (uge 38-40)

Valgfagets titel:
SUNDIAL – Telemedicin
SUNDIAL – Telemedicine


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40, 2023


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Radiografuddannelsen


Tovholder på valgfaget:
Tovholder Camilla Søholm, Radiografuddannelsen
Medtovholder Jane Søborg, Ergoterapeutuddannelsen


Valgfagets tema/profil:
Telemedicin valgfaget har fokus på forskellige telemedicinske teknologier, behandlingskvalitet, datasikkerhed, persondataforordningen, datakvalitet og AI’s anvendelse i sundhedssektoren. Derudover er der også stor vægt på pædagogik, didaktik og kommunikation i en digital kontekst samt på etik med fokus på digitalt udsatte.

For at kunne anvende digitale løsninger i mødet med patient, pårørende og borgere, kræver det en grundlæggende teknologiforståelse samt kendskab til de konkrete værktøjer mhp. sikker anvendelse, kritisk refleksion og vejledning af brugere.

Formålet med Telemedicin er derfor overordnet at styrke sund digital resiliens i sundhedssektoren med fokus på den synkrone og asynkrone kontakt.

Sund digital resiliens hos sundhedsprofessionelle forstås som agile, adaptive, teknologikompetente sundhedsprofessionelle, der er i stand til at være kritisk reflekterende, støttende og perspektiverende i brugen af teknologier.


Læringsudbytte:
Efter valgfaget har den studerende opnået nedenstående læringsudbytter:

Viden om og forståelse for:

 • Tekniske elementer i telemedicin som XR, AI, Internet-of-Things (IoT) og automation
 • De organisatoriske rammers betydning for etablering og drift af telemedicin
 • De retslige krav og juridiske aspekter, der skal understøtte cybersikkerhed
 • Persondataforordningen
 • Økonomiske aspekter og prioriteringer i sundhedsvæsenet
 • Digital etik

Færdigheder i at:

 • Få styrket deres digitale kompetencer, kritisk refleksion og innovative løsninger i brugen af teknologier
 • Træne de studerendes relationelle og kommunikative evner samt skærpe opmærksomheden på roller og ansvar

Kompetence til at:

 • Vurdere innovative og involverende processer og efterfølgende gennemarbejde ideerne med henblik på implementering
 • Kritisk reflektere over samarbejde og proces
 • Reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med anvendelse af telemedicin


Læringsaktiviteter:

 • Fremmøde
 • Selvstudie
 • Gruppearbejde
 • Øvelser
 • Studiebesøg


Litteratur:
Opdateres løbende med den nyeste litteratur.


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern teoretisk gruppeprøve. Se kriterier på mitUCL.


Eksempler på litteratur:

 • Boelsbjerg H. B., Hermansen M.H. (red) Kultur for sundhedsprofessionelle. 2021. Gads Forlag (udvalgte kapitler)
 • Just E. & Nordentoft H.M.: Tværfaglig praksis. Hans Reitzels Forlag. 2012
 • Kleinmann A. et el: Culture, Illness, and Care: Clinical Lessons From Anthropologic and Cross-Cultural Research. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry. 2006.
 • Nielsen et al: ‘I had to stifle my feelings’ – Bilingual health professionals translating for family members in a healthcare setting. A qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Science. 2019.
 • Papadopoulos I.:Promoting cultural competence in healthcare through a research based intervention in the UK. Diversity in Health and Social Care. 2004
 • Skytte M.: Minoritetsgrupper i sundhedsvæsenet. I: Niklasson G. (red): Sundhed, Menneske og Samfund. 2013. Samfundslitteratur


Hvilke professioner henvender valgfaget sig primært til:
SUNDIAL – Telemedicin henvender sig til alle studerende ved sundhedsuddannelserne dvs. Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Radiograf- og Sygeplejerskeuddannelsen.


Undervisere:
Camilla Søholm Radiografuddannelsen
Jane Søborg Ergoterapeutuddannelsen
Oliver Brage Radiografuddannelsen
Allan Misasa Nielsen Teknologi og Proces
Michael F. B. Nielsen Bioanalytikeruddannelsen
Mads T. Langelund Chefkonsulent
Jesper V. Bertelsen Digitalisering og IT – Digital Læring
Uffe Jakobsen Radiografuddannelsen
Kristian Høyer Toft Anvendt Velfærdsforskning