Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje (uge 35-37) - Vejle

Valgfagets titel:
Kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje / Development of clinical nursing quality

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 37/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Kriterier for optagelse:
Bestået de første 6 semestre i Sygeplejerskeuddannelsen. Kan kun søges af sygeplejerskestuderende i UCL

Formål:
Uddannelsestilbuddene skal medvirke til udvikling af de studerendes kompetencer i forhold til at agere professionelt i et samfund og sundhedsvæsen, der er under konstant forandring. Det fordrer specialiserede monofaglige kompetencer. Overordnet tager valgfaget udgangspunkt i samfundsmæssige temaer eller problemstillinger, der netop kræver sådanne kompetencer. Valgfaget skal give mening for de studerende på kort og på lang sigt. Dvs. dels i forhold til læringsudbyttet i forbindelse med bachelorprojekt og dels i forhold til deres kommende professionsudøvelse.

Valgfaget skal med fokus på det professionsspecifikke give de studerende mulighed for monofaglig fordybelse eller toning i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen. Disse uddannelsestilbud retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af professionsfaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. De enkelte tilbud skal inddrage tværprofessionelle og tværsektorielle perspektiver.

Valgfagets tema/profil:
Valgfagets tema er kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje. De studerende præsenteres for grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling, med afsæt i viden om og færdigheder i udvikling af bla. kliniske retningslinjer, audit og survey. Der præsenteres nationale og lokale strategier for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og disse applikeres til de studerende eget kvalitetsudviklingsprojekt og/eller bachelorprojekt. Herefter arbejder de studerende i grupper med kvalitetsudviklingsmetoder og afprøver disse i lille skala. Ud fra de studerendes fokus arbejdes med litteratursøgning, evidensbasering, dataindsamling og vurderingsredskaber. De studerende vælger eget fokus for kvalitetsudvikling og der indhentes data fra klinisk praksis. Data analyseres og slutteligt udarbejder og præsenterer de studerende implementeringsstrategier for deres kvalitetsudviklingsfokus.

Der er indlagt vejledning i undervisningsforløbet så der kontinuerligt gives feedback på processen.

Kvalitetsudviklingsprocessen dokumenteres løbende. De studerende modtager feedback på egen opgave af både medstuderende og underviser ved afslutning af valgmodulet.

Valgfaget vil løbende skabe transfer til bachelorprojektet, hvor udvalgte områder applikeres på projektform og indhold.

Ovenstående elementer er visualiseret i nedenstående model og skal ses som et sammenhængende udviklingsprojekts elementer:

Læringsforudsætninger:
Viden og færdigheder i litteratursøgning. Grundlæggende viden om kvalitetsbegreber i sundhedsvæsenet.

Læringsudbytte:
Viden:

 • har viden om grundlæggende begreber om kvalitet og kvalitetsudvikling
 • har viden om grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling
 • har viden om kvalitetsudviklings betydning for den kliniske sygepleje, herunder relevansen af   udvikling af kliniske retningslinjer og standarder
 • har viden om forskellige strategier til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • har viden om forskellige implementeringsstrategier

Færdigheder:

 • kan beskrive og vurdere kvalitet ud fra et organisatorisk, et sundhedsfagligt og et patient-oplevet perspektiv
 • kan identificere behov for kvalitetsudvikling og kan udvælge og begrunde relevante metoder til kvalitetsudvikling
 • kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater i relation til et område hvor der er behov for kvalitetsudvikling
 • kan vurdere og argumentere for mulige strategier til implementering

Kompetencer:

 • har færdigheder i at indgå i udarbejdelse af en klinisk retningslinje
 • forholder sig kritisk analyserende i forhold til forsknings- og udviklingsviden, der inddrages som evidens i en klinisk retningslinje og kan argumentere for perspektiver og synspunkter
 • har færdigheder i at anvende metoder til kvalitetsmonitorering og udvikling
 • kan anvende og reflekterer over muligheder og barrierer for udvikling og implementering af kliniske kvalitetsudviklingsinitiativer

Læringsaktiviteter og indhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger, og der præsenteres og arbejdes med teorier og forskning om kvalitetsudvikling med fokus på evidensbaseret sygepleje, kliniske retningslinjer og grundlæggende metoder til kvalitetsudvikling af sygeplejen.

Undervisningen er tilrettelagt med korte forelæsninger, som inspiration til de studerendes selvstændige arbejdsproces. De studerende arbejder i grupper med identificering af en sygeplejefaglig problemstilling til kvalitetsudvikling. Dette kan udspringe af de studerendes erfaringer fra praksis eller de studerendes Bachelorprojekt. Herefter arbejder de med fastlæggelse af standard for kvaliteten af området. Dette gøres vha. litteratursøgning og efterfølgende evidensbasering og vurdering ud fra fastlagte kriterier(Agree redskab). Herefter indsamles empiri vha. kvalitetsudviklingsmetoder f.eks. audit, survey, skyggemetode eller ”I patientens fodspor”. Der kan indsamles empiri i Sundhedshuset eller hos andre samarbejdspartnere f.eks. en sygehusafdeling på SLB eller i primær sektoren.

Efter identificering af behov for kvalitetsudvikling og analyse af data, planlægges implementeringsstrategi for området. Her arbejder de studerende gruppebaseret med implementeringsteori og udvælger kommunikationsstrategier, samt vurderer disse i relation til succesfuld implementering i praksis.

Deltagelsespligt:
Der vil være deltagelsespligt på valgfaget (max. 20 % fravær).
Konsekvens for manglende deltagelse vil være en afløsningsopgave.

Pensum:

 • Kousholt, Christine; Kousholt, Henrik Breiner (2013): Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. COK, Center For Offentlig Kompetenceudvikling. S. 125-134.
 • Krøll, Vibeke (2011): Centrale begreber i arbejdet med kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 11-23.
 • Mainz, Jan (2017): Basal Kvalitetsudvikling. Munksgaard s. 15-58, 75-88.
 • Salting, Tove; Oberlander, Lars; Hounsgaard, Jeanette (2014): Intern Survey i Region Syddanmark. En håndbog i praktisk brug af intern survey. Center For Kvalitet. Region Syddanmark. S. 10-47.
 • Pedersen, Preben Ulrich (2011): Hvorfor arbejde med kliniske retningslinjer i klinisk praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 25 – 37.
 • Laustsen, Sussie (2011): Evidensbaseret praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 39 – 49.
 • Horsbøl, Trine Allersslev (2011): Udvikling af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 51 -61
 • de Thurah, Anette (2011): Det fokuserede spørgsmål. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s. 63 – 70.
 • Buus, Niels m.fl. (2008): Litteratursøgning i praksis. I: Sygeplejersken, årg. 108 nr. 10
 • Horsbøl, Trine Allerslev (2011): Systematisk litteratursøgning og –gennemgang. I:
 • Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.71 – 90.
 • de Thurah, Anette (2011): Vurdering af kliniske retningslinjer. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.101 – 108
 • Frendved, Charlotte (2007): Gennembrudsmetoden sparer forgæves arbejde. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 5/Juni.
 • Scheel, Linda Schumann (2011): Fra papir til praksis. I: Krøll, Vibeke (red): Kliniske retningslinjer. Hvordan og hvorfor. København, Munksgaard, s.109 – 123.
 • Bro, Flemming; Ravn, Britta; Vedsted, Peter (2010): Gennembrudsmodellen er en metode til at skabe forandringer. Ugeskrift for Læger, 172/10 8. marts 2010.
 • Frendved, Charlotte (2007): Gennembrudsmetoden sparer forgæves arbejde. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 5/Juni.
 • Hjort, Pernille (2015). Lewins 3 trin til forandringsledelse. Væksthus for Ledelse, Lederweb. https://www.lederweb.dk/strategi/forandringsledelse/artikel/113935/lewins-forandringsmodel (lokaliseret d. 12.1.2018).
 • Rogers, Everette M (1983). Diffusions of innovation. The Free Press. S. 241-263.
 • Kotter, John (1999). I spidsen for forandringer. Peter Asschenfeldts Forlag. S. 21-39

Der må endvidere påregnes, at supplerende litteratur kan forekomme.

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Adjunkt Anne Jokimsen
Lektor Lone Hansen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110213915
Dato og tid27. august - 14. september 2018 (uge 35-37)
StedUCL Campus Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point