Sundhedsprofessionel virksomhed i et internationalt perspektiv (uge 35-40)

Valgfagets titel:
Sundhedsprofessionel virksomhed i et internationalt perspektiv
Health professional work in an international perspective

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-40/2020
Fordelt på 2 ugers teori + 3 ugers klinik i udlandet og 1 uges teori

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Álle 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget afvikles som en kombination af 3 ugers teoretisk forløb hjemme og 3 ugers praktisk forløb i udlandet.

Kriterier for optagelse:
At aftale om udlandsophold i 3 uger foreligger

Læringsforudsætninger:
At tidligere prøver er bestået

Formål:

Valgfaget har fokus på emner, områder og/eller problemstillinger, der har klinisk relevans og som giver forståelse for betydningen af samarbejdet mellem professioner og samarbejdet med borger/patienter i internationalt perspektiv.

Det sundhedsprofessionelle fokus nationalt og internationalt skal kvalificere de studerende til læring og forståelse for sundhedsprofessionelles samarbejde i forskellige kontekster med udgangspunkt i borgeren og dennes vej gennem sundhedsvæsenet.

Valgfaget har fokus på betydningen af, hvorledes sundhedsvæsenets organisering og struktur er med til at forme mulige roller for dels de sundhedsprofessionelle og dels for borgere/patienter i udrejselandet.

Supplerende pejlepunkter:
Opnå en forståelse for mulighederne og udfordringerne i det sundhedsprofessionelle samarbejde omkring patienter/borgere og deres pårørende i international kontekst.
Med udgangspunkt i et borgerperspektiv, at kunne forstå de sundhedsprofessionelles rolle i den helhedsorienterede indsats.

Læringsudbytte:
At:

  • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation og samarbejde,
  • indgå i monofagligt og tværfagligt samarbejde i forskellige kontekster,
  • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
  • medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller monofaglig praksis.

Læringsaktiviteter:
Valgfagets teoretiske del:
I løbet af de to teorimoduler vil der bl.a. være dialogbaseret undervisning, oplæg, gruppearbejde, selvstudier, litteratursøgning, opponance, peerfeedback, vejledning og studenterfremlæggelser.

Valgfagets praktiske del i udrejselandet:
Observation af professionspraksis (hvem, hvad og hvor) og observation af måder, hvorpå borgere/patienter møder sundhedsvæsenet (hvordan).

Teori 1 – 2 uger:
I den første uge udarbejder de studerende i grupper sammensat ud fra udrejseland, på baggrund af litteratursøgning, et baggrundsafsnit, der omhandler dels det pågældende udrejselands sundhedsvæsens udbredelse, opbygning og finansiering og dels hvorledes professionsuddannelserne er opbygget, finansieret og deres betydning i sundhedsaktiviteterne. Litteratursøgning skal derudover underbygge baggrundsafsnittets argumentation for faktorer, der kan true befolkningens sundhed og påvirke deres sundhedsadfærd.

Ud over dette afsnit vil den studerende efter de 2 første uger have udarbejdet:

  • en klar plan ift., hvad der skal undersøges omkring sundhedsprofessionalitet i det pågældende land,
  • hvordan det/de valgte studiespørgsmål rent metodisk og praktisk skal undersøges både kvalitativt og kvantitativt,
  • en tydelig etisk refleksion ift. at være undersøgende gæst i udrejselandets sundhedsvæsen.

Udlandsophold – 3 uger:
På baggrund af forarbejdet de 2 første uger undersøger de studerende deres formulerede studiespørgsmål. Undersøgelsen bearbejdes og fastholdes løbende, så den kan danne baggrund for analyse og præsentationen i den sidste uge.

Teori 2 – 1 uge:
Det indsamlede undersøgelsesmateriale bearbejdes til en endelig skriftlig besvarelse og refleksion af de studiespørgsmål, som var fokus for undersøgelsen. Der udfærdiges en samlet konklusion på hele undersøgelsen. Disse afsnit benyttes sammen med baggrundsafsnit, studiespørgsmål og etik-afsnit fra fagets første to uger til at udarbejde en poster, som gruppen præsenterer mundtligt for holdet på en semi-international konference én af fagets sidste dage. Dvs. posteren indeholder følgende overskrifter: baggrund, studiespørgsmål, metode herunder etiske overvejelser, resultater og konklusion.

Litteratur:
Fremgår af studieplanen.

Indhold:
Internationalt og nationalt perspektiv på sundhed, illness, disease og sickness, sundhedsforståelser, professionalitet i internationalt perspektiv (Jeg- Vi – Os), etik og undersøgelsesdesign i anden kulturel kontekst. Kulturforståelse og kulturel kompetence. Samarbejdsrelationers betydning for borgerens mulige roller i sundhedsvæsenet.

Undervisere:
Sygeplejerske Eva Odgaard, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, UCL
Adjunkt Anitha Tind, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL
Adjunkt Gitte Stokholm, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600011917
Dato og tid24. august – 2. oktober 2020 (uge 35-40)
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point