ST-E20 Kommunale tværprofessionelle rehabiliteringsforløb

Valgfagets titel:
Kommunale tværprofessionelle rehabiliteringsforløb for børn og voksne med nedsat funktionsevne
Municipality based interdisciplinary rehabilitation for disabled children and adults


ECTS-point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point.


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 35-37, 2023


Valgfaget afholdes på:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M,


Valgfagets emner
:
Kommunal rehabilitering, tværprofessionalitet, tværgående samarbejde i en biopsykosocial ramme,


Valgfagets organisation:

23 K1-lektioner, 14 K4-lektioner og 47 K2-lektioner. Der er 80% mødepligt.


Læringsforudsætninger:

 • viden om egne fagprofessionelle kompetencer i et tværprofessionelt forløb,
 • basal viden om videnskabelige metoder til at finde og vurdere kritisk relevant litteratur, udføre interviews og observationer.


Læringsmål:

Efter deltagelse har den studerende viden om:

 • det biopsykosociale perspektiv i rehabilitering,
 • brugerperspektivet på det tværprofessionelle kommunale rehabiliteringsforløb,
 • rehabiliteringsforløbet i kommunalt regi, herunder henvisning til indsatser på voksenområdet som fx kommunalt rehabiliteringstilbud, jobcenter, sygedagpengeregi, træningsafdeling og indsatser på børneområdet som fx kommunalt træningstilbud, specialbørnehave og specialskole,
 • juridiske rammer for det kommunale rehabiliteringsforløb på børne- og voksenområde, herunder organisering af det tværprofessionelle rehabiliteringsforløb: paragraffer og bekendtgørelse, lovmæssigt grundlag for forskellige involverede afdelinger i kommunale rehabiliteringsforløb (fx lov om aktiv beskæftigelse, sundhedsloven, serviceloven),
 • den samfundsmæssige udvikling på rehabiliteringsområdet og det kommunale politiske råderum,
 • andre fagprofessionelles forståelser og perspektiver på børn og voksne med nedsat funktionsevne (fysioterapi, ergoterapi, sygepleje, social rådgivning, administrationsbachelorer),
 • egne og andres fagprofessionelles opgaver og kompetencer og mulige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb til børn og voksne med nedsat funktionsevne,
 • forskningsmetoder som aktionsforskning, anvendt forskning i samskabelse.

Efter deltagelse har den studerende færdigheder til at:

 • anvende metoder som observationer og interviews til at vurdere muligheder og barrierer i det kommunale rehabiliteringsforløb i en tværprofessionel, tværgående tilgang til børn og voksne med nedsat funktionsevne,
 • søge, udvælge, kritisk vurdere og formidle viden fra relevante videnskabelige, forskningsbaserede studier,
 • kommunikere om tværprofessionelle og praksisnære problemstillinger og mulige løsninger med anvendelse af et tydeligt og situationsbestemt fagsprog til andre fagfæller.

Efter deltagelse har den studerende kompetencer til at:

 • analysere og perspektivere del-elementer af processer i et tværprofessionelt kommunalt rehabiliteringsforløb til børn og voksne med nedsat funktionsevne fra et samfunds-, fagprofessionelt- og borgerperspektiv,
 • identificere og afgrænse en tværprofessionel problemstilling om emnet ”Børn og voksne med nedsat funktionsevne i kommunalt rehabiliteringsforløb” og forholde sig kritisk til problemstillingens relevans i et biopsykosocialt perspektiv,
 • indgå i et tværprofessionelt kommunalt samarbejde om et rehabiliteringsforløb til børn og voksne med nedsat funktionsevne,
 • anvende sin viden om egen rolle, muligheder, juridiske rammer i et tværprofessionelt kommunalt samarbejde om et rehabiliteringsforløb til børn og voksne med nedsat funktionsevne.

 

Indhold:
Uge 1 – overblik over rehabiliteringsfeltet

 • Rehabilitering og det biopsykosociale model: monofaglige perspektiver på rehabilitering og den biopsykosociale model som udgangspunkt for den tværprofessionelle tilgang
 • Brugerens perspektiv på det kommunale rehabiliteringsforløb til børn og voksne med nedsat funktionsevne: før-under-efter forløbet, love/paragraffer
 • Organisering i kommunen: nationale og politiske, samfundsmæssige tendenser og den kommunale organisering
 • Forskellige perspektiver og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen for tværsektorielle forløb for udvalgte målgrupper som borgeren med kroniske smerter, med erhvervet hjerneskade, børn med CP, mm.
 • Kendskab til hinandens praksis: kompetencer, fordomme, holdninger til børn og voksne med nedsat funktionsevne og behov for kommunal rehabilitering


Uge 2 – indsamling af data om tværprofessionelt samarbejde

 • Metoder, observation, interviews
 • Besøg i praksis og udføre observationer og interviews
 • Læringsobjekt om tværprofessionel kommunal rehabilitering
 • Gennemgang af relevant litteratur


Uge 3 – bearbejdning af data og udarbejdelse samt formidling af opgave

 • Analyse af data og identifikation af mulige problemområder, udviklingsområder, eksemplariske forløb mm.
 • Anvendelse af borger-, fagprofessionelle eller samfundsperspektiver i refleksionerne og perspektiveringen
 • Peer-feedback på en opgave
 • Formidling af opgaven


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en konference, hvor de studerende laver enten et oplæg eller en poster med forudgående abstrakt til konferencedagen. Oplæg eller poster er med udgangspunkt i en problemstilling i et kommunalt tværprofessionelt forløb for børn og voksne med nedsat funktionsevne.

Oplæg eller poster formidles mundtligt på konferencedagen. I oplægget eller på poster beskriver, analyserer og reflekterer de studerende over et element af det tværprofessionelle rehabiliteringsforløb ud fra et borger-, fagprofessionelt eller samfundsperspektiv.

Grupperne består af 2-4 studerende. Deltagerne i grupperne skal så vidt muligt repræsentere mindst to forskellige uddannelsesområder.


Formkrav:
Formidlingen sker enten som mundtlig 20 minutters præsentation eller præsentation af en poster på ”Konferencedagen”. Det forudgående indsendte abstrakt må maksimal være på én A4 side og indsendes to dage forud for konferencedagen.


Manglende opfyldelse af mødepligt:

Ved manglende opfyldelse af mødepligt skal den studerende skrive en afløsningsopgave.


Målgruppe:
Valgfaget henvender sig til studerende fra de sundhedsfaglige professionsuddannelser.


Eksempler på litteratur:

 • Maribo T, Ibsen C, Thuesen J, Nielsen CV, Johansen JS, Vind AB (Red.). Hvidbog om rehabilitering, 1. udgave. Rehabiliteringsforum Danmark, Aarhus. 2022.
 • Lehn, Sine. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis, 2. udgave. Gyldendal 2023
 • Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp og Dorthe Sørensen (red.). Rehabilitering – en grundbog, 3. udgave. Gads Forlag. 2023


Undervisere:
Interne undervisere:
Tina Junge, fysioterapeut, Fysioterapeutuddannesen, UCL
Camilla Larsen, fysioterapeut, Fysioterapeutuddannesen, UCL
Jeppe S. Knudsen, antropolog, administrationsbachelor, UCL
Anne-Marie Fiala Carlsen, forskningsbibliotekar, Biblioteket, UCL
Mette Vinggaard, socialrådgiver, KomO, UCL
Hanne Ringgaard Møller, fysioterapeut, Fysioterapeutuddannelsen, UCL
Jurist, Administrationsbacheloruddannelsen, UCL
Mette Lund Møller, ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Vibeke Grant, fysioterapeut, Fysioterapeutuddannelsen, UCL
Hanne Kaa Kristensen, ergoterapeut, anvendt sundhedsforskning, UCL
Camilla Larsen fysioterapeut, Fysioterapeutuddannelsen, UCL
Hans Kromann Knudsen, fysioterapeut, Fysioterapeutuddannelsen, UCL
Kristin Utne, grafisk designer, Multimediedesigneruddannelsen, UCL

Eksterne undervisere:
Borger fra Svendborg Kommune
Brugerorganisation CP Danmark, sammenslutningen af unge med handicap (SUMH)
SDU – enhed brugerinddragelse
Malene Munk Fabricius, Børneterapien, Odense kommune
Dorte Bak Jensen, Jobcenter Svendborg kommune
Repræsentant fra Danske Handicaporganisationer