Individuelt forløb

Valgfagets titel:
Individuelt forløb / Individually course

ECTS-point:
2 uger vil udløse 3 1/3 ECTS, 4 uger vil udløse 6 2/3 ECTS og 6 uger 10 ECTS point.

Valgfaget afholdes på:
Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagets ansvarlige uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Det er muligt selv, at tilrettelægge et kortere eller længerevarende forløb svarende til max 6 uger, gældende for både teoretiske og kliniske studier. Valgfag kan også afvikles som en studietur monofaglig eller tværfaglig i 2 uger. Valgperioden kan afvikles som såvel nationalt som et internationalt ophold. Perioden kan afvikles individuelt eller i grupper evt. tværprofessionelt. Planlægningen begynder i modul 12, hvor en ansøgning der dækker læringsaktiviteterne skal afleveres til den internationale koordinator, hvis det er et internationalt ophold og modulkoordinator hvis det drejer sig om et nationalt ophold.

Studieopholdet tilrettelægges af den studerende i samarbejde med modulkoordinator/den internationale koordinator, og kan kun gennemføres på baggrund af begrundet og godkendt ansøgning. Ansøgningen godkendes af modulkoordinator/den internationale koordinator evt.  i samarbejde med uddannelseschef.

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have bestået alle moduler op til modul 10.

Læringsudbytte:
Den studerende kan ved modulets afslutning:

  • beskrive, diskutere og anvende praksis -, udviklings – og forskningsbaseret viden i forhold til ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse
  • diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ergoterapeutiske professionsfærdigheder, professionsudøvelse og professionsudvikling
  • beherske relevante kommunikationsstrategier og -metoder i formidling af valgfagets indhold
  • evaluere egen faglig formåen og herud fra at identificere læringsbehov og demonstrere progression i læringen

Læringsaktiviteter:
Beskrives på 1-2 sider som skal indeholde foreløbig, men konkrete og begrundede oplysninger om/forslag til:

1. Forløbets grundlæggende ide og hvorfor et sådan forløb er relevant for den studerende

2. Formål/mål med det ønskede forløb og hvordan læringsudbyttes sikres

3. Problemformulering – fokus på forløbet præsenteres som et konkret og afgrænset spørgsmål

4. Det konkret undervisnings/læringsindhold i perioden, herunder hvilken rolle den studerende skal indtage. Hvilke aktiviteter skal den studerende udføre/deltage i for at nå sit mål for perioden. Det beskrives hvad den studerende vil gøre hvor hvordan hvor længe samt desuden hvordan der opnås kobling mellem teori og praksis.

5. Plan for forløbet, herunder af tidsforbrug på forskellige læringsaktiviteter. Endvidere beskrives de foreløbige sonderinger den studerende har gjort og de muligheder og aftaler, som denne ønsker at gå videre med.

6. Den studerende arbejder løbende med refleksion over læringsudbytte i forhold til egen profession og professionsudvikling.

Afslutning på “Internationalt valgfag“:
Den studerende afslutter det internationale forløb ved, at vælge mellem følgende internationaliserings aktiviteter – f.eks.:

  • Et fagligt rejsebrev, som indeholder beskrivelser af observationer, billeder, diskussioner mm., som kan anvendes til UCLs hjemmeside.
  • Oplæg på ergoterapi for alle
  • En undervisningsseance

Dette aftales i forbindelse med udarbejdning af modulbeskrivelse.

Afslutning af valgfaget “Individuelt forløb“:
Den enkelte studerende afleverer en reflekteret praksisbeskrivelse i Fronters afleveringsmappe for modul 13.
Indhold:

a)      afvikling af og refleksioner over læringsaktiviteterne i punkt 4 og 5

b)      overvejelser om ergoterapeutisk ansvar og kompetencer samt særlige forhold som f.eks. etik, sprogbarrierer og personlig sikkerhed.

c)      Den studerende udarbejder egen litteraturliste, der er relevant i forhold til emnet.

For et 2 ugers ophold svarende til 2 sider, for 4 uger 4 sider og for 6 uger 6 sider.

Har den studerende ikke afleveret det krævede, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet.

Andre bemærkninger:
Ansøgningen skal være afleveret først i modul 12.

Ansøgningen skal sendes til modulkoordinator/international koordinator ved internationale ophold til godkendelse.

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310813512
Dato og tid24. august 2015 - 2. oktober 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015