Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer - OBS dette er et 6 ugers valgfag

Valgfagets titel:
Internationale sundhedsentreprenører og innovatorer / International health entrepreneurs and innovators

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Odense, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 11 / 2018
Uge 7 og 8 tilbringes ved Windesheim University of Applied Sciences, Holland

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator i Afdeling for Uddannelserne til Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense Helle Andersen
Tovholder: Christina Hjøllund Klausen, sygeplejerskeuddannelsen i Odense samt Leif Zebitz

Valgfagets tema:
Som studerende skal du igennem en spændende udviklingsproces, der har fokus på temaet: generationer – i et internationalt og innovativt perspektiv.

Igennem valgfaget vil du få viden om den generation, du tilhører, og du vil få indsigt i fem andre generationer, som hver har deres karakteristika, ønsker, behov og syn på samfundets udfordringer. Du lærer hvad der er særligt for din generation, hvad der adskiller generationer, og hvad der binder dem sammen. Dette sker under en to ugers intensiv studierejse til Windesheim University of Applied Sciences i Holland, hvor du deltager i The Generation Lab. Her møder du personer, som repræsenterer fem forskellige generationer, og du får mulighed for at gå i dialog om emner, som ikke kun er væsentlige for din profession, men for samfundet som helhed. Et samfund, hvor der i stigende grad  er behov for øget forståelse mellem de unge og ældre generationer.

 Valgfaget har til formål at understøtte et mindset hos de studerende, hvor de kan perspektivere egen sameksistens med andre generationer i nutidens samfund. Specifikke professionsudfordringer adresseres, og løsninger anskues i et tværgenerationelt, entreprenørielt og globalt perspektiv.

Valgfaget har tilmed til formål at udvikle de studerendes professionsfaglige innovative kompetencer: personlige indstilling, omverdensforståelse, kreativitet og handlekraft.

Læringsrammen er et Quattro Helix, hvor aktører fra privat-, offentlig sektor,  uddannelsesinstitutioner og borgere indgår i samskabende netværk. Quatro Helix tilgangen har til formål at understøtte erfaringen med udbytterige fællesskaber til at innovere på de fælles samfundsudfordringer, der er en del af de sundhedsprofessionelles mandat.
Valgfaget undervises i en national og international setting. Undervisningen foregår primært på dansk, med undtagelse af studierejsen til Holland, hvor undervisning, dialog, interviews mm. Vil foregå på engelsk.

Læringsforudsætninger hos de studerende:

 • Mod til at udfordre grænserne for professionernes virke og selvforståelse – f. eks. i forhold til at afsøge nye vidensområder, afprøve nye metoder, udvikle professionspraksis og/eller udvikle nye professionsrettede produkter, services mv.
 • Ambition om at kunne inddrage og samarbejde med borgere på tværs af generationer, i et velfærdssamfund i forandring.
 • Nysgerrighed og engagement
 • Engelskkundskaber til deltage i undervisningen, der foregår på engelsk på Windesheim

University of Applied Sciences, Holland.

Valgfaget kræver et højt aktivitetsniveau. Fulde udbytte af kurset fordrer lyst og engagement til at være i – og lære at være i entreprenørielle processer.

Læringsudbytte:
Efter valgfaget har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
Viden om og forståelse for:

 • Tilstedeværelsen af forskellige generationer i samfundet, og deres indbyrdes afhængighed af hinanden -som fundament for bevarelse og udvikling af velfærdssamfundet
 • Teorier inden for innovation, entreprenørskab og kreative arbejdsprocesser i forhold til idéudvikling, implementering, sparring, formidling og evaluering
 • Målrettede og ressourceorienterede bruger- og borgerinddragende metoder
 • Viden om og forståelse for teorier og metoder til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer

Færdigheder i:

 • At generere eller videreudvikle ideer, der kan bidrage til løsning af velfærdsudfordringer – med indsigt i egen og andre professioners potentialer – samt med inddragelse af borgere fra forskellige generationer
 • At vurdere innovative og involverende processer – og efterfølgende gennemarbejde ideerne med henblik på implementering
 • At videreudvikle metoder til generering af empiri og kvalificering af ideer

Kompetence til:

 • At lede, facilitere og understøtte andres ideer og processer i relation til miljø- og sundhedsfremme
 • At igangsætte og evaluere arbejdet med konkrete projekter, herunder formidling af resultater
 • At indgå konstruktivt i samarbejde om løsninger på sociale udfordringer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer.
 • At udvikle eget netværk samt udbygge andres tværgenerationelle netværk.
 • At reflektere med – og udvikle egen kompetencebevidsthed, og der ved styrke self- efficacy.

Læringsaktiviteter:

 • Oplæg af eksperter inden for alle fire dele af Quatro helixen: Private virksomheder, offentlige instanser, borgere og uddannelsesinstitutioner.
 • Feltarbejde med eksterne samarbejdspartner
 • Øvelser
 • Projektarbejde/studietimer.
 • Studiebesøg
 • Studietur til Windesheim University of Applied Science, Holland
 • Undervisningen understøttes af blended learning

Indhold:

 • Effectuation
 • Socialt entreprenørskab – herunder Social Business Model Canvas
 • Tværgenerationalitet
 • Innovation og socialt entreprenørskab i internationalt perspektiv

Afslutning af valgfaget:

 • I gennem modulet dokumenteres progression af den studerendes faglige og personlige udvikling i en portfolio
 • Der udarbejdes en præsentation i teams ved afslutningen af valgfaget.

Undervisere:
Undervisere ved Windesheim University of Applied Science
Gæsteforelæsere og eksterne oplægsholdere
Christina Hjøllund Klausen, Adjunkt, UCL, Odense samt andre interne undervisere

Kriterier for optagelse:
Valgfaget tilbydes til professionsbachelorstuderende på tværs af uddannelsesretninger, der har gennemført de første 6 semestre af deres professionsuddannelse.

Bemærkning:
Studerende, der har en foreløbig aftale med international koordinator Leif Zebitz  leze@ucl.dk skal prioritere dette

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600011215
Dato og tidDen 5. februar - 16. marts 2018 (uge 6 - 11)
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point