Aktivitetsvidenskab (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Aktivitetsvidenskab
Occupational Science


ECTS-point:

3 uger svarende til 5 ECTS point


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 35-37, 2023


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Ergoterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:

Ergoterapeutuddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at styrke de studerendes viden om aktivitetsvidenskab, udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab og deres kompetencer til at arbejde empirisk og teoretisk med begreberne. Dette opnås gennem forståelse for forskellige retninger og begreber inden for aktivitetsvidenskab samt af, hvordan disse kan anvendes i videnskabeligt arbejde.


Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes monofagligt.
Det forudsættes, at den studerende har interesse i at fordybe sig i aktivitetsvidenskab, er motiveret for at arbejde med kritisk stillingtagen til egen profession samt har interesse for, hvordan aktivitetsvidenskab kan bidrage til udvikling og evidensbasering af ergoterapeutisk praksis.


Læringsudbytte:
Den studerende:

Viden:

 • kan redegøre for udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab,
 • har viden om og forståelse for vidensniveauerne inden for aktivitetsvidenskab,
 • har viden om kritiske retninger inden for aktivitetsvidenskab,
 • har viden om aktivitetsvidenskabens udvikling og om centrale aktivitetsvidenskabelige forskere,

Færdigheder:

 • kan forholde sig kritisk til egen profession og udvalgte begreber inden for denne,
 • kan reflektere over betydningen af at anvende et aktivitetsmæssigt perspektiv i aktivitetsvidenskabelig litteratur,
 • kan anvende udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab,
 • kan forholde sig analytisk til udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab,
 • kan indgå i faglige drøftelser om forskellige aktivitetsvidenskabelige retninger og begreber.

Kompetencer:

 • kan arbejde selvstændigt og analytisk med centrale begreber inden for aktivitetsvidenskab,
 • kan kritisk vurdere aktivitetsvidenskabelig litteratur,
 • kan identificere egne læringsbehov inden for aktivitetsvidenskab.


Fælles læringsudbytter:
Efter 7. semester, 2. del kan den studerende:

 • identificere og afgrænse en problemstilling inden for professionsfeltet og forholde sig kritisk til problemstillingens relevans,
 • anvende og kritisk vurdere ny national/international evidens- og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen inden for relevante praksis-, forsknings- og udviklingsfelter,
 • indgå i udvikling af professionernes mono og/eller tværprofessionelle praksis på basis af videnskabelige, teknologiske og/eller samfundsmæssige udviklingstendenser samt evidens og erfaringsbaseret viden,
 • håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori,
 • deltage i innovations-, udviklings- og/eller forskningsarbejde relateret til emner på valgfaget,
 • håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over professionen,
 • indgå i et forpligtende samarbejde med medstuderende eller andre samarbejdspartnere.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt som opgavebaseret læring, som er en struktureret og metodisk fremgangsmåde, der er inddelt i tre trin: Introduktion, arbejde med en opgave, formidlings- og feedback-opgaver
Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger samt formidlings og feedback-opgaver.


Indhold:
Der vil indgå undervisning omkring aktivitetsvidenskabens udvikling og oprindelse, de fire niveauer for videns udvikling inden for aktivitetsvidenskab, relationen mellem aktivitetsvidenskab og
ergoterapi, udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab samt et kritisk aktivitetsvidenskabeligt perspektiv på forståelsen og anvendelsen af centrale begreber inden for professionen.

Uge 1 har særlig fokus på viden omkring aktivitetsvidenskab, et kritisk perspektiv på egen profession samt udarbejdelse af mini wiki over udvalgte begreber inden for aktivitetsvidenskab.

Uge 2 har særlig fokus på udarbejdelse og præsentation af mini wiki, introduktion til miniprojekt med et aktivitetsmæssigt perspektiv samt diskussion af baggrund, problemformulering/hypotese
samt metoder anvendt i miniprojektet.

Uge 3 har særlig fokus på udarbejdelse af miniprojekt under vejledning samt præsentation af dette ved afsluttende konference.


Litteratur:
Kristensen, H.K., Schou, A.S.B. & Mærsk, J.L. red., 2022. Nordisk aktivitetsvidenskab. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard.
Der arbejdes med selvvalgt litteratur løbende igennem valgfaget.


Undervisere:
Line Skaarup Hassel-Pflug
Hanne Peoples
Lene Dahl Lund