Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer

Valgfagets titel:
Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer / Healthcare Entrepreneurs and Innovators

ECTS-point:
6 uger uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema:
Som studerende skal du igennem en udviklingsproces der har tema i tværgenrationalitet i et internationalt og innovativt perspektiv. Dette vil foregå i samarbejde med Windesheim University Minor program: Innovations in an Inter-generational Society. Det vil indebære to ugers studierejse til Windesheim, Holland.

Valgfaget har til formål, at udvikle studerendes professionsfaglige innovative kompetencer og understøtte et mindset, der kan perspektivere egen sameksistens med andre generationer i nutidens samfund. Specifikke professions udfordringer adresseres og løsninger anskues i et tværgenerationelt, entreprenørielt og globalt perspektiv.

Vores læringsramme er et Quattro Helix, hvor aktører fra privat-, offentlig sektor, uddannelsesinstitutioner og borgere indgår i samskabende netværk. Quatro Helix tilgangen har til formål at understøtte erfaringen med udbytterige fællesskaber til at innovere på fælles samfundsudfordringer, der er en del af sundhedsprofessionelles mandat.

Valgfaget er et delvist engelsksproget program i en både international og tværprofessonel setting.

Læringsforudsætninger:

 • Mod til at udfordre grænserne for professionernes virke og selvforståelse fx i forhold til at afsøge nye vidensområder, afprøve nye metoder, udvikle professionspraksis og/eller nye professionsrettede produkter mv.
 • Ambition om at kunne inddrage og samarbejde med borgere på tværs af generationer sektorer og siloer i et velfærdssamfund i forandring.
 • Nysgerrighed og engagement
 • Engelsk kundskaber til deltage i undervisning, der foregår på engelsk på Windesheim University of Applied Sciences, Holland

Valgfaget kræver et højt aktivitetsniveau. Fulde udbytte af kurset fordrer lyst og engagement til, at være i og lære at være i entreprenørielle processer.

Kriterier for optagelse:
Valgfaget tilbydes til professionsbachelorstuderende på tværs af uddannelsesretninger, der har gennemført de første 12 moduler af deres professionsuddannelse.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
Viden om og forståelse for:

 • Teorier inden for innovation, entreprenørskab og kreative arbejdsprocesser i forhold til idéudvikling, implementering, sparring, formidling og evaluering
 • Målrettede og ressourceorienterede bruger- og borgerinddragende metoder
 • Viden om og forståelse for teorier og metoder til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer

Færdigheder i:

 • At generere eller videreudvikle ideer, der kan bidrage til løsning af velfærdsudfordringer med indsigt i egen og andre professioners potentialer samt med inddragelse af borgere fra forskellige generationer
 • At vurdere innovative og involverende processer i forhold til at gennemarbejde ideerne med henblik på implementering
 • At videreudvikle metoder til generering af empiri og kvalificering af idéer

Kompetence til:

 • At lede, facilitere og understøtte andres ideer og processer i relation til miljø- og sundhedsfremme
 • At igangsætte og evaluere arbejdet med konkrete projekter, herunder formidling af resultater
 • At indgå konstruktivt i samarbejde om løsning af sociale udfordringer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer.
 • At udvikle eget netværk samt udbygge andres tværgenerationelle netværk.
 • At reflektere med og udvikle egen kompetencebevidsthed og der ved styrke self- efficacy.

Læringsaktiviteter:

 • Oplæg af eksperter inden for alle fire dele af Quatro helixen: Private virksomheder, offentlige instanser, borgere og uddannelsesinstitutioner.
 • Feltarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Øvelser
 • Projektarbejde/studietimer.
 • Studiebesøg
 • Studietur til Windesheim University of Applied Science, Holland
 • Undervisningen understøttes af blended learning

Indhold:

 • Effectuation
 • Socialt entreprenørskab – herunder Social Business Model Canvas
 • Tværgenerationalitet
 • Innovation og socialt entreprenørskab i internationalt perspektiv

Afslutning af valgfaget:
I gennem modulet dokumenteres progression af den studerendes faglige og personlige udvikling i en portfolio.
Der udarbejdes en præsentation i teams til slut i modulet.

Undervisere:
Undervisere ved Windesheim University of Applied Science
Gæsteforelæsere og eksterne oplægsholdere
Merete Drachmann, Lektor, UCL Vejle
Christina Hjøllund Klausen, Adjunkt, UCL Odense

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 5 – 10 / 2017
Udlandsophold Windesheim 6. februar – 17. februar 2017

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3111013114
Dato og tidUge 5 - 10 (30. januar - 10. marts)
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 42 + 43
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 42
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger