Sundhedsprofilen – En studenterdrevet praksis ved Helix Læringslaboratorium (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Sundhedsprofilen – En studenterdrevet praksis ved Helix Læringslaboratorium / The health Profile – A student-driven practice

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8 / 2018

Valgfaget afholdes på:
Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
og
Vidensbyen, Cortex Park 26, Campusvej, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Bioanalytikeruddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er at etablere en tværprofessionel studenterdrevet praksis, der selvstændigt udformer og kommunikere sundhedsprofiler. Dette vil styrke den studerendes monofaglige såvel som tværprofessionelle kompetencer, idet der både er fokus på evidensbaseret monofaglig praksis, og kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde. Dette opnås ved at de studerende skal tage ansvar for en praksis, hvor der skal udføres monofaglige test på borgere, der samles af et tværprofessionelt team til en sundhedsprofil, der kommunikeres til borgeren.

Det tværprofessionelle team skal også koordinere borgerforløbene og varetage kvalitetssikringen af praksissens arbejde. For at løfte dette ansvar vil den studerende arbejde med relevant kommunikationsteori, sundhedspædagogik samt metoder til kvalitetssikring. Der vil i høj grad indgå tværprofessionel læring, hvor de forskellige professioners kompetencer kommer i spil.

De udførte sundhedsprofiler ved Helix Læringslaboratorium indgår i et forskningsprojekt ved UCL. Ved valgfagets afslutning rettes fagets fokus mod denne forskning og de genererede datas forskningsanvendelse.

Læringsforudsætninger:

 • Det forudsættes at den studerende har interesse for sundhedsprofiler, kommunikation, forløbskoordination, kvalitetssikring- og udvikling samt kvantitativ forskning.
 • Det forudsættes, at den studerende deltager aktivt ved borgerinddragelse og –deltagelse.
 • Det forudsættes, at den studerende har et ønske om at indgår i et tværprofessionelt team, hvor samarbejde og tværprofessionel læring er nøglebegreber.

Læringsudbytte:
Viden

 • Opnå viden om udvalgte monofaglige test og forståelse for testresultaternes helbredsmæssige samspil med de øvrige professioners undersøgelser
 • Opnå viden om relevant kommunikationsteori og sundhedspædagogik
 • Opnå viden for forløbskoordinering af borger/patientforløb
 • Opnå viden om model for praktiske færdigheder
 • Opnå viden om organisatorisk, sundhedsfaglig og interpersonel kvalitet
 • Opnå viden om kvantitativ forskning herunder korrelationsanalyser
 • Opnå viden om pågående forsknings-og udviklingsaktiviteter inden for Helix Læringslaboratorium
 • Opnå viden om den sundhedsjuridiske ramme gældende for Helix Læringslaboratorium.

Færdigheder

 • Kunne varetage planlægningen, udførslen, kvalitetssikringen og fortolkningen af monofaglige test
 • Kunne varetage forløbskoordineringen i forbindelse med borgerundersøgelserne
 • Kunne omsætte testresultaterne fra en borgerundersøgelse til en samlet sundhedsprofil
 • Kunne kommunikere situationsbestem med borgerne under inddragelse af relevant kommunikationsteori og sundhedspædagogik
 • Kunne arbejde evidensbaseret i Helix Læringslaboratorium.
 • Kunne udføre korrelationsanalyser på genererede data og vurdere en evt. årsagssammenhæng.
 • Kunne kommunikere løsningsorienteret i et tværprofessionelt team
 • Kunne identificere styrker og udfordringer ved det tværprofessionelle samarbejde og omsætte dette til konkrete handlinger, der gavner det tværprofessionelle samarbejde.
 • Kunne indgå i tværprofessionel læring
 • Kunne diskutere organisatorisk, sundhedsfaglig og interpersonel kvalitet i relation til Helix Læringslaboratorium

Kompetencer

 • Kunne indgår i et tværprofessionelt team, hvor professionerne indgår i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde
 • Kan tage ansvar for udførslen af sundhedsprofiler, hvor den organisatorisk, sundhedsfaglig og interpersonel kvalitet er i fokus.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt som projektbaseret læring, hvor projektet er driften af en studenterdreven praksis. Projektet har en kompleksitet, der resultater i en række mono –og tværprofessionelle problemer, der skal analyseres og håndteres af de studerende både før, under og efter praksisarbejdet. Undervisning er struktureret omkring tre tilbagevendende aktiviteter; Introduktion til teori og ramme, monofaglig –eller tværprofessionel teamarbejde, vidensdeling med feedback og fælles refleksion.

Både ved det tværprofessionelle teamarbejde og den monofaglige vidensdeling med de øvrige professioner er der fokus på, at studerende fra forskellige professioner lærer med, af og om hinanden. Den interprofessionelle læring har til formål at styrke samarbejdet mellem de deltagende professioner og den samlede sundhedsfaglige kvalitet.

Projektbaseret læring stiller krav om, at de studerende indgår aktivt i teamarbejdet. Ved driften af den studenterdrevne praksis må det yderligere forventes, at den studerende udviser et stort engagement og ansvarlighed, således at de inviterede borgere oplever en professionel praksis.

Indhold:
Den studerende introduceres til teorier, der retter sig mod hhv. kommunikationen mellem sundhedsprofessionerne og kommunikationen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten (her borgeren). Den studerende vil bl.a. arbejde med Calgary-Cambridge modellen ved den mundtlige overlevering af en sundhedsprofil til en borger. I forbindelse med den mundtlige overlevering vil der yderligere blive inddraget sundhedspædagogiske begreber. For at understøtte kvaliteten af sundhedsprofilerne stifter den studerende bl.a. bekendtskab modellen for praktiske færdigheder samt begreberne organisatorisk, sundhedsfaglig og interpersonel kvalitet.

Da sundhedsprofilerne indgår i et forskningsprojekt ved Helix Læringslaboratorie, præsenteres den studerende for projektets sundhedsjuridiske ramme for at kunne overholde gældende lovgivning i den studenterdrevne praksis. For at involvere den studerende i sundhedsprofilernes forskningsanvendelse, indgår der teori om den kvantitative metode med fokus på korrelationsanalyse og årsagssammenhæng.

Gennem valgfaget vil den studerende også tilegne sig monofaglig viden knyttet til den enkelte professions tests, således at den enkelte profession kan planlægge, udføre, kvalitetssikre og fortolke egne test. Den studerende vil ligeledes anvende egen sundhedsfaglig viden til at integrere de udførte test til en samlet sundhedsprofil.

Uge 1: Forberedelse og planlægning af borgerforløb i den studenterdrevne praksis

Uge 2: Gennemførsel af borgerforløb i den studenterdrevne praksis

Uge 3: Evaluering og kvalitetsudvikling af praksis samt forskningssimuleret dataanalyse

Litteratur:
Følger senere

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Minna Friemann, Oliver Brage, Tone Elisabeth Bernchou og Tina Junge

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600006215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point