Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel:
Forskning i og udvikling af professionspraksis / Research in and development of the profession

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Informationskompetence / litteratursøgning, forskningsmetoder i ergoterapi

Læringsforudsætninger:
Grundlæggende kendskab til argumentation, litteratursøgning, videnskabelig metode og evidensbegrebet.

Grundlæggende kendskab til det ergoterapeutiske paradigme og kerneområder.

Kriterier for optagelse:
Har afsluttet modul 11 på Ergoterapeutuddannelsen

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for kvantitative og kvalitative design/forskningsmetoders forskelligheder og kombinationsmuligheder.

Færdigheder:

 • Kan arbejde med evidens i forhold til at anvende det i den ergoterapeutiske praksis

Kompetencer:

 • Kan søge, vurdere og analysere informationer fra forskellige kilder herunder forskellige databaser og diskutere informationernes anvendelighed i ergoterapi.
 • Kan reflektere over forskellige metoders anvendelighed i forhold til ergoterapeutiske problemstillinger.
 • Skal kunne anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden inden for et bestemt emne og en målgruppe og relatere det til ergoterapi.
 • Har indsigt i egen faglige formåen og begrænsninger og fremtidige læringsbehov i forhold til udvikling af professionsviden.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • studietimer
 • vejledning
 • feedback

Indhold:

 • Informationssøgning og kritisk vurdering af videnskabelig litteratur.
 • Evidensbegrebet – evidens i ergoterapi.
 • Argumentationsteori i forhold til den ergoterapeutiske professionsudøvelse.
 • Mixed methods
 • Videnskabsteori og metode.
 • Forskellig design og dataindsamlingsmetoder:
  • Kvalitative design/metoder: Interview, fokusgruppeinterview, observationer, casestudie, praksisforskning m.m.
  • Kvantitative design/metoder: Surveys, RCT, tværsnitsundersøgelser, opbygning af spørgeskema m.m.
  • Litteraturstudie

Afslutning af valgfag:
Den enkelte studerende udarbejder en litteraturmatrix, som afleveres i en afleveringsmappe på Fronter. Har den studerende ikke afleveret det krævede, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet.

Foreløbig anbefalet litteratur:
Hendricson, M. red.,2014. Videnskabelig teori og metode – fra ide til eksamination. Kbh.:Munksgaard.
Lindahl, M & Juhl, C., 2007. Den sundhedsvidenskabelige opgave- vejledning og værktøjskasse. Kbh.: FADL´s Forlag
Birkler, J., 2005. Videnskabsteori. Kbh.: Munksgaard Danmark
Dalland, O., 2007. Metode og opgaveskrivning for studenter. Gyldendal Akademisk.

Deltagerantal:
Min. 15 og max. 38 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310513514
Dato og tidUge 39 - 40
StedErgoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point