Forsknings- og udviklingsbaseret tværfaglig klinisk praksis med fokus på kræftpatienter og palliation

Valgfagets titel:
Forsknings- og udviklingsbaseret tværfaglig klinisk praksis med fokus på kræftpatienter og palliation /
Research based clinical interdisciplinary practice focusing on cancer patients and palliation

ECTS point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point.
Teoretisk undervisning, herunder klinik i form af studiebesøg og undervisning med repræsentanter fra klinisk praksis

Valgfaget afholdelse på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
University College Lillebælt
Baagøes Allé 8B
5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Kriterier for optagelse:
Den studerende har bestået Modul 1-12 på sin uddannelse

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema/profil:
Indsigt og fordybelse i teoretiske og kliniske aspekter indenfor den palliative pleje, behandling og omsorg med fokus på kræftpatienter i den sidste del af den palliative fase. Temaet perspektiveres bl.a. ud fra ny udviklings- og forskningsbaseret viden.

I disse år er der meget fokus på palliation, og den udviklings- og forskningsmæssige side af den palliative indsats og omsorg kulminerende med ”Aftale om Kræftplan III” (2010) og med de nye anbefalinger for den palliative indsats (Sundhedsstyrelsen 2011). Den palliative tanke skal tænkes i nye baner i sundhedsvæsenet i forhold til, hvordan man bedst muligt kan implementere den palliative indsats til gavn for det enkelte menneske og dennes pårørende for at fremme livskvalitet.

I dette valgfag lægges der vægt på ovenstående som en overordnet ramme og med fokus på kræftpatienter, da det fortsat er en stor gruppe indenfor det palliative område.

Læringsforudsætninger:
Den studerende har særlig interesse for palliation og kræftpatienter.
Den studerende kan selvstændigt søge og sortere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur.
Den studerende er initiativrig og selvstændigt opsøgende.

Læringsudbytte:
Viden:
Den studerende kan:

  • Reflektere på en måde, der viser en forståelse for det uhelbredeligt syge og døende menneskes fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov.
  • Udvælge, vurdere og diskutere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden inden for palliativ indsats og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Færdigheder:
Den studerende kan:

  • Identificere og diskutere komplekse problemstillinger i forhold til, at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.
  • Identificere og diskutere kliniske sundhedsfaglige problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats og omsorg.

Kompetencer:
Den studerende kan:

  • Kritisk reflektere over sundhedsfaglige kliniske tiltag, der har fokus på at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.
  • Indgå i tværfagligt samarbejde omkring problemstillinger, der har fokus på at lindre symptomer og lidelse og fremme livskvalitet hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Læringsaktiviteter:
Der forventes en høj grad af studenteraktivitet gennem alle faserne i valgfaget, dvs. individuel studieaktivitet og gruppedrøftelser, hvor de studerende på baggrund af egen praksis udveksler erfaringer og reflekterer. Endvidere vil der være lærerstyret undervisning fx. overbliksforelæsninger fra interne og eksterne undervisere. Disse forelæsninger/oplæg vil lægge op til en dialog mellem de studerende og oplægsholderne.

Der indgår studiebesøg i klinisk praksis.

Indhold:
Valgfaget varer 4 uger, og der indgår undervisning i både mono- og tværfaglig indsats i det palliative forløb, idet der vil være et særligt fokus på den sidste del af den palliative fase.

På baggrund af WHOs definition af Palliativ Care[1] og Cicely Saunders teori om ”Total Pain[2] har valgfaget fokus på fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problematikker hos palliative kræftpatienter set i et tværfagligt perspektiv og heraf følgende sundhedsfaglige interventioner og omsorg.

Valgfaget indledes med en generel introduktion til begrebet palliation i såvel sundhedsprofessionelt som patientologisk perspektiv. Efterfølgende vil undervisningen baseres på følgende fire temaer:

Tema 1 og Tema 2 vil primært afvikles over de to første uger.

Tema 3 og Tema 4 vil primært afvikles over de sidste to uger.

  • Tema 1: Kliniske symptomer hos palliative kræftpatienter med et særligt fokus på den sidste del af den palliative fase.

Der gives et oplæg af overlæge fra Palliativt Team Fyn med fokus på smertelindring og delir, og en fysioterapeut fra Palliativt Team Fyn vil give oplæg om lindrende fysioterapi.
Temaet bearbejdes selvstændigt af de studerende i et gruppearbejde, hvor der søges forskningslitteratur omhandlende sundhedsfaglige problemstillinger relateret til patienter med delir, fatigue, dyspnø og smerter.
I forbindelse med litteratursøgningen vil der være bibliotekar til rådighed.
Gruppearbejdet afsluttes med oplæg fra de studerende og diskussion, hvor de gennemgående undervisere, Pia Runge Mahler og Lene Moestrup, vil deltage.

  •  Tema 2: Sociale forhold og hverdagslivet hos den palliative kræftpatient.

Temaet indledes med oplæg af en socialrådgiver fra Palliativt Team Fyn, der fortæller om sociale problemstillinger i livet med kræft set både fra patientens og de pårørendes perspektiv.
Specifikt i forhold til seksualitet hos palliative kræftpatienter vil Pia Runge Mahler give et oplæg.
Der gives desuden oplæg af sygeplejerske og sexolog Rikke Thor med fokus på seksualitet og hverdagsliv hos palliative kræftpatienter. Vægtningen her vil være på diskussion omkring samtalen med patient og pårørende omkring seksualitet.
Herudover vil der være oplæg fra en patient med prostatakræft, der fortæller om det at være kræftramt og problemstillinger hos mandlige kræftpatienter, og fra en pårørende til kræftpatient, der fortæller om livet med en kræftramt ægtefælle. Den pårørende vil fortælle om sine oplevelser med sundhedsvæsenet og det at leve videre som efterladt.

  • Tema 3: Lidelse og død med fokus på eksistentielle/åndelige overvejelser hos palliative kræftpatienter.

Der gives oplæg af ph. d., cand.scient.san Lene Moestrup, der vil fortælle om sit Ph.d. projekt, der omhandler eksistentielle behov hos døende kræftpatienter og deres pårørende baseret på undersøgelser foretaget på danske hospicer.
Desuden vil Pia Runge Mahler give oplæg om ritualer med fokus på sygeplejerskens rolle i udførelsen af ritualer i forbindelse med døden.
Temaet nuanceres yderligere med studiebesøg hos en bedemand, som fortæller om praktiske foranstaltninger og problematikker vedrørende dødsfald og begravelse/bisættelse.
Temaet perspektiveres af præst, ph.d. Anders Kjærsig, som vil give oplæg om sin funktion som præst i kontakten med palliative borgere og efterladte. Han vil desuden introducere et særligt perspektiv på kunst og sorg.

  • Tema 4: Samtale og nærvær med den uhelbredeligt syge og døende patient.

Der gives et oplæg af Pia Runge Mahler om samtalen som intervention og nærværet med den uhelbredeligt syge og døende patient. Dialogen med de studerende er højt prioriteret i forhold til, at inddrage egne erfaringer fra klinisk praksis og med fokus på kritisk refleksion i forhold til dette. Der inddrages elementer fra Pia Runge Mahlers eget sygeplejefaglige kvalitetsudviklingsarbejde omkring samtaler med lungekræftpatienter i Lungemedicinsk afdeling J, Odense Universitetshospital (2011) og hendes kandidatspeciale om ”Nærvær i samtalen. Sygeplejerskens møde med den døende i et hospitalsvæsen” (2007).
Temaet afsluttes med to lektioner om samtaleteknik, hvor psykolog Vincent Löffler, Kræftens Bekæmpelse, sammen med underviser Pia Runge Mahler vil være facilitatorer.
Under dette tema vil der være selvstændigt arbejde med egne cases fra klinisk praksis, hvor formålet er at udveksle erfaringer og reflektere over egen klinisk praksis. Udgangspunkt for drøftelse vil være sundhedsfaglige problemstillinger/dilemmaer i den palliative pleje og omsorg.
Temaet nuanceres yderligere med et studiebesøg på hospice, hvor en sygeplejerske på hospice fortæller om sit arbejde og personalets pleje og omsorg for det døende menneske. Der bliver desuden en rundvisning af hospicets lokaliteter.

Litteratur:
Litteraturen er tænkt som den studerendes mulighed for, at opbygge eller udvide sit videns- og refleksionsgrundlag i relation til undervisningens indhold.
Der lægges en endelig litteraturliste på Fronter senest tre uger før kursets start.

Skema:
Endeligt skema lægges på Fronter senest tre uger før kursets start.

Deltagerantal:
Max 25 studerende

Gennemgående underviser:
Pia Runge Mahler, cand.cur, lektor, pirm@ucl.dk

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 7 – 8 – 9/2016

 

 

 

[1] Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer palliativ indsats som en indsats, der har til ”formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art”. (Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats 2011)

[2] Saunders C.: Care of patients suffering from terminal illness at St. Joseph’s Hospice, Hackney, London. Nursing Mirror, 14. February 1964 p. viii.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3140113113
Dato og tidUge 6 - 9 (8. februar - 4. marts 2016)
StedBaagøes Allé 8B
5700 Svendborg
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger