Rehabilitering, palliation og åndelig omsorg i sygeplejefaglig kontekst (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Rehabilitering, palliation og åndelig omsorg i sygeplejefaglig kontekst / Rehabilitation, palliation and spiritually care in a nursing context

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Valgfaget afvikles i perioden:
Uge 6 – 8/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Odense

Valgfagets tema/profil:
Rehabilitering og palliation hænger uløseligt sammen.

Med afsæt i Jeres erfaring og i rammer af konkrete patient/borgersituationer(sygdomme), vil vi belyse begreberne til opnåelse af en dybere indsigt i hvori disse væsentlige omdrejningspunkter indgår i en helhedsorienteret sygepleje.

Herudfra kommer I til at undersøge konkrete muligheder for indsatser. Det kunne fx være indsatser og forløb til mennesker med KOL, hjertesygdom, sindslidelser, cancer, sclerose/andre sygdomme i nervesystemet, muskel/skellet lidelser i forhold til konkrete aldersgrupper.

I disse processer er den åndelige omsorg et underbelyst element. At blive syg medfører ofte personlige overvejelser af eksistentiel/åndelig art. Hvordan yder vi rehabiliterende og pallierende sygepleje medtænkende åndelig omsorg uanset religiøse forståelser?

Læringsforudsætninger:
Bestået teoretisk og klinisk undervisning fra 1. – 6. semester, sygeplejerskeuddannelsen. Villighed til at være refleksiv ift egen praksis og inddrage konkrete eksempler herfra i forløbet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Tilegne sig viden om National og international praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til rehabilitering, palliation og åndelig omsorg
 • Arbejde med viden om etiske problemstillinger og dilemmaer relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde.
 • Arbejde med viden om åndelige/eksistentielle problemstillinger relateret til og i mødet med patient/borger, pårørende/familien og i det rehabiliterende og palliative arbejde.
 • Viden om hvordan man kan skabe sammenhængende pleje- og behandlingsforløb til patienter og borgere i rehabiliterende og pallierende forløb.

Færdigheder:

 • Kan arbejde evidensbaseret i forhold til rehabiliterende og pallierende sygepleje, herunder kunne beskrive redskaber og interventioner til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og implementering
 • Kan begrunde og komme med forslag til konkrete rehabiliterende og pallierende sygeplejeinterventioner til mennesker med længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.

Kompetencer:

 • Kan identificere og analysere patientologiske perspektiver på patienters/borgeres og pårørendes/familiens livssituation, reaktioner og oplevelser af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter relateret til længerevarende eller kronisk sygdom og lidelse.
 • Kan argumentere for professionel omsorg og fagligt skøn
 • Kan anvende sygeplejeprocessen, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab til udøvelse af sygepleje i rehabiliterende og pallierende pleje- og behandlingsforløb

Læringsaktiviteter:
Indhold:

Medbring en situation fra dit kliniske forløb. I grupper udvælges en konkret situation, som bliver gennemgående for en dybere bearbejdning ift såvel en rehabiliterende som en pallierende sygeplejefaglig tilgang. Oplæg ved undervisere og evt eksterne samarbejdspartnere undervejs i forløbet afvekslende med selvstædigt arbejde i grupperne med mulighed for at søge vejledning hos underviserne. Der arbejdes med portfolio og peer-feed-back undervejs til at holde styr på jeres læringsaktiviteter. Forløbet afsluttes af en workshop hvor grupperne fremlægger deres arbejde hvor underviserne giver feed-forward.

Litteratur:
(foreløbig anbefalet litteratur)

 • Borg T. 2008. Rehabiliteringsprocessen i borgerens og de nærmestes perspektiv. I Claus Vinther Nielsen(red). Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Gad.  Side 157 -171. Scannes ind og lægges på Fronter.
 • Eriksson, K. 1995. Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh
 • Kjeldsen S.B. Forskning: Rehabilitering og palliation skal ske samtidig. Sygeplejersken 2017; 4: 38 – 41
 • Lund H. Hjortbak B. R. 2017. Grundlaget for rehabilitering. Munksgaard. Side 13 – 25, 125 – 156, 157 – 184, 185 – 218.
 • Mousing C. A. Timm H. Lomborg K. 2013. Palliation ved kronisk sygdom.. I Birthe Hellquist Dahl. Anne Døssing. Ghita E. Ølsgaard.(red) Livet med kroniske sygdom – et samfunds og sundhedsfagligt perspektiv. Gad. Side 151 – 167. Scannes ind og lægges på Fronter.
 • Steenfeldt V. Ø. 2013.  Åndelig omsorg/omsorgspraksis på hospice. Oplæg i forbindelse med Forskningens Døgn. [ONLINE]. Professionshøjskolen Absalon tilgængelig via: https://tv.pha.dk/video/8105666/vibeke-ostergaard-steenfeldt-andelig identificeret 04.09.17.
 • Sundhedsstyrelsen. 2011. Vejledning for den palliative indsats. [ONLINE]
 • http://www.sst.dk/~/media/3B57BB8B65014D73B47A7023546B4A62.ashx identificeret 28.08.17.
 • Thuesen J. Mikkelsen T.B. Timm H. 2016. Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation SDU og Region Syddanmark. [ONLINE] tilgængelig fra:
 • http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/124570130/Mikkelsen_Thuesen_Timm_2016_Koordinering_af_rehabilitering_og_palliation_til_mennesker_med_livstruende_sygdom.pdf
 • identificeret 22.08.17
 • Supplerende litteratur:
 • Sundhedsstyrelsen. 2012. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft – del af samlet forløbsprogram for kræft [ONLINE] tilgængelig fra:
 • https://www.sst.dk/da/udgivelser/2012/~/media/8D462333D76845B1B09CAF40F9476087.ashx
 • identificeret 22.08.17

Deltagerantal:
30 deltagere

Undervisere:
Ingrid Petersen, Margit Lund-Cramer

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110413215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point