Patientuddannelse for mennesker med kroniske sygdomme

Valgfagets titel:            
Patientuddannelse for mennesker med kroniske sygdomme / Education of patients with chronic diseases

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Det forventes, at de studerende har en særlig interesse for sundhedspædagogik og vil indgå aktivt i at øve kommunikation i motivationssamtalen.

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema:
Valgfagets tema er den sundhedsprofessionelles støtte til og vejledning af borgeren ved forandring og det at leve med kronisk sygdom.

Der sættes fokus på den sundhedsprofessionelles støtte og vejledning via patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet i den rehabiliterende og sundhedsfremmende virksomhed.

Desuden sættes fokus på borgerens motivation for forandring, når livet leves med kronisk sygdom, og den sundhedsprofessionelles egen rolle som vejleder og støtte for borgeren i at træffe svære valg.

Læringsforudsætninger:
Forudsætninger fra teoretisk undervisning i pædagogik, kommunikation, folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og sundhedsformidling.

Praksiserfaringer fra klinisk undervisning.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over borgernes livssituation og forandringer ved kroniske sygdomme.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over borgernes motivation i forandrings- og læreprocesser ved kroniske sygdomme.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over forskningsresultater og teorier bag patientuddannelse og motivationssamtalen som klinisk metode ved borgerens forandrings- og læreprocesser.

Færdigheder:

 • At den studerende afprøver og udvikler kommunikative færdigheder i motivationssamtalen.
 • At den studerende kan søge, sortere og vurdere viden om patientuddannelse, undervisning og vejledning inden for national og international udviklings- og forskningsarbejder.

Kompetencer:

 • At den studerende kan identificere borgernes lærings- og forandringsbehov og gennem støtte og vejledning understøtte borgernes valg.
 • At den studerende understøtter borgernes mestring af deres forandrede livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver
 • At den studerende kan vurdere problemstillinger, evidens og etiske dilemmaer ved patientuddannelse og anvendelsen af motivationssamtalen

Læringsaktivitet:
Oplæg og drøftelse af patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet med eksterne og interne undervisere og studerende.

De studerende skal arbejde med afklaring af forskellige centrale begreber indenfor patientuddannelse og motivationssamtale.

De studerende skal øve kommunikation i motivationssamtalen.

De studerende skal identificere og arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor patientuddannelse i relation til en kronisk sygdom, hvor der søges og analyseres praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Resultatet af aktiviteten formidles til medstuderende og undervisere samt evt. eksterne interessenter.

Indhold:

 • Patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet. Sundhedsbegrebet og sundhedsfremme i relation til rehabilitering
 • Patientvejlederuddannelse
 • Implementering af patientuddannelse/vejledning til borgere i kommuner.
 • Begreber vedrørende borgerens lærings- og forandringsforudsætninger (som f.eks. self-efficacy, egenomsorg/self-management, adherence, Stages of Change, handlekompetence og empowerment)
 • Teori om og bag motivationssamtalen
 • Øvelser i motivationssamtalen
 • Selvvalgte problemstillinger vedrørende kronisk syges forandring af livsstil, patientuddannelse og motivationssamtale samt perspektivering i forhold til problematikker og udfordringer i praksis.

Litteratur:
Barth, T & Näsholm, C (2007) Motiverende samtale- Endring på egne vilkår. Fagbokforlaet Vigmostad & Bjørke AS
Loring m. fl. (2007): Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom. Komite for Sundhedsoplysning.
Rollnick,S, Miller W.R og Butler C.C ( 2009). Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Hans Reitzels Forlag, Købehavn.
Miller,W & Rollnick S. (2004) Motivationssamtale. Hans Reitzels Forlag. København
Rubak. S.(2006). Den motiverende samtale. Månedsskrift for Praktisklægegerning. Januar 2006: 84årgang: 81-95
Grabowski, Dan m.fl. (2010): Sundhedspædagogik i patientuddannelse – En litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelighed i patientuddannelse. Region Syddanmark og Steno.
Sundhedsstyrelsen (2005). Patientskoler og gruppebaseret patientskoler – litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter.
Sundhedsstyrelsen (2012): Kvalitetssikring af patientuddannelse.

Supplerende litteratur:
Der arbejdes med selvvalgt litteratur.

Deltagerantal:
Max 25 studerende

Undervisere:
Dorte Nielsen, Lektor
Inge Rasmussen, Lektor
Bettina Gudberg Juel, Adjunkt
Eksterne undervisere

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 36/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110113512
Dato og tid24. august 2015 - 4. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015