Sundhed i Globalt Perspektiv (uge 35-40)

Valgfagets titel:

Sundhed i Globalt Perspektiv
Health in Global Perspective

Et tværfagligt uddannelsestilbud skabt i et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke/Global Contact, UCL og Sundhedsuddannelserne.

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 40/2021

Valgfaget afvikles som flg:
1 uge:
Online læringsaktiviteter faciliteret af underviser ved UCL
1-2  kursusdage i forbindelse med afrejse ved Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12. 2200 København N.

2. – 5. uge:
Ophold i Palæstina, Ungarn, Uganda

6. uge:
Online læringsaktiviteter incl. eksamen faciliteret af underviser ved UCL.

 

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværfagligt Internationalt Team i Sundhedsuddannelserne ved UCL
Valgfagsansvarlig: lektor og international koordinator Camilla Søholm

 

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende opnår et globalt perspektiv på den sundhedsfaglige uddannelse.

Dette opnås gennem:

 • indsigt i politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed med specielt fokus på de valgte lande og områder,
 • deltagelse i tværprofessionelle gruppearbejder og workshops, møder og samarbejder med ressourcepersoner og befolkningen i de aktuelle lande,
 • praktik, observationspraktik og deltagelse i workshops på udvalgte professionsrettede institutioner (hospitaler, klinikker mv.).

 

Læringsforudsætninger:

Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Foruden din sundhedsfaglige baggrund kræves der interesse og åbenhed overfor fremmede kulturer, engagement i de udfordringer, som befolkninger i ulande stilles overfor. Sprogkundskaber (engelsk), så kommunikation med de mennesker, du møder, er mulig. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i valgfaget forudsætter en egenbetaling, som dækker Global Contact og udgifter til rejseomkostninger (se evt.) https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl


Læringsudbytte:

Viden: 

 • opnår viden om og forståelse for politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed,
 • viden om og forståelse for policy og betydning af de konfliktsituationer, som er aktuelle i ulande,
 • viden om og forståelse for særlige sundheds- sygdomsaspekter i de aktuelle lande,
 • viden om og forståelse for såvel mono- som tværprofessionelle fagspecifikke temaer i de aktuelle lande.

Færdigheder:

 • kunne kommunikere med mennesker i andre lande og kulturer,
 • kunne anvende sin sundhedsprofession i en global sammenhæng.

Kompetencer:

 • kunne løse aktuelle og relevante sundhedsfaglige problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.

Læringsaktiviteter:

Undervisningen er tilrettelagt med onlineaktiviteter, gruppearbejder og workshops, undervisningsseancer, rejser og ekskursioner.
Se i øvrigt beskrivelserne på: https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl


Indhold bl.a.:

Det endelige studieprogram bliver offentliggjort inden valgfagets begyndelse

 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Introduktion til de valgte lande Ungarn, Uganda og Palæstina, kulturforståelse og introduktion til de politiske systemer
 • Introduktion til sundhedssystemet og centrale sundhedsproblemer
 • Sundhed i landområderne med ekskursioner til hospitaler og klinikker i landet
 • Workshop med unge ugandere eller palæstinensere om social forandring mv.
 • Tema om kvinders sundhed
 • Tema om traditionel medicin
 • Tema om HIV/AIDS
 • Fokus på sundhed i flygtningelejrene
 • Sundhedsfaglig uddannelse i Palæstina
 • Tema om diabetes og livsstilssygdomme
 • Tema om psykosocial sundhed
 • Tema om rehabilitering


Prøvens udformning:

Dag 1: Udarbejdelse af eksamensprodukt

Der udarbejdes et valgfrit produkt i løbet af studieturen samt på dag 1 efter hjemkomst. Produktet udarbejdes inden for egen profession og i grupper á maksimalt 4 studerende og afleveres i WiseFlow.


Mål for læringsudbytter:

 • kan identificere og afgrænse en problemstilling inden for professionsfeltet og forholde sig kritisk til problemstillingens relevans,
 • demonstrere dele af søgning og udvælgelse af forskningsbaseret viden i specifikke databaser,
 • anvende og kritisk vurdere ny national/international evidens-og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen inden for relevante praksis-, forsknings-og udviklingsfelter,
 • håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings-og forskningsviden i argumentation for og refleksion over professionen,
 • indgå i et forpligtende samarbejde med medstuderende eller andre samarbejdspartnere (skal fremgå af det skriftlige materiale/video f.eks. i forhold til samarbejde i klinikken).


Dag 2: Eksamen

Eksamen foregår via Adobe Connect som en mundtlig præsentation af produkt med 5 minutter pr. studerende.


Mål for læringsudbytter:

 • kan redegøre for og reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver i et tværprofessionelt perspektiv,
 • har viden om og kan forstå innovation som middel til forandring af og relevans for praksis,
 • kommunikere professionernes tværprofessionelle og praksisnære problemstillinger og løsninger med anvendelse af et tydeligt og situationsbestemt fagsprog,
 • indgå i udvikling af professionernes mono og/eller tværprofessionelle praksis på basis af videnskabelige, teknologiske og/eller samfundsmæssige udviklingstendenser samt evidens-og erfaringsbaseret viden,
 • håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori. Deltage i innovations-, udviklings-og/eller forskningsarbejde relateret til emner på valgfaget.


Bedømmelseskriterier:

I præsentationen argumenterer den/de studerende for, hvordan produktets indhold bidrager med relevant viden om den udvalgte problematik/tematik –mono-og tværprofessionelt.

Derudover er der i præsentation og eksamination fokus på at:

 • Problemformuleringen er klar og fokuseret
 • Produktet (poster, video el.lign.) er velbegrundet med afgrænsning af emnet
 • Produktet (poster, video el.lign.) er gennemarbejdet, velstruktureret og sammenhængende
 • Argumentationen er akademisk med relevante metode- og teoriovervejelser
 • Den studerende udviser aktiv deltagelse i projektet


Litteratur:
Litteratur vil fremgå af endeligt program og vil blive præsenteret inden valgfagets begyndelse

Deltagerantal: 8-14 (med mulighed for at øge antallet) til hhv. Uganda og Palæstina

Undervisere:
Danske og internationale eksperter udvalgt af Mellemfolkeligt Samvirke
Sundhedsfaglig underviser udpeget ved UCL

 

 

 

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600013918
Dato og tid30. august – 8. oktober 2021
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point