Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer

Valgfagets titel:
Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer / Healthcare Entrepreneurs and Innovators

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Kriterier for optagelse:
Valgfaget tilbydes til professionsbachelorstuderende på tværs af uddannelsesretninger, der har gennemført de første 12 moduler af deres professionsuddannelse

Valgfaget udbydes tværprofessionelt

Baggrund for valgfaget:
På dette internationale og tværprofessionelle valgfag vil du arbejde med temaet: sameksistens mellem generationer.
En del af valgfaget udgøres af en to – ugers studietur til Windesheim University of Applied Sciences i Holland. Her deltager du i det intensive forløb The Generation Lab, som er en del af universitetets fulde semester Intergenerational Innovations. Her vil du få viden om forskellige generationer, hvad der karakteriserer dem, hvad der adskiller dem, og hvad de har til fælles.
Den viden du får om forskellige generationer, vil du få mulighed for at arbejde kreativt og innovativt med i et mono- eller tværprofessionelt perspektiv.

Du vil under valgfaget få styrket dine innovative kompetencer, og du vil få viden og redskaber, som gør dig i stand til at tænke kreativt og handle aktivt på egne og andres værdiskabende idéer, som bl.a. kan bidrage til bedre forståelse og samhørighed mellem generationer i samfundet.

Valfagets formål:
Valgfaget har til formål at understøtte et mind-set hos de studerende, hvor de kan perspektivere egen sameksistens med andre generationer i nutidens samfund. Specifikke professionsudfordringer adresseres og løsninger anskues i et tvær-generationelt, entreprenant og globalt perspektiv.
Valgfaget har tilmed til formål at udvikle de studerendes professionsfaglige innovative kompetencer, herunder deres personlige indstilling, omverdensforståelse, kreativitet og handlekraft.
Læringsrammen er et Quattro Helix, hvor aktører fra privat-, offentlig sektor, uddannelsesinstitutioner og borgere indgår i samskabende netværk. Quatro Helix tilgangen har til formål at understøtte erfaringen med udbytterige fællesskaber til at innovere på de fælles samfundsudfordringer, der er en del af de sundhedsprofessionelles mandat.

Læringsforudsætninger hos de studerende:

 • Mod til at udfordre grænserne for professionernes virke og selvforståelse – herunder at afsøge nye vidensområder, afprøve nye metoder, udvikle professionspraksis og/eller udvikle nye professionsrettede produkter og services.
 • Ambition om at kunne inddrage og samarbejde med borgere på tværs af generationer, i et velfærdssamfund i forandring.
 • Nysgerrighed og engagement

Læringsudbytte:
Efter modulet har den studerende opnået:
Viden om og forståelse for:

 • Tilstedeværelsen af forskellige generationer i samfundet, og deres indbyrdes afhængighed af hinanden -som fundament for bevarelse og udvikling af velfærdssamfundet.
 • Teorier inden for innovation, entreprenørskab og kreative arbejdsprocesser i forhold til idéudvikling, implementering, sparring, formidling og evaluering.
 • Målrettede og ressourceorienterede bruger- og borgerinddragende metoder
 • Viden om og forståelse for teorier og metoder til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer

Færdigheder i:

 • At generere eller videreudvikle ideer, der kan bidrage til løsning af velfærdsudfordringer – med indsigt i egen og andre professioners potentialer – samt med inddragelse af borgere fra forskellige generationer
 • At vurdere innovative og involverende processer – og efterfølgende gennemarbejde ideerne med henblik på implementering
 • At videreudvikle metoder til generering af empiri og kvalificering af ideer

Kompetence til:

 • At lede, facilitere og understøtte andres ideer og processer i relation til miljø- og sundhedsfremme
 • At igangsætte og evaluere arbejdet med konkrete projekter, herunder formidling af resultater
 • At indgå konstruktivt i samarbejde om løsninger på sociale udfordringer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer.
 • At udvikle eget netværk samt udbygge andres tværgenerationelle netværk.
 • At reflektere med – og udvikle egen kompetencebevidsthed, og der ved styrke self- efficacy.

Læringsaktiviteter:

 • Oplæg af eksperter inden for alle fire dele af Quatro Helixen: Private virksomheder, offentlige instanser, borgere og uddannelsesinstitutioner.
 • Feltarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Projektarbejde
 • Studietur til Windesheim University of Applied Science, Holland
 • Undervisningen er delvist på dansk/engelsk og understøttes af Blended Learning

Indhold:

 • Effectuation
 • Socialt entreprenørskab – herunder Social Business Model Canvas
 • Innovation og socialt entreprenørskab i internationalt perspektiv
 • Det inter-generationelle samfund

Afslutning af valgfaget:
I gennem modulet dokumenteres progression af den studerendes faglige og personlige udvikling i en port folio. Der udarbejdes en præsentation i teams ved afslutningen af modulet.

Undervisere fra UCL:
Lone Hansen, UCL Vejle: loha@ucl.dk
Sara Emilie Troelsdatter, UCL Odense: seha@ucl.dk

Praktisk information om studieturen til Holland:
Studieturen til den smukke by Zwolle i Holland er estimeret til at koste ca. kr. 7.000,- pr. deltager. Tog/fly-billetter, overnatning og mad/drikke er medtaget i denne ca. pris.
Turen kan gøres billigere, hvis flere rejser/bor sammen. Kontakt din internationale koordinator på din uddannelse, for at høre om du kan få et legat til delvis dækning af rejseudgifterne.
Internationalt Kontor på UCL kan hjælpe med forslag til billigste transport- og overnatningsmuligheder for deltagerne. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme individuelle ønsker og behov.

Kontakt Søren Ulriksen, Internationalt Kontor for at høre mere om studieturen: sbul@ucl.dk
Valgfaget er udviklet med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.
Se introduktionsvideo til det to ugers intensive forløb i Holland

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 38
Uge 35 på UCL
Uge 36-37 i Holland
Uge 38 på UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3111013514
Dato og tidUge 35 - 38
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point