Kritiske perspektiver på moderne psykiatri (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Kritiske perspektiver på moderne psykiatri
Critical perspectives on contemporary psychiatry


ECTS-point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40, 2023


Valgfaget afholdes på:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Mette Lucie Overvad Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense


Valgfagets formål:
Formålet med valgfaget er at udfolde og perspektivere moderne psykiatrisk praksis på en sådan måde, at de studerende får mulighed for at analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold i moderne psykiatri. I overensstemmelse med en psykiatrisk praksis, er valgfaget orienteret mod både monofaglige såvel som tværfaglige perspektiver.


Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i psykiatriske problemstillinger samt i at analysere, vurdere og kritisk diskutere praksisrelaterede psykiatriske problemstillinger og hvorledes disse kan forstås i et tværfagligt samarbejde. Der forudsættes ligeledes, at den studerende har viden om og interesse i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser.


Læringsudbytte:

Viden:

 • om aktuelle mono- og tværprofessionelle interventioner, der anvendes i relation til psykiatriske problemstillinger,
 • om tværsektorielt og -professionelt arbejde, bl.a. med ergo- og fysioterapeutiske perspektiver, børne-ungdomspsykiatri, digital psykiatri samt behandling med virtual reality,
 • om nogle af psykiatriens aktuelle udfordringer, bl.a. pårørendeinvolvering, nedbringelse af tvang, forebyggelse af kriminalitet samt ulighed i sundhed,
 • om moderne perspektiver på psykiatri, bl.a. gennem begreberne patientinddragelse, empowerment, recovery og narrativer.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde og kommunikere med mennesker med psykiatriske lidelser,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i borger-/patientrettet samarbejde,
 • kunne analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold og vilkår i moderne psykiatri.

Kompetencer:

 • kunne identificere og generere forslag til at løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i en tværprofessionel psykiatrisk praksis.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i grupper, praktiske øvelser samt diskussioner i plenum.

I undervisningen inddrages de studerendes egne erfaringer fra psykiatrisk praksis samt forskningsresultater og materiale udvalgt af undervisere.


Indhold:
Gennem de senere år er psykiatrien blevet kritiseret, bl.a. for at være diagnose- og medicinfikseret, ydelsesorienteret, paternalistisk, dehumaniserende, umyndiggørende og generelt ude af trit med et moderne samfund, menneskesyn og sundhedsvæsen, bl.a. af prominente figurer som Svend Brinkmann (professor i almenpsykologi og kvalitative metoder fra Aalborg Universitet), Peter Gøtzsche (læge, dr.med., forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet) samt Merete Nordentoft (overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet).
Samtidig ses en stigning i antallet af både børn, unge og voksne, der får en psykiatrisk diagnose og således også en stigning i antallet af danskere, der har behov for psykiatrisk behandling.

Sundhedsstyrelsens 10-års plan fra 2022 indeholder flere anbefalinger til et ”fagligt løft” af psykiatrien, samtidig med, at der skal ydes en større indsats med fokus på forebyggelse af psykisk sygdom samt et øget fokus på at fremme danskernes mentale helbred, særligt blandt børn og unge.
10-års planen konkluderer, ”at der er et stort potentiale for at gøre det bedre” og af rapporten fremgår også, at Sundhedsstyrelsen udpeger ét af psykiatriens ”fem hovedudfordringer” som: ”utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud”.

I dette valgfag tager vi afsæt i nogle af de nyeste tendenser og den nyeste viden inden for det psykiatriske speciale, hvor fokus er på at læse om, diskutere og kritisk reflektere over aktuelle psykiatriske problemstillinger samt mono- og tværprofessionelle interventioner rettet mod netop disse. Bl.a. berører undervisningen temaer som ulighed i sundhed, recovery, retspsykiatri, børne-ungdomspsykiatri, digital psykiatri og sanseintegration. Derudover skal de studerende møde tre personer, der alle har personlige erfaringer med psykiatrien.


Eksempler på litteratur:

 • Knudsen SV, Valentin JB, Videbech P, Mainz J, Johnsen SP. Inequities in Mental Health Care Quality and Clinical Outcomes Among Inpatients with Depression Within a Tax-Financed Universal Health Care System. Clin Epidemiol. 2022 Jun 28;14:803-813
 • Mikkelsen, E. N., Petersen, A., & Pedersen, A. R. (2016). Problems of collaboration between hospital and community mental health services. Tidsskrift for Arbejdsliv, 18(3), 9–28.
 • Pomare C, Long JC, Ellis LA, Churruca K, Braithwaite J. Interprofessional collaboration in mental health settings: a social network analysis. J Interprof Care. 2019 Sep-Oct;33(5):497-503.


Valgfaget henvender sig til:
Sygplejerskestuderende
Ergoterapeutstuderende
Fysioterapeutstuderende
Radiografstuderende
Bioanalytikerstuderende


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern teoretisk gruppeprøve – se kriterier på MitUCL.


Undervisere:
Mette Lucie Overvad Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen
Kristian Jul Paaske, Sygeplejerskeuddannelsen
Jane Søborg, Ergoterapeutuddannelsen
Mads Thorup Langelund, udviklingskonsulent, SUND og fysioterapeut

Eksterne undervisere fra praksis og forskningsenheder vil indgå i undervisningen.