Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel:
Forskning i og udvikling af professionspraksis / Research in and development of the profession

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Har afsluttet modul 11

Valgfagets tema/profil:
Informationskompetence/ litteratursøgning, forskningsmetoder i ergoterapi

Læringsforudsætninger:

 • Grundlæggende kendskab til argumentation
 • litteratursøgning
 • videnskabelig metode og evidensbegrebet
 • grundlæggende kendskab til det ergoterapeutiske paradigme og kerneområder.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for kvantitative og kvalitative design/forskningsmetoders forskelligheder og kombinationsmuligheder.

Færdigheder:

 • Kan arbejde med evidens i forhold til at anvende det i den ergoterapeutiske praksis

Kompetencer:

 • Kan søge, vurdere og analysere informationer fra forskellige kilder herunder forskellige databaser og diskutere informationernes anvendelighed i ergoterapi.
 • Kan reflektere over forskellige metoders anvendelighed i forhold til ergoterapeutiske problemstillinger.
 • Skal kunne anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden inden for et bestemt emne og en målgruppe og relatere det til ergoterapi.
 • Har indsigt i egen faglige formåen og begrænsninger og fremtidige læringsbehov i forhold til udvikling af professionsviden.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • studietimer
 • vejledning

Indhold:

 • Informationssøgning og kritisk vurdering af videnskabelig litteratur.
 • Evidensbegrebet – evidens i ergoterapi.
 • Argumentationsteori i forhold til den ergoterapeutiske professionsudøvelse.
 • Videnskabsteori og metode.
 • Forskellig design og dataindsamlingsmetoder:
  • Kvalitative design/metoder: Interview, fokusgruppeinterview, observationer, casestudie, praksisforskning m.m.
  • Kvantitative design/metoder: Surveys, RCT, tværsnitsundersøgelser, opbygning af spørgeskema m.m.
  • Litteraturstudie

Foreløbig anbefalet litteratur:
Hendricson, M. red.,2014. Videnskabelig teori og metode – fra ide til eksamination. Kbh.: Munksgaard.
Lindahl, M & Juhl, C., 2007. Den sundhedsvidenskabelige opgave – vejledning og værktøjskasse. Kbh.: FADL´s Forlag
Birkler, J., 2005. Videnskabsteori. Kbh.: Munksgaard Danmark
Dalland, O., 2007. Metode og opgaveskrivning for studenter. Gyldendal Akademisk.

Afslutning af valgfag:
Den enkelte studerende udarbejder en litteraturmatrix, som afleveres i Fronters afleveringsmappe for modul 13.
Har den studerende ikke afleveret det krævede, kan pågældende ikke opnå ETCS-point svarende til valgmodulet.

Deltagerantal:
Min. 15 og max. 38 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310513513
Dato og tidUge 39 - 40 (26. september - 7. oktober)
StedErgoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger