Kritiske perspektiver på moderne psykiatri (uge 38-40)

Valgfagets titel:

Kritiske perspektiver på moderne psykiatri
Critical perspectives on contemporary psychiatry

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40/2022

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Tovholdere: Ellen Boldrup Tingleff, Sygeplejeuddannelsen i Odense og
Mette Lucie Overvad Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er at udfolde og perspektivere moderne psykiatrisk praksis på en sådan måde, at de studerende får mulighed for at analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold i moderne psykiatri. I overensstemmelse med en psykiatrisk praksis, er valgfaget orienteret mod både monofaglige såvel som tværfaglige perspektiver.

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i psykiatriske problemstillinger samt i at analysere, vurdere og kritisk diskutere praksisrelaterede psykiatriske problemstillinger og hvorledes disse kan forstås i et tværfagligt samarbejde. Der forudsættes ligeledes, at den studerende har viden om og interesse i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.

Læringsudbytte:
Viden:

 • om forskellige terapeutiske positioners svar på konkrete psykiatriske problemstillinger,
 • aktuelle mono- og tværprofessionelle interventioner, der anvendes i relation til psykiatriske problemstillinger,
 • om recovery, empowerment, magt, resiliens, ulighed i sundhed og lignende aktuelle begrebers betydning for psykiatrisk praksis.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde og kommunikere med mennesker med psykiatriske lidelser,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i borgerrettet samarbejde,
 • kunne analysere, vurdere og kritisk reflektere over konkrete forhold og vilkår i moderne psykiatri.

Kompetencer:

 • kunne identificere og generere forslag til at løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i en tværprofessionel psykiatrisk praksis.

Fælles læringsudbytter:
Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation,
 • indgå i tværprofessionel og eventuelt tværsektoriel læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • medvirke til kreativ løsning af aktuelle udfordringer, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, e-lærings-videoer, praktiske øvelser og diskussioner i plenum. I undervisningen inddrages de studerendes egne erfaringer fra en (psykiatrisk) praksis, forskningsresultater og materiale udvalgt af undervisere.

Indhold:
I de senere år har psykiatrien været under massiv kritik af forskellige prominente figurer så som Svend Brinkman (Professor i almenpsykologi og kvalitative metoder fra Aalborg Universitet), Peter C. Gøtzsche (Læge, dr.med., forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet), Merete Nordentoft (Overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet) og Poul Nyrup Rasmussen (tidligere dansk statsminister). Psykiatrien har eksempelvis været kritiseret for at være ydelsesorienteret, paternalistisk, dehumaniserende, umyndiggørende og generelt ude af trit med et moderne samfund.

I dette valgfag vil der blive taget afsæt i de forskellige kritiske perspektiver på moderne psykiatri og der vil være fokus på at læse, diskutere og kritisk reflektere over disse forskellige kritiske perspektiver i relation til kliniske psykiatriske problemstillinger samt aktuelle mono- og tværprofessionelle interventioner anvendt i psykiatrien.

Med afsæt i ovenstående vil der på valgfaget blive arbejdet med begreber som empowerment, forråelse, ressiliens, magt, caregiver burden og recovery i relation til emner som tvang, mentalisering, psykoterapi, mentalisering, ulighed i sundhed og patient- og pårørendeinddragelse.

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger, rapporter og videnskabelige artikler om relevante områder relateret til psykiatri.

Undervisere:
Ellen Boldrup Tingleff
Mette Lucie Overvad Nielsen

Gæstelærere fra praksis og forskningsenheder vil indgå i undervisningen.