Citizens Science (uge 38-40) - Svendborg

Valgfagets titel:
Citizens Science / Citizens Science

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40/2018

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Radiografuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Målet med valgfaget er, at den studerende forstår sin egen rolle som sundhedsprofessionel i mødet med patient, pårørende, bruger, borger og frivillige i et sundhedsvæsen, hvor inddragelse af ikke-fagpersoner har fået en større betydning i de beslutninger samt prioriteringer, der foretages inden for sundhedsområdet.

Begreber som Citizen Science, samskabelse og inddragelse er for alvor kommet på sundhedspolitiske dagsorden. Velfærdsproduktionen er udfordret i sine traditionelle rammer. Der skal tænkes nyt, og nye aktører som f.eks. frivillige organisationer, skal ansvarliggøres og tildeles en betydelig rolle i defineringen og udførelsen af velfærdsopgaver.

Det er derfor vigtigt at du som studerende vælger valgfaget ”Citizen Science”, hvor du kan forvente at få kompetencer indenfor samarbejdet med i sundhedsydelserne og civilsamfundet, herunder frivillige organisationer, og derigennem få en dybere forståelse af din egen rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Valgfaget er tilrettelagt således, at der anlægges et makro- meso- og mikroperspektiv, hvilket er fremmende for både overblik og indblik i sundhedsvæsenets opbygning samt de politiske beslutninger, der træffes og har betydning for dig og din rolle som sundhedsprofessionel. Igennem hele valgfaget arbejdes der med cases, således at du kan se din egen profession i forhold til Citizen Science.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende har deltaget i undervisning til og med 6. semester.
 • At have kendskab til værdier og grundsyn i egen profession, tværprofessionalitet samt forståelse for social- og sundhedsområdets opbygning.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Forklare begrebet Citizen Science.
 • Forklare forskelle i samskabelse og frivillighed.
 • Forklare samarbejdet med civilsamfundet og hvorledes det påvirker aktørernes roller.
 • Forklare den samfundsmæssige udvikling og baggrunden for den stigende tendens inden for inddragelse, samskabelse og frivillighed
 • Anvende praksis- udviklings- og forskningsviden i forhold til inddragelse og samspil med frivillige på det sociale område.
 • Beskrive forskellige modeller for samskabelse.
 • Beskrive forskellige aktører på social- og sundhedsområdet.

Færdigheder:

 • Beskrive muligheder for det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde med frivillige og medborgere i konkrete samarbejdsprojekter.
 • Anvende relevante kommunikationsstrategier og metoder.
 • Diskutere samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser.
 • Forklare de forskellige aktørers rolle på social- og sundhedsområdet ift. inddragelse, samskabelse og frivillighedsområdet.

Kompetencer:

 • Mestring af socialt samspil og interaktion, der fremmer inddragelse, innovation og samskabelse
 • Reflektere over egen professionsudøvelse i forhold til patienter, pårørende, medborgere og frivillighed og hvad der kan fremme og hæmme samskabelse.
 • Kan forholde sig undersøgende, diskuterende og problemløsende til problemstillinger og dilemmaer i samskabelse herunder samarbejdet med medborgere og frivillige.
 • Diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.
 • Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber.
 • Kan arbejde faciliterende.

Læringsaktiviteter:
Samarbejde med borger/professionel/ frivillig, litteraturstudier, gruppearbejde, vejledning, oplæg, screencast og formidling af udvalgt tema efter aftale med praksis.

Dette indgår som afslutning på 7. semester med en prøve eller aflevering afhængig af profession og reglerne for valgfag på 7. semester.

Indhold:

 • Egne erfaringer og oplevelser i mødet med frivillighed.
 • Begreber og teorier om samskabelse og frivillighed.
 • Værdier og grundsyn i egen profession og frivillighed
 • Samfundsudviklingens betydning for forståelse af samskabelse, medborgerskab og frivillighed
 • Samskabelses kompetence og facilitering af samskabelsesprocesser.
 • Samarbejde med medborger, frivillig eller professionel i forskellige praksis
 • Litteratursøgning
 • Diskussion af egne erfaringer og fremtidig professionel rolle
 • Formidling af arbejde til samarbejdspartner.
 • Besøg fra eksterne parter.

Foreløbig anbefalet litteratur:

 • Litteraturen er overvejende net baseret – f.eks. rapporter fra sundhedsstyrelsen, social- og integrationsministeriet.
 • Center for frivilligt socialt arbejde
 • Center for civilsamfund Odense Kommune
 • Rapporter fra UCL og hjemmeside UCL Udviklingscenter for samskabelse
 • Center for borgerdialog
 • Velfærdsalliancer i Kommunernes Landsforening
 • www.frivilligrådet.dk/samskabelse
 • Den aktive borger Mandag morgen
 • Samskabelse og socialt entreprenørskab (case baseret grundbog)

Opdateres løbende, tilføjelser kan forekomme

Afslutning på valgfag:
Vidensdeling, formativ evaluering og feedforward ved Cafe- vidensdelingen. Videndelingen foregår på baggrund af et produkt udviklet gennem valgfagets 3 uger. Der er valgfrihed ift. udmøntningen af produktet. Ved produkt forstås rapport, planche/ poster, power point, filmklip evt. andet. Produktet skal uploades til fronter og godkendes af tovholdere. Godkendes produktet ikke, gives der feedback ift. at produktet kan vurderes godkendt.

Opgave:
Opgaven må have et maksimalt omfang på 7.200 anslag inkl. mellemrum. Opgaven skal afleveres senest torsdag i valgfaget sidste uge kl. 8.00 i It’s Learning. Gruppen vil modtage feed-back på det skriftlige produkt i forbindelse med videndelingen af såvel medstuderende som undervisere. Videndelingen foregår som cafe-videndeling, hvor de studerende skiftevis fremlægger for hinanden, hvor der gives peer-feedback.

Formalia på opgaven:

 • Navne på de studerende, som er ansvarlige for produktet.
 • Afleveres senest torsdag kl. 08.00 i sidste valgfagsuge.
 • Afleveringsmappe: Citizen Science

Det er obligatorisk at deltage i formidling og diskussion.

Har den studerende ikke afleveret det krævede, samt deltaget i fremmøde som forudsætningskrav, kan pågældende ikke opnå ETCS-point svarende til valgmodulet.

Deltagerantal:
Min. 15 og max. 36 studerende

Undervisere:
Uffe Lindberg Wewer Jakobsen
Line Friis

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600008915
Dato og tid17. september - 5. oktober 2018 (uge 38-40)
StedUCL Campus Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point