Citizens Science (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Citizens Science / Citizens Science

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11 /2018

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværprofessionel koordinator i Afdeling for Uddannelserne til Sygeplejerske i Vejle og Svendborg  Mette Lomholt Skott
Tovholder: Camilla Søholm, Radiografuddannelsen og Line Friis, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Valgfagets tema/profil:
Målet med valgfaget er, at den studerende forstår sin egen rolle som sundhedsprofessionel i mødet med patient, pårørende, bruger, borger og frivillige i et sundhedsvæsen, hvor inddragelse af ikke-fagpersoner har fået en større betydning i de beslutninger samt prioriteringer, der foretages inden for sundhedsområdet.

Begreber som Citizen Science, samskabelse og inddragelse er for alvor kommet på sundhedspolitiske dagsorden. Velfærdsproduktionen er udfordret i sine traditionelle rammer. Der skal tænkes nyt, og nye aktører som f.eks. frivillige organisationer, skal ansvarliggøres og tildeles en betydelig rolle i defineringen og udførelsen af velfærdsopgaver.

Det er derfor vigtigt at du som studerende vælger valgfaget ”Citizen Science”, hvor du kan forvente at få kompetencer indenfor samarbejdet med i sundhedsydelserne og civilsamfundet, herunder frivillige organisationer, og derigennem få en dybere forståelse af din egen rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Valgfaget er tilrettelagt således, at der anlægges et makro- meso- og mikroperspektiv, hvilket er fremmende for både overblik og indblik i sundhedsvæsenets opbygning samt de politiske beslutninger, der træffes og har betydning for dig og din rolle som sundhedsprofessionel. Igennem hele valgfaget arbejdes der med cases, således at du kan se din egen profession i forhold til Citizen Science.

Læringsforudsætninger:
At den studerende har deltaget i undervisning til om med 6.semester.
At have kendskab til værdier og grundsyn i egen profession, tværprofessionalitet samt forståelse for social- og sundhedsområdets opbygning.

Læringsudbytte:
Viden

 • Forklare begrebet Citizen Science.
 • Forklare forskelle i samskabelse og frivillighed.
 • Få kendskab til værdier og grundsyn i egen og andre kulturer.
 • Forklare samarbejdet med civilsamfundet og hvorledes det påvirker aktørernes roller.
 • Forklare den samfundsmæssige udvikling og baggrunden for den stigende tendens inden for inddragelse, samskabelse og frivillighed
 • Anvende praksis- udviklings- og forskningsviden i forhold til inddragelse og samspil med frivillige på det sociale område.
 • Beskrive forskellige modeller for samskabelse.
 • Beskrive forskellige aktører på social- og sundhedsområdet.

Færdigheder

 • Beskrive muligheder for det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde med frivillige og medborgere fra forskellige kulturer i konkrete samarbejdsprojekter.
 • Forklare forskellige kulturers opfattelser.
 • Anvende relevante kommunikationsstrategier og metoder.
 • Diskutere samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser.
 • Forklare de forskellige aktørers rolle på social- og sundhedsområdet ift. inddragelse, samskabelse og frivillighedsområdet.

Kompetencer

 • Mestring af socialt samspil og interaktion, der fremmer inddragelse, innovation og samskabelse
 • Identificere forskellige kulturer.
 • Reflektere over egen professionsudøvelse i forhold til patienter, pårørende, medborgere og frivillighed og hvad der kan fremme og hæmme samskabelse.
 • Kan forholde sig undersøgende, diskuterende og problemløsende til problemstillinger og dilemmaer i samarbejdet med medborgere og frivillighed.
 • Kan reflektere over eget læringsudbytte.
 • Diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.
 • Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber.
 • Kan arbejde faciliterende.

Læringsaktiviteter:
Samarbejde med borger/professionel/ frivillig, litteraturstudier, gruppearbejde, vejledning, oplæg, screencast og formidling af udvalgt tema efter aftale med praksis.

Indhold:

 • Egne erfaringer og oplevelser i mødet med frivillighed.
 • Begreber og teorier om samskabelse og frivillighed.
 • Opfattelse af andre kulturer.
 • Værdier og grundsyn i egen profession og frivillighed
 • Samfundsudviklingens betydning for forståelse af samskabelse, medborgerskab og frivillighed
 • Samskabelses kompetence og kommunikation med frivillighed.
 • Samarbejde med medborger, frivillig eller professionel i forskellige praksis
 • Litteratursøgning
 • Diskussion af egne erfaringer og fremtidig professionel rolle i relation til det multikulturelle samfund.
 • Formidling af arbejde til samarbejdspartner.
 • Besøg fra eksterne parter.

Foreløbig anbefalet litteratur:
Litteraturen er overvejende netbaseret – f.eks. rapporter fra sundhedsstyrelsen, social- og integrationsministeriet.

 • Center for frivilligt socialt arbejde
 • Center for civilsamfund Odense Kommune
 • Rapporter fra UCL og hjemmeside UCL Udviklingscenter for samskabelse
 • Center for borgerdialog
 • Velfærdsalliancer i Kommunernes Landsforening
 • http://www.frivilligraadet.dk/samskabelse
 • Den aktive borger Mandag morgen
 • Samskabelse og socialt entreprenørskab (case baseret grundbog)
 • Opdateres løbende, tilføjelser kan forekomme

Afslutning på valgfag:
Vidensdeling, formativ evaluering og feedforward ved Cafe- vidensdelingen. Videndelingen foregår på baggrund af et produkt udviklet gennem valgfagets 3 uger. Der er valgfrihed ift. udmøntningen af produktet. Ved produkt forstås rapport, planche/ poster, power point, filmklip evt. andet. Produktet skal uploades til It´s Learning og godkendes af tovholdere. Godkendes produktet ikke, gives der feedback ift. at produktet kan vurderes godkendt.

Opgave:
Opgaven må have et maksimalt omfang på 4800 anslag inkl. mellemrum. Opgaven skal afleveres senest torsdag kl. 8.00 i It’s Learning. Gruppen vil modtage feed-back på det skriftlige produktet indenfor 7 arbejdsdage. Videndelingen foregår som cafe-videndeling, hvor de studerende skiftevis fremlægger for hinanden, hvor der gives peer-feedback.

Formalia:
Navne på de studerende, som er ansvarlige for produktet.
Afleveres senest torsdag kl. 08.00 i sidste valgfags uge.

Afleveringsmappe:
Det er obligatorisk, at deltage i formidling og diskussion
Har den studerende ikke afleveret det krævede, samt deltaget i fremmøde som forudsætningskrav kan pågældende ikke opnå ETCS-point svarende til valgmodulet.

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Camilla Søholm og Line Friis

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600009215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point