Palliation og palliativ indsats i et forsknings- og udviklingsbaseret tværprofessionelt klinisk perspektiv (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Palliation og palliativ indsats i et forsknings- og udviklingsbaseret tværprofessionelt klinisk perspektivPalliation and Palliative Care in a Research and development based interdisciplinary clinical perspective

ECTS point:
3 uger svarende til 5 ETCS-point.
Teoretisk undervisning, herunder klinik i form af studiebesøg og undervisning med repræsentanter fra klinisk praksis.

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8 /2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Svendborg
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator Afdeling for Uddannelserne til Sygeplejerske i Svendborg og Vejle, Mette Lomholt Skott
Tovholdere: Pia Runge Mahler, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
May-Lin Martinsen, Radiograf uddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Indsigt og fordybelse i teoretiske og kliniske aspekter indenfor den palliative pleje, behandling og omsorg med fokus på patienter i den sidste del af den palliative fase.

Temaet perspektiveres bl.a. ud fra ny udviklings- og forskningsbaseret viden.

I disse år er der meget fokus på palliation, og den udviklings- og forskningsmæssige side af den palliative indsats og omsorg kulminerende med ”Aftale om Kræftplan IV” (2016) og med de nye anbefalinger for den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen 2011). Den palliative tanke skal tænkes i nye baner i sundhedsvæsenet i forhold til, hvordan man bedst muligt kan implementere den palliative indsats til gavn for det enkelte menneske og dennes pårørende for at fremme livskvalitet. I dette valgfag lægges der vægt på ovenstående som en overordnet ramme.

Læringsforudsætninger:

 • Den studerende har særlig interesse for palliation og palliativ indsats.
 • Den studerende kan selvstændigt søge og sortere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur.
 • Den studerende er initiativrig og selvstændigt opsøgende.

Læringsudbytte:
Viden

Den studerende kan:

 • Reflektere på en måde, der viser en forståelse for det uhelbredeligt syge og døende menneskes fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov.
 • Udvælge, vurdere og diskutere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden inden for palliativ indsats og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Identificere og diskutere komplekse problemstillinger i forhold til at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.
 • Identificere og diskutere kliniske sundhedsfaglige problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats og omsorg.

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Kritisk reflektere over sundhedsfaglige kliniske tiltag, der har fokus på at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde omkring problemstillinger, der har fokus på at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Læringsaktiviteter:
Der forventes en høj grad af studenteraktivitet gennem alle faserne i valgfaget, dvs. individuel studieaktivitet og gruppedrøftelser, hvor de studerende på baggrund af egen praksis udveksler erfaringer og reflekterer. Endvidere vil der være lærerstyret undervisning fx overbliksforelæsninger fra interne og eksterne undervisere. Disse forelæsninger / oplæg vil lægge op til en dialog mellem de studerende og oplægsholdere.

Der indgår studiebesøg i klinisk praksis.

Indhold:
Valgfaget varer 3 uger, og der indgår undervisning i tværfaglig indsats i det palliative forløb, idet der vil være et særligt fokus på den sidste del af den palliative fase.

På baggrund af WHO´s definition af Palliativ Care[1] og Cicely Saunders teori om ”Total Pain” [2] har valgfaget fokus på fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problematikker hos palliative kræftpatienter set i et tværfagligt perspektiv og heraf følgende sundhedsfaglige interventioner og omsorg.

Valgfaget indledes med en generel introduktion til begrebet palliation i såvel sundhedsprofessionelt som patientologisk perspektiv. Efterfølgende vil undervisningen baseres på følgende fire temaer:

 • Tema 1: Kliniske symptomer hos palliative patienter med et særligt fokus på den sidste del af den palliative fase.

Der gives et oplæg af overlæge fra Palliativt Team Fyn med fokus på smertelindring og delir, og en fysioterapeut fra Palliativt Team Fyn vil give oplæg om lindrende fysioterapi.

Temaet bearbejdes selvstændigt af de studerende i et gruppearbejde, hvor de ud fra egen klinisk praksis udarbejder en case relateret til patienter med delir, fatigue, dyspnø, smerter og gastrointestinale symptomer. Hertil skal der søges forskningslitteratur omhandlende den sundhedsfaglige problemstilling. Gruppearbejdet afsluttes med oplæg fra de studerende og diskussion, hvor de gennemgående undervisere Pia Runge Mahler og May-Lin Martinsen vil deltage.

 •  Tema 2: Sociale forhold og hverdagslivet hos den palliative patient.

Temaet indledes med oplæg af en socialrådgiver fra Palliativt Team Fyn, der fortæller om sociale problemstillinger i livet med kræft set både fra patientens og de pårørendes perspektiv.

Specifikt i forhold til seksualitet og hverdagsliv hos palliative patienter gives oplæg af lektor, ph.d. stud, fysioterapeut, master i sexologi, Helle Gerbild.

Vægtningen her vil være på diskussion omkring samtalen med patient og pårørende omkring seksualitet og intimitet.

Herudover vil der være oplæg fra en patient(er) med prostatakræft, der fortæller om dét at være kræftramt og problemstillinger hos mandlige kræftpatienter, og fra en pårørende til kræftpatient, der fortæller om livet med en kræftramt ægtefælle. Hun vil fortælle om sine oplevelser med sundhedsvæsenet og det at leve videre som efterladt.

 • Tema 3: Lidelse og død med fokus på eksistentielle/åndelige overvejelser hos palliative patienter.

Der gives oplæg af ph. d., cand.scient.san Lene Moestrup, der vil fortælle om sit Ph.d. projekt, der omhandler eksistentielle behov hos døende kræftpatienter og deres pårørende baseret på undersøgelser foretaget på danske hospicer.

Desuden vil Pia Runge Mahler give oplæg om ritualer og sorgpraksis med fokus på sygeplejerskens rolle i udførelsen af ritualer i forbindelse med døden og tiden efter.

Temaet nuanceres yderligere med studiebesøg hos en bedemand, som fortæller om praktiske foranstaltninger og problematikker vedrørende dødsfald og begravelse / bisættelse.

Temaet perspektiveres af præst, ph.d. Anders Kjærsig, som vil give oplæg om sin funktion som præst i kontakten med palliative borgere og efterladte. Han vil desuden introducere et særligt perspektiv på kunst og sorg.

 • Tema 4: Samtale og nærvær med den uhelbredeligt syge og døende patient.

Der gives et oplæg af Pia Runge Mahler om samtalen som intervention og nærværet med den uhelbredeligt syge og døende patient. Dialogen med de studerende er højt prioriteret i forhold til at inddrage egne erfaringer fra klinisk praksis og med fokus på kritisk refleksion i forhold til dette. Der inddrages elementer fra Pia Runge Mahlers eget sygeplejefaglige kvalitetsudviklingsarbejde omkring samtaler med lungekræftpatienter i Lungemedicinsk afdeling J, Odense Universitetshospital (2011).

Temaet afsluttes med to lektioner om samtaleteknik, hvor psykolog Laura E. Graakjær, Kræftens Bekæmpelse sammen med underviser Pia Runge Mahler vil være facilitatorer.

Temaet nuanceres yderligere med et studiebesøg på hospice, hvor en sygeplejerske på hospice fortæller om sit arbejde og personalets pleje og omsorg for det døende menneske. Der bliver desuden en rundvisning af hospicets lokaliteter.

Skema:
Endeligt skema lægges på LMS senest tre uger før kursets start.

Litteratur:
Litteraturen er tænkt som den studerendes mulighed for, at opbygge eller udvide sit videns- og refleksionsgrundlag i relation til undervisningens indhold.

Der lægges en endelig litteraturliste på LMS senest tre uger før kursets start.

Deltagerantal:
30 studerende

Gennemgående undervisere:
Pia Runge Mahler, sygeplejerske, cand.cur, lektor, pirm@ucl.dk
May-Lin Martinsen, radiograf, lektor, mama6@ucl.dk

[1] Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer palliativ indsats som en indsats, der har til ”formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”. (Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats 2011)

[2] Saunders C.: Care of patients suffering from terminal illness at St. Joseph’s Hospice, Hackney, London. Nursing Mirror, 14. February 1964 p. viii.

 

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600001215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point