Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel:
Forskning i og udvikling af professionspraksis / Research in and development of the profession

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Har afsluttet Modul 11

Valgfagets tema/profil:
Udvikling af viden og brug af metoder i forhold til forskning i og udvikling af ergoterapeutisk praksis.

Læringsforudsætninger:
Grundlæggende kendskab til argumentation, litteratursøgning, videnskabelig metode og evidensbegrebet.
Grundlæggende kendskab til det ergoterapeutiske paradigme og kerneområder.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for kvantitative og kvalitative design/forskningsmetoders forskelligheder og kombinationsmuligheder.

Færdigheder:

 • Kan arbejde med evidens i forhold til at anvende det i den ergoterapeutiske praksis

Kompetencer:

 • Kan søge, vurdere og analysere informationer fra forskellige kilder herunder forskellige databaser og diskutere informationernes anvendelighed i ergoterapi.
 • Kan reflektere over forskellige metoders anvendelighed i forhold til ergoterapeutiske problemstillinger.
 • Skal kunne anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden inden for et bestemt emne og en målgruppe og relatere det til ergoterapi.
 • Har indsigt i egen faglige formåen og begrænsninger og fremtidige læringsbehov i forhold til udvikling af professionsviden.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • Studietimer
 • Vejledning

Indhold:

 • Toulmins argumentationsteori i forhold til den ergoterapeutiske professionsudøvelse.
 • Review af videnskabelige artikler i forhold til et emne.
 • Kvalitative og kvantitative design/metoder forskelligheder og kombinationsmuligheder.
 • Videnskabsteori set i forhold til et emne.
 • Evidensbegrebet-evidens i ergoterapi
 • Forskellig design og dataindsamlingsmetoder:
  • Kvalitative design/ metoder: Interview herunder fokusgruppeinterview, observationer, casestudie, praksisforskning.
  • Kvantitative design/metoder: Surveys, RCT, tværsnitsundersøgelser, opbygning af spørgeskema.
 • Litteraturstudie

Foreløbig anbefalet litteratur:
Lindahl M og Juhl C (2010) Den sundhedsvidenskabelige opgave- vejledning og værktøjskasse. FADL´s Forlag
Launsø L og Rieper O (2011) Forskning om og med mennesker. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Birkler, J (2005) Videnskabsteori Munksgaard Danmark
Dalland O (2007) Metode og opgaveskrivning for studenter. Gyldendal Akademisk.

Afslutning af valgfag:
Den enkelte studerende afleverer en dataudtrækningsmatrix som afleveres i afleveringsmappen for Modul 13 på Fronter.
Har den studerende ikke afleveret det krævede, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarende til valgmodulet.

Deltagerantal:
Min. 15 og max 38 studerende

Undervisere:
Gitte Stokholm
Morten Givskud

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 10 – 11/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310513113
Dato og tidUge 10 - 11 (7. marts - 18. marts 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger